eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm granitowego przeznaczonego do wykonania podbudowy drógOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm granitowego przeznaczonego do wykonania podbudowy dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm granitowego przeznaczonego do wykonania podbudowy dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c591a09-9d4c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025273/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa łamanego 5 000 ton

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej Zamawiającego platformazakupowa.pl dalej zwanej Platformą [jest to strona internetowa prowadzonego postępowania] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami
a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej Zamawiającego platformazakupowa.pl dalej zwanej Platformą [jest to strona internetowa prowadzonego postępowania] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Pod tym adresem udostępniane będą dokumenty zamówienia w tym również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
b) Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy.
c) Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy oraz sposobu komunikowania się za pośrednictwem Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oraz pozostałych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu są zawarte w zakładce Instrukcje (dostępnej na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) oraz „Regulaminie” (dostępnym na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
d) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Regulamin oraz uznaje go za wiążący. Link: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji zamieszczonych na platformazakupowa.pl
w zakładce Instrukcje i uznaje je za wiążące. Link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
- ma obowiązek ciągłego zapoznawania się i stosowania się do Instrukcji i Regulaminów, o których mowa niniejszej SWZ
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej
a) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings
b) Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie (pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings) w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
c) Komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy (pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Pozostałe wymagania znajdują się w rozdziale XIX SWZ [z uwagi na ograniczony limit znaków w ogłoszeniu]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP , związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
–na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 granitowego przeznaczonego do wykonania podbudowy dróg” obejmuje dostawę kruszywa frakcji 0/31,5 mm wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ilości 5000 Mg.
Dostawa zamówienia do trzech lokalizacji po dwie tury:
Tura nr I - do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
• OD Nowe Mórkowo, Gmina Lipno – ilość: 1000 Mg
• Wilkowice, Gmina Lipno – ilość: 1000 Mg
• Klonówiec, Gmina Lipno – ilość: 1000 Mg
Tura nr II - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
• OD Nowe Mórkowo, Gmina Lipno – ilość: 500 Mg
Wilkowice, Gmina Lipno – ilość: 1000 Mg
Klonówiec, Gmina Lipno – ilość: 500 Mg
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SST 04.04.02 [załącznik nr 3 do swz]. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w załączonej SST 04.04.02. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed przystąpieniem do rozładunku dokumentów, o których mowa w SST 04.04.02 (lub równoważnych) potwierdzających spełnianie wymagań zawartych w SST. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego kruszywo spełnia wymagania zawarte w SST 04.04.02. Nie przedstawienie ww. dokumentów może spowodować odmowę odbioru kruszywa.
3. Rozładunek i odbiór kruszywa odbędzie się w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipno, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Tylko za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy może zostać dostarczony w kilku odrębnych dostawach. Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu i rozładunku kruszywa, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia.
4. Rozładunek kruszywa nie może odbyć się bez dokonania jego odbioru przez pracownika Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu z ważenia kruszywa [każdego samochodu] przed jego rozładunkiem. Nie przedstawienie dokumentu z ważenia może spowodować odmowę odbioru kruszywa.
6. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa, co oznacza że każda dostawa przed rozładunkiem może zostać skierowana na wagę Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lipnie. Weryfikacja tonażu kruszywa odbywa się na koszt Wykonawcy.
7. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i uzyska najwyższa liczbę punktów wyliczoną w oparciu o kryteria określone w pkt 9.2. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności rachunku/faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
4 000,00 (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100 )
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006
z adnotacją jakiego postępowania dotyczy.
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 lit. b, c lub d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium, składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego musi w swojej treści wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli w treści jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, odpowiedzialność gwaranta/poręczyciela musi obejmować również sytuacje, w których przyczyna zatrzymania wadium leży po stronie współwykonawców.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zapisy SWZ stosuje się odpowiednio.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty, o których mowa w pkt. 8.3.1. SWZ z tym, że:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w tym zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.