eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gubin › Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta GubinaOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta
Gubina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 24

1.5.2.) Miejscowość: Gubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-620

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 455 81 00

1.5.8.) Numer faksu: 68 455 81 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta
Gubina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ff49a57-a0aa-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059313/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gubin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gubin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający zamieszcza
wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl.
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9, może dokonać
również notariusz.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/gubin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gubinie, ul.
Piastowska 24, 66-620 Gubin,
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@gubin.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Gubin,
3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
4) odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani /Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma
prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani /Pana danych osobowych; z zastrzeżeniem, że
skorzystanie z wyżej wymienionego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani /Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani /Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KI.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa zamówienia obejmuje:
1) utworzenie PSZOK na nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Gubina będącej własnością Wykonawcy, lub będącej w jego posiadaniu. Teren, na którym będzie utworzony i prowadzony PSZOK powinien być:
 położony w miejscu ogólnie dostępnym zapewniającym swobodny dojazd mieszkańców miasta Gubina;
 zlokalizowany na ogrodzonym placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów i pojemników oraz swobodny dostęp do nich pojazdów dostarczających i odbierających odpady komunalne;
 oświetlony i monitorowany zgodnie z art. 25 ust 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 1755);
 oznakowany tablicą informacyjną zawierającą nazwę, godziny i dni otwarcia;
 dane firmy obsługującej – nazwę, adres i numer telefonu kontaktowego;
 przygotowany w sposób spełniający wymogi przepisów prawnych w tym m.in. ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o odpadach, przepisów bhp i ppoż.;
 wymagana powierzchnia działki minimum 1500 m2.
2) przyjmowanie bezpłatnie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina:
a) papier i tektura
b) metale
c) tworzywa sztuczne
d) szkło
e) opakowania wielomateriałowe
f) bioodpady
g) odpady niebezpieczne
h) chemikalia
i) zużyte baterie i akumulatory
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe
l) zużyte opony
m) tekstylia
n) odzież
3) przyjmowanie bezpłatnie następujących rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina (z ograniczeniem ilościowym): odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, w ilości do 0,2 tony na mieszkańca rocznie,
4) opróżnianie trzech miejskich punktów zbiórki elektroodpadów zlokalizowanych w Gubinie:
a) ul. Kujawska 9 (przy sklepie RONDO),
b) zbieg ulic Platanowa i Krzywoustego (pry sklepie HOREX),
c) ul. Ułanów Karpackich (przy galerii HOSSO),
co najmniej jeden raz w miesiącu nie dopuszczając do ich przepełnienia;
Wykonawca ma odbierać odpady z grupy 16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 16 06 - Baterie i akumulatory oraz 20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
5) przygotowanie instrukcji funkcjonowania obiektu (regulaminu PSZOK) i podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wykonawcy oraz na terenie prowadzonego PSZOK po uzgodnieniu jego treści z Zamawiającym do dnia 31.03.2023r.;
6) zapewnienie wyposażenia punktu w odpowiedniej wielkości kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty/boksy i pomieszczenie magazynowe o powierzchni min. 20m2 do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów z uwzględnieniem przepisów stanowiących o sposobie ich magazynowania;
7) Odpady niebezpieczne np. rozpuszczalniki, farby, kleje, lepiszcze, baterie i akumulatory, tusze, farby drukarskie, lampy fluoroscencyjne winny być magazynowane w zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze.
Odpady elektryczne i elektroniczne powinny być magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach/regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze lub bezpośrednio w pomieszczeniu magazynowym.
8) zapewnienie następującego czasu działania punktu, tj.:
a) PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) PSZOK powinien być czynny:
 wtorek, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 – 15.00,
 środa 10.00-18.00.
9) utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK;
10) selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu/boksu przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z katalogiem odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze określając ilości przyjętych w PSZOK i przekazanych do zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
12) wybrany wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do władania nieruchomością, na której będzie utworzony i prowadzony PSZOK na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.;
13) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania sprawozdań zgodnie z ustawą o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
14) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania, co miesiąc do faktury informacji o ilości przyjętych odpadach do PSZOK oraz o ilości przekazanych odpadów do IPOK oraz do innego podmiotu uprawnionego do zagospodarowania odpadów komunalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozliczenia usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
w zakresie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności o udzielenie zamówienia ubiegać się
mogą Wykonawcy, którzy posiadają:
a) Posiadają wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie
transportu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych,
wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022r. poz. 699 ze zm.)
b) Posiadają wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zbierających zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września
2015r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1622 ze zm.)
c) Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie
zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
a) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
usługę polegającą na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób ciągły przez okres min. 12
miesięcy, za kwotę 250.000 zł
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, w tym, co najmniej:
-wyposażeniem punktu w odpowiednie kontenery: KP-7 – min. 15 szt. /pojemniki 1100l – min. 10 szt. / pojemniki 240l – min.
5 szt. lub wydzielone segmenty/boksy do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych
oraz pomieszczenie magazynowe min. 20m2
-legalizowaną wagę lub posiadają stosowną umowę na korzystanie z legalizowanej wagi,
-co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi, przystosowanymi do transportu odpadów selektywnie zebranych,
-co najmniej 1 samochodem specjalistycznym typu hakowiec, przystosowanym do transportu odpadów w kontenerach o
pojemności 7m3 – 10m3,
-co najmniej 1 samochodem skrzyniowym, przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych o ładowności
powyżej 3,5 tony.
Samochody muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
c) dysponują osobami, które skierowane zostaną do realizacji zamówienia, wśród nich co najmniej:
-kierownik Zespołu – osoba posiadająca minimum roczne doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu zespołem ludzi w
zadaniu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy -
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w zakresie uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj:
– aktualnego zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r.
poz.699 ze zm.),
– aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów,
– aktualnego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowań oraz o gospodarce odpadami w zakresie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r.
(dz. U. 2022 r. poz. 1622 ze zm.)
b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
– wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
z uwzględnieniem w tym usługi, o której mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ;
– wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, z uwzględnieniem w tym wykazie zasobów, o których
mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ;
– wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, z uwzględnieniem w tym wykazie
osoby, o której mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. c SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
-pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile czynność taka dokonana została przez reprezentanta Wykonawcy a
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiana wartości umowy, o której mowa w § 6 ust 1 w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości przyjętych odpadów
do PSZOK.
2) zmiana konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
3) wprowadzeniu dodatkowych rodzajów odpadów, przyjmowanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy,
4) zmiana wymagań względem przyjmowania poszczególnych rodzajów odpadów, w wyniku zmiany sposobu ich zbierania
(np. wydzielenie frakcji z odpadów zbieranych łącznie),
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie postanowieniami SWZ
Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także
zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach.
6) konieczność zrealizowania w ramach usługi objętej zamówieniem usług, prac czy czynności nieobjętych przedmiotem
niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego zamówienia, których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego,
7) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
8) zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia lub płatność
wynagrodzenia,
9) zmian przewidzianych zapisami niniejszej SWZ inne niż określone w niniejszym ustępie,
10) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
2. Maksymalna zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć wartości 5% wynagrodzenia określonego w umowie. Zmiana wysokości wynagrodzenia winna odpowiadać
kwotowo zmianie kosztów wykonania zamówienia następującej na skutek wystąpienia okoliczności powodujących zmianę.
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać okresowi, w
którym występowały okoliczności uniemożliwiające realizowanie usługi.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, dokonywane mogą być na wniosek Wykonawcy. Do wniosku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, Wykonawca winien dołączyć stosowne uzasadnienie wnioskowanych zmian wraz z opisem okoliczności
powodujących te zmiany oraz przedstawić stosowne obliczenia odnoszące się do wnioskowanych zmian. Zamawiający
może zwolnić Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zmiana umowy ma nastąpić na skutek
okoliczności bezsprzecznych i oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, a ich wpływ na zmianę umowy jest możliwy do
wyliczenia na podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze obustronnie zawartego aneksu
do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, w sytuacji, gdy zmiany do
umowy wprowadzane tymże aneksem są wynikiem świadomych i celowych działań Wykonawcy nakierowanych na
zwiększenie wynagrodzenia umownego, a nie popartych okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, lub zmiany takie są
następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
7. Nie stanowią zmiany umowy dokonywane w zakresie danych teleadresowych i danych rejestrowych wskazanych w
umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gubin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.