eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowejOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michalm@gminaslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3269a9c6-7232-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020958/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473324/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.58.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6131341,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warblewo polegającą na poszerzeniu jezdni z nawierzchni asfaltowej do szerokości 4,5 m, przebudowę chodników wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, budowę poboczy, budowę nowego oświetlenia drogowego wraz ze skablowaniem istniejącego oświetlenia, odwodnienie drogi, budowę kanału technologicznego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ponadto w ramach tego zadania planuje się również przebudowę sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową. W trakcie budowy sieci, należy dokonać również przełączeń istniejących odbiorców. Po wykonanych robotach związanych z budową sieci wodociągowej, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6707385,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8465832,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6707385,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: ul. Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót drogowych, w tym w szczególności: roboty rozbiórkowe, ziemne, wycinki, roboty brukarskie, podbudowy niebitumiczne, oznakowanie,
mała architektura. Roboty branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej. Firmy Podwykonawców nie są jeszcze znane.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6707385,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.