eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smolenia 35

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9142ee29-a158-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,116484,9da16606ce7ee5770929d0609965272c.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn – pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe: aktualne wersje
a) Internet Explorer
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
3.2. Opera pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment aktualna wersja
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
e) Certum Kwalifikowane EuroCert
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.260.5.2023.TP2.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Zamawiającego
w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. Prawo o adwokaturze
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1184, 1268) i ustawy o radcach pranych z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166).
2. Obsługa prawna obejmować będzie w szczególności:
a) udzielanie bieżących konsultacji, porad prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Zamawiającego, w tym przy uwzględnieniu konkretnych stanów faktycznych;
b) sporządzanie opinii prawnych, informacji prawnych i interpretacji w formie pisemnej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
c) opiniowanie umów, aneksów do umów, decyzji, pism i innych dokumentów, wprowadzanie do nich uwag i proponowanie właściwego brzmienia konkretnych zapisów;
d) sporządzanie umów, aneksów do umów, decyzji, pism i innych dokumentów na zlecenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów;
e) opiniowanie oraz przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzeń oraz uchwał;
f) uczestniczenie lub reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach i negocjacjach prowadzonych z podmiotami i osobami trzecimi;
g) współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zamawiającego;
h) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych;
i) kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także współpraca z Zamawiającym w tym zakresie;
j) informowanie Zamawiającego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych lub znowelizowanych przepisów prawa związanych z działalnością Zamawiającego;
k) opiniowanie i doradztwo w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz praw autorskich;
l) opiniowanie i doradztwo w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, a także reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, w postępowaniach skargowych przed Sądem oraz
w postępowaniach prowadzonych w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
m) podejmowanie na polecenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów innych czynności w ramach pomocy prawnej w sprawach, które dotyczą działalności Jednostki, odpowiadają kwalifikacjom oraz uprawnieniom Wykonawcy, w celu ochrony lub zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Zamawiającego;
n) prowadzenie dyżurów w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni ciągłość obsługi prawnej w okresie realizacji zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz z załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79112000-2 - Usługi reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p. obejmujące prace w zakresie obsługi prawnej.
a. Zakres przewidywanych usług do udzielenia:
zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i ujętych w pkt V (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ oraz załącznikach do SWZ.
Kod CPV:
79.10.00.00-5 - Usługi prawnicze
79.11.00.00-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej
79.11.10.00-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego
79.11.20.00-2 - Usługi reprezentacji prawnej

b. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone – zamówienie może zostać udzielone:
- w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze lub brak zawarcia umowy;
- udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzaniem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą;
- wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało negocjacjom.

2. Procedura udzielania zamówienia podobnego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres prac, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryterium K1 - „CENA” w PLN:
a) znaczenie kryterium K1 - CENA – waga 40% (40,00 pkt);
B. Kryterium K2 – „DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (osoby wskazane na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu”
a) znaczenie kryterium K2 – DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – waga 40% (40,00 pkt);
C. Kryterium K3 – „DOSTĘPNOŚĆ PERSONELU WYKONAWCY POZA STANDARDOWYMI GODZINAMI PRACY
ZAMAWIAJĄCEGO”
a) znaczenie kryterium K3 – DOSTĘPNOŚĆ PERSONELU WYKONAWCY POZA STANDARDOWYMI GODZINAMI PRACY
ZAMWIAJĄCEGO – waga 20% (20,00 pkt);

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (osoby wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOSTĘPNOŚĆ PERSONELU WYKONAWCY POZA STANDARDOWYMI GODZINAMI PRACY ZAMAWIAJĄCEGO

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek jeśli:

1.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie 1 usługę o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, polegającą na świadczeniu obsługi prawnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:
- sprawowania funkcji zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych, placach i ciągach pieszych stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa nieoddanych innym podmiotom, wynikających z ustawy o drogach publicznych, zwłaszcza w zakresie: planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną
z tymi drogami, planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych powyżej, planowania, budowy, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg rowerowych wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami oraz prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem czystości, poprawą i odnową terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem stałą obsługę prawną świadczoną na rzecz zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, będącego inwestorem lub prowadzącym inwestycję liniową, realizowaną w ramach umów zawartych w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, o wartości kontraktu co najmniej 30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) brutto;

1.2 Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji Koordynatora obsługi prawnej, która posiada: minimum 10 lat doświadczenia zawodowego jako adwokat lub radca prawny,
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert — świadczyła jako radca prawny lub adwokat usługę stałej obsługi prawnej (w wymiarze co najmniej 10 miesięcy), na rzecz zamawiającego zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzącego inwestycje liniowe, w ramach której świadczono kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji kontraktów, obejmujące co najmniej: zagadnienia z dziedziny finansowania inwestycji, prawa cywilnego, prawa budowlanego, administracyjnego, ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert — świadczyła jako radca prawny lub adwokat minimum 2 usługi polegające na świadczeniu stałej obsługi prawnej podmiotu biorącego udział w realizacji kontraktu dotyczącego inwestycji liniowej lub kubaturowej, w tym jedna realizacja w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, o wartości kontraktu nie mniejszej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) zł netto każda,
 jedną osobę skierowaną do pełnienia funkcji: Radca prawny/ Adwokat, która posiada:
 minimum 10 lata doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat,
 minimum 12 miesięcy (w sposób ciągły) doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jako radca prawny lub adwokat, polegającego na świadczeniu obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego,
 udział jako pełnomocnik zamawiającego lub wykonawcy w co najmniej 10 postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w co najmniej 5 postępowaniach skargowych, powadzonych przed Sądem Okręgowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (należy wskazać sygnaturę akt niniejszego postępowania),
 udział w charakterze pełnomocnika w co najmniej 3 postępowaniach sądowych w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg dotyczących nałożenia korekty finansowej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
 dwie osoby skierowane do pełnienia funkcji: Radca prawny/ Adwokat posiadające:
 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat,
 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale XXI pkt 1 niniejszej SWZ:
1) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz usług należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
7.1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.

7.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczenie winno być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącza do oferty, od każdego z podmiotów

7.6.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3c do SWZ).

7.7. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 p.z.p., w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaniu im punktacji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen ofert, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny oferty.
3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny.
5. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w danym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Aukcja elektroniczna będzie dotyczyć tylko kryterium – cena.
7. Punktacja za pozostałe kryteria, jaką otrzyma oferta, zostanie przyznana zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ. Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów w kryterium cena oraz w pozostałych kryteriach oceny.
8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w Rozdziale XVII SWZ.
9. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Minimalna wysokość postąpienia zostanie określona w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
10. Termin otwarcia aukcji dla danego postępowania zostanie podany w zaproszeniu do udziału w aukcji, jednak nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
11. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały zawarte w Rozdziale VIII SWZ.
12. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego polaczenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
13. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej.
14. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
15. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców biorących udział w danym etapie aukcji elektronicznej.
18. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą
umowę spółki, z której wynikać będzie pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający podwykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w § 7 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,116484,9da16606ce7ee5770929d0609965272c.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.