eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu - w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE".Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Karasia 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-327

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (048 22) 505 92 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@teatrpolski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2b8ac3f-a09f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2b8ac3f-a09f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ust. 8. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści ust. 8. SWZ i odpowiednio w ust. 9. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zastosowanie ma art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Szczegółowe informacje z tego zakresu zostały zawarte w treści ust. 24. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP-1/231/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu dla istniejącej Platformy eDukacyjnej Teatru Polskiego w Warszawie. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemu odpłatności dla istniejącego PORTALU – PLATFORMA eDUKACYJNA oraz świadczenie usług gwarancyjnych.
W celu realizacji założeń projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań oraz dostarczenia efektów ich prac w postaci produktów:
1. Dostosowanie Platformy Edukacyjnej Teatru Polskiego do możliwości odpłatnego udostępniania treści w zakresie określonym w niniejszym OPZ, t.j.:
a. Odpłatnego udostępniania treści audio-video opracowanych przez Teatr Polski w Warszawie;
b. Obsługi kont komercyjnych umożliwiających dostęp do płatnych treści Platformy Edukacyjnej Teatru Polskiego.
2. Zaprojektowanie i wykonanie Interfejsów integracyjnych (API) pomiędzy modułami i systemami zewnętrznymi w szczególności w zakresie możliwości sprzedaży biletów i abonamentów z wykorzystaniem platformy Bilety24.pl.
3. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw majątkowych do wykonanego Oprogramowania dedykowanego spełniającego wymagania funkcjonalne i poza-funkcjonalne, określone w treści OPZ.
4. Udostępnienie wypracowanych i wykonanych interfejsów integracyjnych.
5. Dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego zapewniającego prawidłowe działanie Systemu w udostępnionej przez Zamawiającego infrastrukturze technicznej, o ile aktualnie używane oprogramowanie tego typu będzie niewystarczające do zapewnienie prawidłowej pracy Systemu.
6. Dostarczenie licencji dla oprogramowania COTS i Open Source niezbędnego do działania Systemu.
7. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie ww. oprogramowania na wskazanej przez Zamawiającego infrastrukturze technicznej.
8. Wykonanie testów dostarczanego systemu w zakresie wskazanym w treści OPZ, w tym testów integracyjnych.
9. Przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi ww. oprogramowania aplikacyjnego.
10. Dostarczenie materiałów szkoleniowych pozwalających na przeszkolenie dodatkowego personelu w przyszłości.
11. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia przez okres min. 24 miesięcy od daty końcowego odbioru systemu (ostatecznie zgodnie z ofertą Wykonawcy).
12. Dostarczenie kompletnej i aktualnej dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.:
a) Opis przedmiotu zamówienia [OPZ] stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostały szczegółowo opisane w treści ust. 16. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości [G]

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu [D]

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Powołanie na członków zespołu osób niepełnosprawnych [N]

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w treści ust. 6. SWZ.
Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1/ w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał [zakończył] co najmniej 2 (dwa) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde, a w zakres każdego z zamówień wchodziło łącznie:
a) Wykonanie projektu graficznego Portalu WWW oraz badań z użytkownikami,
b) Wykonanie lub modernizacja, dostawa i wdrożenie Portalu WWW lub aplikacji webowej zintegrowanych z systemem płatności elektronicznych;

2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą pełniły następujące funkcje: Koordynatora Zespołu, Analityka, Developerów, Specjalisty ds. testów, Specjalisty ds. integracji i wdrożenia oraz Specjalisty UX.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści punktu 6.1.4.2. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu został zawarty w treści ust. 7. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu został zawarty w treści ust. 7. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika jakie usługi wykona-ją poszczególni wykonawcy [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ].
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, odrębne oświadczenia zgodnie ze wzorem załączników nr 3 i 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków oraz braku podstaw wykluczenia).
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy złożyć do Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza przypadkami określonymi w art. 454 i następnych ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w postanowieniach § 15. projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca winien złożyć ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/ wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.