eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej DąbrówceOgłoszenie z dnia 2022-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85e363f5-9953-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dabrówce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:
1) https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAP, adres skrytki Zamawiającego: czarnadabrowka/skrytka
3) poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP: czarnadabrowka/skrytka oraz poczty elektronicznej.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal znajdujący się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl/określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP
11) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: 59 82 12 643, faks: 59 82 12 644, adres strony internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl, adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarna Dąbrówka poprzez e-mail: iod@czarnadabrowka.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, przy czym żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji
pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja. Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z przebudową budynku i wykonaniem ścian przeciwpożarowych, budową instalacji wewnętrznej w części rozbudowanej, budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji co, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji wentylacji, budowy utwardzeń, ogrodzenia małej architektury wraz z placem zabaw, z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 17, na działce nr 152/9, obręb Czarna Dąbrówka, zgodnie z decyzją - pozwoleniem na budowę nr 455/2017/C z dnia 10.10.2017 r. i zgłoszeniem dotyczącym placu zabaw wraz z obiektami małej architektury z dnia 04.02.2022 r. wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak AB-IB-C.6743.6.2000 z dnia 21.02.2022 r.
2) W ramach zadania wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgód i stanowisk itp. wszystkich instytucji (m.in. straż pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Urząd Dozoru Technicznego i inne wymagane). Wykonawca ma obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wyposażenia obiektu w wymagany w tym dokumencie osprzęt przeciwpożarowy (m.in. gaśnice, oznakowanie i inne).
Za zakończenie prac uznaje się dostarczenie zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie (bez uwag) wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
3) Teren budowy znajduje się w obrębie budynku funkcjonującej szkoły podstawowej, należy przewidzieć rozwiązania zabezpieczające teren budowy wraz z drogą dojazdową, w tym przed dostępem osób trzecich.
4) Roboty ziemne w zakresie wykonania fundamentów, ścian fundamentowych, rdzenie (część - 25% całości, do poziomu 0), podkład pod posadzki (chudziak) zostały zrealizowane w 2018 roku.
5) Istniejące ogrodzenia terenu budowy jest tymczasowe i zostanie zdemontowane w momencie przekazania placu budowy
6) Zakres prac budowlanych obejmuje:
a) budowę budynku dwukondygnacyjnego (niepodpiwniczonego) wraz z instalacjami i wyposażeniem (montaż wycieraczek, gaśnic, uchwytów dla niepełnosprawnych)
b) Parametry techniczne:
• Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku – 971 m2
• Powierzchnia użytkowa – 1616,52 m2
• Kubatura wewnętrzna (netto) – 18044 m3
• Ilość kondygnacji – 2
• Wysokość 10,75 m
c) zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami (drogą, chodnikami, parkingami)
d) wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznych, odgromowej oraz przebudowy występujących kolizji,
e) wykonanie instalacji wewnętrznych: wentylacji, grzewczych, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznych, teletechnicznych,
f) wykonanie zieleni niskiej (trawniki),
g) wykonanie elementów małej architektury: placu zabaw, ogrodzenia, ławki,
h) wykonanie elewacji przeciwpożarowej na fragmencie dwóch ścian istniejącego budynku szkoły
i) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty ziemne.

7) Zaprojektowany budynek jest w kształcie prostokąta kryty dachem płaskim. Na parterze zaprojektowano do wykonania min. 4 oddziały przedszkolne (sale), kuchnia do podgrzewania i wydawania posiłków oraz jadalnię, zmywalnię i brudownik, kotłownię i magazyn opału, sanitariaty, szatnie oraz pokój nauczycielski, stróżówkę, komunikację z klatką schodową, schowki, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne na urządzenie dźwigowe. Na I piętrze zaprojektowano bibliotekę, aulę, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia gospodarcze, komunikację.
8) Wybudowany budynek zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowanym łącznikiem.
9) W części komunikacji umieszczono windę jako urządzenie dźwigowe o udźwigu minimum 350 kg. Wymiary kabiny wewnątrz minimum 1,1 x 1,4m. Drzwi teleskopowe. Wykończenie kabiny i drzwi ze stali nierdzewnej. Dostęp za pomocą klucza lub karty dostępu. Szyb windowy dostosować do wymagań urządzenia dźwigowego.
10) Ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12cm.
11) Drzwi drewniane wewnętrzne do pomieszczeń należy wykonać jako drzwi specjalistyczne przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia (3 klasa wytrzymałości mechanicznej) wyposażone w minimum 3 zawiasy. Skrzydło i ościeżnice należy wykonać z wypełnieniem skrzydła płytą wiórową pełną, skrzydło wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Drzwi do pomieszczeń sal przedszkolnych (od strony komunikacji i pomiędzy salami) wykonać jako dźwiękoszczelne na poziomie 37 dB.
12) Drzwi wewnętrzne służące jako komunikacja ogólna wykonać jako aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym.
13) Drzwi zewnętrzne wykonać jako aluminiowe „ciepłe” szklone szkłem bezpiecznym, 3 szybowe, współczynnik U drzwi U≤1,3 W/m2K.
14) Okna nie będącymi oknami przeciwpożarowymi, wykonać z pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką o współczynniku U≤0,9 W/m2K.
15) Okna przeciwpożarowe wykonać z pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką.
16) Zastosować wykładziny bez spoinowe obiektowe o podwyższonej odporności na ścieranie, antypoślizgowe. Wykładzina heterogeniczna o grubości minimum 2mm. Wykonać także wywinięte cokoły o wysokości około 7cm z tego materiału.
17) Należy wykonać lamperie w korytarzach, klatce schodowej przedsionku, komunikacjach, łączniku i szatniach na wysokość 1,5m. Lamperie wykonać z wykładzin bezspoiowych lub innych zamiennych rozwiązań uzgodnionych z Zamawiającym.
18) Pokrycie dachu należy wykonać z materiałów spełniających klasyfikację ogniową zapewniając stopień NRO (nierozprzestrzenianie ognia).
19) Konstrukcję drewnianą dachową zabezpieczyć od spodu przeciwpożarowo poprzez wykonanie sufitu podwieszanego systemowego o klasie odporności ogniowej EI30.
20) Należy wykonać przelewy awaryjne w ścianach attykowych do odprowadzenia wody z połaci dachu w przypadku awarii systemu podstawowego lub wystąpienia deszczu nawalnego.
21) Wszystkie materiały wykończeniowe i wbudowane w budynek należy uzgodnić przed ich wbudowaniem z przedstawicielem Zamawiającego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
22) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, SWZ nawet jeżeli nie są one ujęte w przedmiarze robót.
23) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
24) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1696 ze zm.)
25) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD
d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
e) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bez uwag wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
26) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
27) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
28) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
29) Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, oraz projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej oraz, sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.
30) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II pkt. 6 SWZ
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ustawy PZP dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia warunków w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Wykonawca posiada potwierdzenie z banku lub spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) w wysokości co najmniej 4 000 000 zł.
• zdolności technicznej lub zawodowej- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia na roboty budowlane) polegające na budowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2 mln zł
Uwaga ! Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadania są zakończone. Przez dwie roboty budowlane rozumie się roboty wykonane w ramach dwóch umów. Za zakończenie robót budowlanych Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz został oddany do użytkowania.
b) skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
kierownika budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie: kierował co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej;
kierownika robót branży sanitarnej – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie: kierował co najmniej dwoma robotami w zakresie robót branży sanitarnej;
kierownika robót branży elektrycznej – minimalna liczba osób:
1, kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, doświadczenie: kierował co najmniej dwoma robotami w zakresie branży elektrycznej.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w/ osób pod warunkiem łącznego spełnia wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie.
Przez uprawnia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. 2019 poz. 831) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy i zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646)

2) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) potwierdzenie z banku lub spółdzielni kas oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, zawierające informację potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale II podrozdziale 5 pkt. 2
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 7 do SWZ
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
4) Potwierdzenie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100)i utrzymuje je nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkami wskazanymi w ustawie PZP
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.04.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS Łeba Oddział w Czarnej Dąbrówce Oddział numer rachunku 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z dopiskiem „Wadium - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce”
Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Czarna Dąbrówka
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
a) Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
b) W okolicznościach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 11) , o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP
2) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają odrębnie oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a)zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e)zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

2)zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a)odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
3)zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a)działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b)wydania decyzji administracyjnej lub innych rozstrzygnięć przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót;
c)wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie itp.) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót, w tym ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność).
d)w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

Szczegóły zmian umowy oraz projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie realizowane na podstawie dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.