eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej DąbrówceOgłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85e363f5-9953-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dabrówce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072622/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8130081,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji
pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja. Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z przebudową budynku i wykonaniem ścian przeciwpożarowych, budową instalacji wewnętrznej w części rozbudowanej, budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji co, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacji wentylacji, budowy utwardzeń, ogrodzenia małej architektury wraz z placem zabaw, z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 17, na działce nr 152/9, obręb Czarna Dąbrówka, zgodnie z decyzją - pozwoleniem na budowę nr 455/2017/C z dnia 10.10.2017 r. i zgłoszeniem dotyczącym placu zabaw wraz z obiektami małej architektury z dnia 04.02.2022 r. wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak AB-IB-C.6743.6.2000 z dnia 21.02.2022 r.
2) W ramach zadania wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgód i stanowisk itp. wszystkich instytucji (m.in. straż pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Urząd Dozoru Technicznego i inne wymagane). Wykonawca ma obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wyposażenia obiektu w wymagany w tym dokumencie osprzęt przeciwpożarowy (m.in. gaśnice, oznakowanie i inne).
Za zakończenie prac uznaje się dostarczenie zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie (bez uwag) wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
3) Teren budowy znajduje się w obrębie budynku funkcjonującej szkoły podstawowej, należy przewidzieć rozwiązania zabezpieczające teren budowy wraz z drogą dojazdową, w tym przed dostępem osób trzecich.
4) Roboty ziemne w zakresie wykonania fundamentów, ścian fundamentowych, rdzenie (część - 25% całości, do poziomu 0), podkład pod posadzki (chudziak) zostały zrealizowane w 2018 roku.
5) Istniejące ogrodzenia terenu budowy jest tymczasowe i zostanie zdemontowane w momencie przekazania placu budowy
6) Zakres prac budowlanych obejmuje:
a) budowę budynku dwukondygnacyjnego (niepodpiwniczonego) wraz z instalacjami i wyposażeniem (montaż wycieraczek, gaśnic, uchwytów dla niepełnosprawnych)
b) Parametry techniczne:
• Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku – 971 m2
• Powierzchnia użytkowa – 1616,52 m2
• Kubatura wewnętrzna (netto) – 18044 m3
• Ilość kondygnacji – 2
• Wysokość 10,75 m
c) zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniami (drogą, chodnikami, parkingami)
d) wykonanie zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznych, odgromowej oraz przebudowy występujących kolizji,
e) wykonanie instalacji wewnętrznych: wentylacji, grzewczych, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznych, teletechnicznych,
f) wykonanie zieleni niskiej (trawniki),
g) wykonanie elementów małej architektury: placu zabaw, ogrodzenia, ławki,
h) wykonanie elewacji przeciwpożarowej na fragmencie dwóch ścian istniejącego budynku szkoły
i) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz roboty ziemne.

7) Zaprojektowany budynek jest w kształcie prostokąta kryty dachem płaskim. Na parterze zaprojektowano do wykonania min. 4 oddziały przedszkolne (sale), kuchnia do podgrzewania i wydawania posiłków oraz jadalnię, zmywalnię i brudownik, kotłownię i magazyn opału, sanitariaty, szatnie oraz pokój nauczycielski, stróżówkę, komunikację z klatką schodową, schowki, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie techniczne na urządzenie dźwigowe. Na I piętrze zaprojektowano bibliotekę, aulę, sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia gospodarcze, komunikację.
8) Wybudowany budynek zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowanym łącznikiem.
9) W części komunikacji umieszczono windę jako urządzenie dźwigowe o udźwigu minimum 350 kg. Wymiary kabiny wewnątrz minimum 1,1 x 1,4m. Drzwi teleskopowe. Wykończenie kabiny i drzwi ze stali nierdzewnej. Dostęp za pomocą klucza lub karty dostępu. Szyb windowy dostosować do wymagań urządzenia dźwigowego.
10) Ściany działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych gr. 12cm.
11) Drzwi drewniane wewnętrzne do pomieszczeń należy wykonać jako drzwi specjalistyczne przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia (3 klasa wytrzymałości mechanicznej) wyposażone w minimum 3 zawiasy. Skrzydło i ościeżnice należy wykonać z wypełnieniem skrzydła płytą wiórową pełną, skrzydło wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Drzwi do pomieszczeń sal przedszkolnych (od strony komunikacji i pomiędzy salami) wykonać jako dźwiękoszczelne na poziomie 37 dB.
12) Drzwi wewnętrzne służące jako komunikacja ogólna wykonać jako aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym.
13) Drzwi zewnętrzne wykonać jako aluminiowe „ciepłe” szklone szkłem bezpiecznym, 3 szybowe, współczynnik U drzwi U≤1,3 W/m2K.
14) Okna nie będącymi oknami przeciwpożarowymi, wykonać z pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką o współczynniku U≤0,9 W/m2K.
15) Okna przeciwpożarowe wykonać z pakietem 3-szybowym z ciepłą ramką.
16) Zastosować wykładziny bez spoinowe obiektowe o podwyższonej odporności na ścieranie, antypoślizgowe. Wykładzina heterogeniczna o grubości minimum 2mm. Wykonać także wywinięte cokoły o wysokości około 7cm z tego materiału.
17) Należy wykonać lamperie w korytarzach, klatce schodowej przedsionku, komunikacjach, łączniku i szatniach na wysokość 1,5m. Lamperie wykonać z wykładzin bezspoiowych lub innych zamiennych rozwiązań uzgodnionych z Zamawiającym.
18) Pokrycie dachu należy wykonać z materiałów spełniających klasyfikację ogniową zapewniając stopień NRO (nierozprzestrzenianie ognia).
19) Konstrukcję drewnianą dachową zabezpieczyć od spodu przeciwpożarowo poprzez wykonanie sufitu podwieszanego systemowego o klasie odporności ogniowej EI30.
20) Należy wykonać przelewy awaryjne w ścianach attykowych do odprowadzenia wody z połaci dachu w przypadku awarii systemu podstawowego lub wystąpienia deszczu nawalnego.
21) Wszystkie materiały wykończeniowe i wbudowane w budynek należy uzgodnić przed ich wbudowaniem z przedstawicielem Zamawiającego. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
22) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, SWZ nawet jeżeli nie są one ujęte w przedmiarze robót.
23) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z zm.), ustawą z dnia 11 września 2019 r. ustawy PZP i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
24) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1696 ze zm.)
25) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD
d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
e) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bez uwag wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytowie.
26) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
27) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy
28) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
29) Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, oraz projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej budowy placu zabaw. Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej oraz, sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.
30) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10950145 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13623498,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10950145 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8421485364

7.3.3) Ulica: Mikorowo 21

7.3.4) Miejscowość: Mikorowo

7.3.5) Kod pocztowy: 76-243

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10950145 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.