eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3195d310-a13e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowy Powiat".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Cyfrowy Powiat”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl . Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz osobach uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami określone zostały w rozdziale XIV SWZ. adres strony:
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdfW celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta złożona w ten sposób zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Szczegółowe informacje w tym zakresie określono w rodz. XI, XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz; NIP 6372024678; REGON 276255045; adres e-mail: spolkusz@sp.olkusz.pl;
Tel: 32 643 04 10
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Angeliką Żmudą za pośrednictwem
1) poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia przedmiotowego postępowania publicznego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (zgodnie art. 22 RODO);
8. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO) zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwer plików NAS – 1 szt.
Parametr Wymagania minimalne
Procesor serwerowy, co najmniej czterordzeniowy, o średniej wydajności min. 6200 pkt. wykazanej w teście PassMark CPU Benchmarks, (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik na dzień 27.01.2023r. (Strona cpubenchmark w załączniku do pobrania.), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 40W
Pamięć systemowa zainstalowana Minimum 2 x 16GB UDIMM DDR4 ECC
Gniazdo pamięci Minimum 4 x UDIMM DDR4
Maksymalna pojemność pamięci Minimum 128GB
Ilość wnęk 3,5 cala na dyski SATA (6Gb/s) Minimum 12
Ilość wnęk 2,5 cala na dyski SATA (6Gb/s) Minimum 18
Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA,
2,5-calowe dyski twarde SATA,
2,5-calowe dyski SSD SATA
Możliwość wymiany dysków podczas pracy Tak
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) Minimum 4 porty 2,5GbE
Port 10 Gigabit sieci Ethernet Minimum 2 porty 10GbE SFP+ (zintegrowane lub poprzez zastosowanie dodatkowych kart rozszerzeń kompatybilnych z zaoferowanym serwerem)
Gniazda rozszerzeń PCIe Minimum 3 gniazda PCIe, w tym:
- 1 złącze PCIe Gen 3 x4
- 1 złącze PCIe Gen 3 x8
Zewnętrzne porty we-wy Minimum 2 porty USB 3.2
Rodzaj obudowy co najwyżej 2U do montażu stelażowego
Zasilacz 2 x 550 W, zasilanie redundantne
Zarządzanie pamięcią masową - monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej,
- obsługiwane typy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- RAID hot spare i globalny hot spare
- obsługa protokołu iSCSI oraz tworzenia jednostek iSCSI LUN
Gwarancja Minimum 36 miesięcy

Dyski twarde – 12 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Rodzaj dysku Technologia SSD (Solid-State Drive)
Format dysku 2,5”
Interfejs SATA III 6 Gb/s
Przeznaczenie Ciągła praca w serwerach
Deklarowana przez producenta niezawodność Minimum 2 000 000 godzin
Wytrzymałość TBW Minimum 1300 TB
Gwarancja Minimum 36 miesięcy. W przypadku awarii dysk uszkodzony zostaje w siedzibie zamawiającego a nowy dysk zostaje dostarczony na koszt wykonawcy.

Zasilacz UPS – 1 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Topologia online (z korekcją współczynnika mocy), podwójnej konwersji.
Typ przebiegu sinusoida
Moc pozorna/moc rzeczywista 5kVA/4,5kW
Gniazda wejściowe IEC-320 C19
Gniazda wyjściowe IEC-320 C13 w ilości minimum 6
Interfejsy komunikacyjne USB i RJ45
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% >45 minut. Czas podtrzymania może być osiągnięty przez dołączony do oferty dedykowany do zasilacza moduł bateryjny.
Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% >20 minut. Czas podtrzymania może być osiągnięty przez dołączony do oferty dedykowany do zasilacza moduł bateryjny.
Typowy czas ładowania 5 godzin do 90% pojemności, po pełnym rozładowaniu
Współczynnik mocy 0,9
Funkcjonalności - Wbudowany czujnik środowiskowy do pomiaru temperatury i wilgotności,
- Wyświetlacz LCD prezentujący status pracy urządzenia,
- Zerowy czas przełączania,
- Ochrona przed przeciążeniem,
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami,
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO),
- Filtrowanie EMI/RFI,
- Oprogramowanie monitorujące i zarządzające – integracja z vmware vSphere, oraz działające pod systemami Windows 10.
Montaż w szafie RACK Tak, dostarczony zestaw montażowy.
Gwarancja i serwis Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. Zasilacz musi mieć możliwość wymiany akumulatorów po upływie okresu ich trwałości.
Rozbudowa Zasilacz musi umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły bateryjne pozwalające łącznie na pracę ponad 3 godziny przy 100% obciążeniu.

Monitor – 8 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Typ ekranu Vertical alignment (VA) z podświetlaniem LED, przekątna minimum 23,6” (60cm)
Rozdzielczość nominalna Minimum 1920 x 1080
Powłoka powierzchni ekranu Matowa (przeciwodblaskowa)
Czas reakcji Maksymalnie 6ms
Jasność Minimum 250 cd/m2
Kontrast statyczny Minimum 3000:1
Kąty widzenia (pion/poziom) Minimum 178°/178°
Kolory, pokrycie przestrzeni barwnej Minimum 16.7 mln sRGB: 99% NTSC: 72%
Dźwięk Tak, dwa głośniki każdy o mocy minimum 2W
Komunikacja VGA, DVI, HDMI
Funkcje ekranu Regulacja wysokości, pivot (rotacja), obrót, pochył
Wyposażenie Kabel zasilający, DVI, audio
Zasilanie 230V/50Hz, zasilacz musi być wmontowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się monitorów z zasilaczem zewnętrznym
Gwarancja Minimum 36 miesięcy


Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Technologia druku Laserowa kolorowa format A6-A3
Prędkość kopiowania/drukowania A4 Minimum 25 str/min dla wydruków mono/kolor
Prędkość kopiowania/drukowania A3 Minimum 15 str/min dla wydruków mono/kolor
Prędkość skanowania mono/kolor Minimum 100 obr./min jednostronnie oraz 200 obr./min dwustronnie
Rozdzielczość druku Minimum 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 Maksymalnie 5,2 dla druku mono oraz 6,9 dla druku kolorowego
Pamięć systemowa 8192 MB
Dysk twardy Minimum 256 GB
Funkcje druku Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF
Formaty plików JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS, PPTX
Protokoły sieciowe TCP/IP (Ipv4/Ipv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk; Bonjour
Interfejsy 10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Maksymalna gramatura papieru Minimum 300 g/m2
Zintegrowany dupleks Tak
Pojemność zasobników na papier Minimum 1150 arkuszy
Wymagania dodatkowe  automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
 możliwość skanowania do USB, e-mail, komputera podłączonego przez sieć, FTP
 Minimum 10,1” wbudowany dotykowy wyświetlacz umożliwiający dostęp do menu urządzenia
 do zestawu powinny zostać dołączone oryginalne tonery C, M, Y, K o wydajności min. 28 000 str. każdy
 podstawa urządzenia – mobilna na kółkach
Gwarancja Minimum 36 miesięcy


ZASADY OGÓLNE

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego ul. Mickiewicza 2; 32-300 Olkusz
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania i rozlokowania przedmiotu umowy w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie dostarczanych elementów przedmiotu umowy, zabezpieczające je w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, że spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych.
5. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca, który będzie realizował dostawę na podstawie zawartej umowy, dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem: atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje lub inne dokumenty właściwe dla przedmiotu umowy.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie doręczenia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233180-6 - Urządzenia z pamięcią flash

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii

30121300-6 - Urządzenia do powielania

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na to, że w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe dla głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty brutto – znaczenie: 88 %
okres gwarancji - znaczenie: 12%

Oferty oceniane będą wg wzoru: P = P1 + P2
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów,
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny oferty,
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okresu gwarancji.

W kryterium ceny, oferty oceniane będą wg wzoru:
P1 = (Cmin / Cof.licz.) x 88% przy czym 1 % =1 pkt.
Gdzie: Cmin – najniższa całkowita cena oferty brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cof.licz. – zaoferowana całkowita cena oferty brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 88.

Punkty w kryterium okresu gwarancji w poniższy sposób:
P2 = 1 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 38 miesięcy,
P2 = 2 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 40 miesięcy,
P2 = 3 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 42 miesiące,
P2 = 4 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 44 miesiące,
P2 = 5 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 46 miesięcy,
P2 = 6 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 48 miesięcy,
P2 = 7 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 50 miesięcy,
P2 = 8 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 52 miesiące,
P2 = 9 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 54 miesiące,
P2 = 10 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 56 miesięcy,
P2 = 11 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 58 miesięcy,
P2 = 12 pkt. oferowana długość okresu gwarancji wynosi 60 miesięcy,

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium okresu gwarancji wynosi 12.
Jeżeli Wykonawca wskaże dłuższy niż oceniany okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 60 miesięcy gwarancji, natomiast do umowy wpisze oferowany okres. Jeżeli zaoferowany okres gwarancji będzie krótszy niż wymagany (36 miesięcy) to Zamawiający odrzuci ofertę.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 88

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 4.
2. Dokumenty dotyczące samooczyszczenia wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca korzysta z samooczyszczenia.
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art.117 ust.4 Pzp (jeżeli dotyczy),
5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów określone zostały w rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58-59 ustawy Pzp. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (tj. przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W zakresie w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku oświadczenia i niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.