eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu dla Cudzoziemców oraz Stołówki znajdujących się na terenie BiOSG w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu dla Cudzoziemców oraz Stołówki znajdujących się na terenie BiOSG w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650186837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu dla Cudzoziemców oraz Stołówki znajdujących się na terenie BiOSG w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb6450b6-9e24-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt nr 4/9-2018/BK-FAMI

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/biosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę SmartPZP, zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej „Platformą”. Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Aby złożyć ofertę Wykonawca musi zarejestrować się na Platformie klikając przycisk „Załóż konto”. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca
składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty oraz załączyć załączniki (w tym m.in. wypełniony Formularz ofertowy oraz inne dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale X Sekcja A SWZ), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797) lub podpis zaufany lub podpis osobisty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/kontakt.htm. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/e- dowod/podpis-osobisty. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy - Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: 1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, b. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. 2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), b. w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c. oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem” (typ wewnętrzny), przy czym: Dokumenty w formacie „pdf” powinny być podpisane formatem PAdES; Dokumenty w formacie innym niż „pdf” powinny być podpisane formatem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zakładania konta przez Wykonawcę na Platformie
znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie internetowej Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg/elearning. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Z uwagi na limit znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl; w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, za pośrednictwem adresu e-mail: woi.biosg@strazgraniczna.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.; ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od zatwierdzenia przez
Organ Delegowany raportu końcowego z realizacji projektu, obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu), dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych
danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/SGMiK/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania (sprzątania i dezynfekcji) pomieszczeń w budynkach:nr 2A Pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych; nr 2A Pomieszczenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz zatrzymanych rodzin z małoletnimi dziećmi; nr 10, 12 i 12A Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców (zwanego dalej „SOdC”);nr 11 Aresztu dla Cudzoziemców; nr 11 Pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych, wydzielone w budynku Aresztu dla Cudzoziemców; nr 13 Stołówki – punku żywienia dla cudzoziemców, umieszczonych w SOdC zlokalizowanych na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt Koordynatora

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie dodatkowym personelem

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia. 2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywania dwóch usług sprzątania pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej*. Przez jedną usługę sprzątania, Zamawiający rozumie umowę zawartą z jednym podmiotem na czas nie krótszy niż 6 miesięcy i obejmującą powierzchnię sprzątania nie mniejszą niż 1000 m2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe i zrealizuje usługi, do których są one wymagane.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum sześcioma osobami, które skieruje do realizacji usługi kompleksowego sprzątania oraz jedną osobą nadzorującą bezpośrednio realizację umowy, tj. Koordynatora. Obowiązki Koordynatora określa § 3 ust. 4 – 6 projektowanych postanowień umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2.1. SWZ:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 200.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten Wykonawca, który spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (z zaznaczeniem rodzaju sprzątanego budynku i powierzchni sprzątania), dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną. Wzór wykazu usług zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z utrzymaniem czystości, wraz ze wskazaniem podstawy ich dysponowania. W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa ten Wykonawca, który spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ; 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w pkt. 16 Formularza ofertowego dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców; Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Ww. oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. 6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 7. Oświadczenie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). Sposób złożenia dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale X SWZ. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek złożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych Stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 10 ust. 1 projektowanych postanowień umowy w przypadku: zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, w tym, np.: zmianę stawki podatku VAT; zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę personelu Wykonawcy, zgodnie z treścią § 7 projektowanych postanowień umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności związanych z SARS-CoV-2, mogącymi mieć wpływ na należyte wykonanie umowy na zasadach i w trybie odrębnie uregulowanym w przepisach prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną pomieszczeń, w których ma być świadczona usługa sprzątania, pod warunkiem, że wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni kalendarzowe przed wyznaczonym terminem składania ofert. Ww. wniosek należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/biosg lub poczty elektronicznej na adres zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl. Informację o terminie wizji lokalnej Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.03.2023 r. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, 1713): wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.