eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona G鏎a › Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla m這dzie篡 - uczestnik闚 projektu "M這dzi gotowi na przysz這嗆"Og這szenie z dnia 2023-01-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla m這dzie篡 – uczestnik闚 projektu „M這dzi gotowi na przysz這嗆”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Paw豉 II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970779268

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Podg鏎na 5

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zielona G鏎a

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonog鏎ski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 452 75 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.stecel@pcpr.powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zielonagora.naszepcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla m這dzie篡 – uczestnik闚 projektu „M這dzi gotowi na przysz這嗆”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cc818459-9e47-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00068947

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00063228/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla m這dzie篡

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „M這dzi gotowi na przysz這嗆” – wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, O Priorytetowa 7. R闚nowaga spo貫czna, Dzia豉nie 7.5. Us逝gi spo貫czne

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc818459-9e47-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia.
2. Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc818459-9e47-11ed-9236-36fed59ea7dd
4. Identyfikator (ID) post瘼owania na Platformie e-Zam闚ienia: ocds-148610-cc818459-9e47-11ed-9236-36fed59ea7dd
5. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
6. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1.Spos鏏 sporz康zenia i przekazywania dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 - zwany dalej „Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych).
2.Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozp. Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 z 12.04.2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2242 zwanego dalej „Rozporz康zeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i”), z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki. W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.
3.Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 Rozporz康zenia w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
4.Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa, zawiadomie i zadawanie pyta. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”). W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw pzp lub Rozporz康zeniem w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, podpisem typu zewn皻rznego lub wewn皻rznego. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
5.Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
6.Wszystkie wys豉ne i odebrane w post瘼owaniu przez wykonawc wiadomo軼i widoczne s po zalogowaniu w podgl康zie post瘼owania w zak豉dce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia. W przypadku problem闚 technicznych i awarii zwi您anych z funkcjonowaniem Platformy e-Zam闚ienia u篡tkownicy mog skorzysta ze wsparcia technicznego dost瘼nego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drog elektroniczn poprzez formularz na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zak豉dce „Zg這 problem”.
Pozosta貫 informacje dost瘼ne s w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): nformacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Paw豉 II w Zielonej G鏎ze, maj帷y siedzib przy ul. Podg鏎na 5, 65-057 Zielona G鏎a,
- z Inspektorem Ochrony Danych mo積a skontaktowa si wysy豉j帷 wiadomo嗆 na adres poczty elektronicznej:
sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, o kt鏎ym mowa w og這szeniu,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p騧n. zm.)
- Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy oraz na czas kontroli i archiwizacji,
- obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO,
- Pan/Pani wype軟ia obowi您ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec os鏏 fizycznych, od kt鏎ych dane osobowe
bezpo鈔ednio lub po鈔ednio pozyska/a w celu ubiegania si o udzielenie zam闚ienia publicznego w niniejszym post瘼owaniu.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art.18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
Nie przys逝guje Pani/Panu:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CPR.IX.3231.1.2023.ASte

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 39270,04 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: zorganizowanie wyjazdowych warsztat闚 integracyjnych dla m這dzie篡: 25 os鏏 - m這dzie z pieczy zast瘼czej w wieku 14-22 lat i ich otoczenie (r闚ie郾icy) oraz 3 pracownik闚 PCPR sprawuj帷ych nadz鏎 nad organizacj warsztat闚.
Razem 28 os鏏. Wyjazdowe warsztaty integracyjne dla m這dzie篡 obejmuj wyjazd do Poznania celem zapoznania m這dzie篡 ze stolic s御iedniego wojew鏚ztwa wielkopolskiego.
2. Uczestnikami warsztat闚 b璠 uczestnicy projektu „M這dzi gotowi na przysz這嗆” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Paw豉 II w Zielonej G鏎ze.
3. Wyjazd 3 dniowy weekendowy (pi徠ek, sobota, niedziela) - 2 noclegi w okresie od 21 kwietnia 2023 r. do 23 kwietnia 2023 r.
4. Zamawiaj帷y wymaga, aby o鈔odek/hotel, w kt鏎ym zostan zorganizowane warsztaty wyjazdowe by po這穎ny w Poznaniu, w wojew鏚ztwie wielkopolskim.
5. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵a za陰cznik nr 1 do SWZ.
6. Pozosta貫 warunki realizacji zam闚ienia reguluj zapisy projektu umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63515000-2 - Us逝gi podr騜ne

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

55100000-1 - Us逝gi hotelarskie

55300000-3 - Us逝gi restauracyjne idotycz帷e podawania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-04-21 do 2023-04-23

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Punktacja b璠zie obliczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska najwy窺z ko鎍ow ocen oferty –najwy窺z ilo嗆 punkt闚.
4. Maksymalnie oferta mo瞠 uzyska 100 pkt – za oba kryteria oceny ofert.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj帷y stosowa b璠zie nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert:

1) Cena(C) – 60%

Zamawiaj帷y przyzna 60 punkt闚 ofercie o najni窺zej cenie, ka盥ej nast瘼nej zostanie przyporz康kowana liczba punkt闚 proporcjonalnie mniejsza, wed逝g wzoru:
C = (C min / C o ) x 60 pkt
gdzie:
C min- najni窺za cena brutto z ocenianych ofert (z)
C o – cena brutto oferty badanej (z)
Cen nale篡 wskaza w formularzu ofertowym oraz w formularzu informacji dodatkowych.
Ocenie podlega b璠zie cena brutto za ca造 opis przedmiotu zam闚ienia, za wszystkie osoby.

Maksymalnie za to kryterium Zamawiaj帷y mo瞠 przyzna 60 pkt.

2) Termin p豉tno軼i faktury 40%
14 dni od dnia dor璚zenia faktury zamawiaj帷emu – 0 pkt
21 dni od dnia dor璚zenia faktury zamawiaj帷emu – 20 pkt
30 dni od dnia dor璚zenia faktury zamawiaj帷emu – 40 pkt.

Termin p豉tno軼i faktury nale篡 wskaza w formularzu ofertowym oraz w formularzu informacji dodatkowych.
Maksymalnie za to kryterium Zamawiaj帷y mo瞠 przyzna 40 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
a) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym;
NIE DOTYCZY
b) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚;
posiadaj wpis do rejestru organizator闚 turystyki i przedsi瑿iorc闚 u豉twiaj帷ych nabywanie powi您anych us逝g turystycznych prowadzanego przez w豉軼iwego Marsza趾a Wojew鏚ztwa, zgodnie z ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powi您anych us逝gach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511 z p騧n. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
NIE DOTYCZY
d) zdolno軼i technicznej lub zawodowej;
1. Wykonawca spe軟i warunek, je郵i wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 4 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie nast瘼uj帷e us逝gi:
Dwa (2) wyjazdy/warsztaty/szkolenia/obozy szkoleniowe, o tre軼i edukacyjno-integracyjnej dla dzieci i m這dzie篡 na kwot min. 30 000,00 z (s這wnie: trzydzie軼i tysi璚y z這tych) brutto ka盥y wyjazd.
Zamawiaj帷y dokona wst瘼nej oceny spe軟ienia ww. warunku na podstawie tre軼i o鈍iadczenia wg za陰cznika nr 1 do formularza oferty.
2. Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li do realizacji przedmiotu zam闚ienia na stanowisko trener闚 prowadz帷ych warsztaty z m這dzie膨, skieruje 2 osoby spe軟iaj帷e ni瞠j wymienione wymagania:
1) uko鎍zone studia wy窺ze magisterskie na jednym z kierunk闚: psychologia/psychoterapia/terapia/pedagogika/ nauki o rodzinie/praca socjalna,
2) posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie pracy z m這dzie膨.
Zamawiaj帷y dokona wst瘼nej oceny spe軟ienia ww. warunku na podstawie tre軼i o鈍iadczenia wg za陰cznika nr 1 do formularza oferty.

Przed nawi您aniem z osobami skierowanymi do realizacji przedmiotu zam闚ienia stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej dzia豉lno軼i zwi您anej z wychowaniem, edukacj, wypoczynkiem, leczeniem ma這letnich lub z opiek nad nimi, Wykonawca jest obowi您any do uzyskania informacji, czy dane tej osoby s zamieszczone w Rejestrze z dost瘼em ograniczonym lub w Rejestrze os鏏, w stosunku do kt鏎ych Pa雟twowa Komisja do spraw wyja郾iania przypadk闚, czynno軼i skierowanych przeciwko wolno軼i seksualnej i obyczajno軼i wobec ma這letniego poni瞠j lat 15 wyda豉 postanowienie o wpisie w Rejestrze, stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzia豉niu zagro瞠niom przest瘼czo軼i na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31).

Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 Wykonawca b璠帷y personelem projektu ma obowi您ek uwzgl璠ni nast瘼uj帷e warunki:
1) wskazana osoba samozatrudniona i ewentualne osoby wsp馧pracuj帷e w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo貫cznych (Dz. U. z 2022, poz. 1009 z p騧n. zm.), nie jest/s zatrudniona/e w ramach stosunku pracy w instytucjach uczestnicz帷ych w realizacji Program闚 Operacyjnych (Instytucje Zarz康zaj帷e, Instytucje Po鈔ednicz帷e), chyba, 瞠 nie zachodzi konflikt interes闚 oraz podw鎩ne finansowanie wynagrodzenia takiej osoby;
2) 陰czne zaanga穎wanie zawodowe personelu projektu, niezale積ie od formy zaanga穎wania, w realizacj wszystkich projekt闚 finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia豉 finansowanych z innych 廝鏚e, w tym 鈔odk闚 w豉snych beneficjenta i innych podmiot闚, nie przekracza 276 godzin miesi璚znie. Do ww. limitu wlicza si okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolno軼i do pracy wskutek choroby.

Do z這瞠nia:
1) wpisu do ww. rejestru podmiot闚 (pkt XIII, ppkt 1 lit. b),
2) o鈍iadczenia „Wykaz us逝g” (wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi nale篡te wykonanie us逝g),
3) o鈍iadczenia „Wykaz os鏏” (wraz z wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego).
zostanie wezwany wy陰cznie wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona. Ocena nast徙i wg formu造 spe軟ia/nie spe軟ia. Z tre軼i za陰czonych o鈍iadcze musi jednoznacznie wynika, 瞠 wykonawca spe軟i warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. Zamawiaj帷y mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.
3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty. Pe軟omocnictwo zgodnie ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p騧n. zm.) winno by z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.
5. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w pkt 1b jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
6. Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie zdolno軼i zawodowej okre郵onej w pkt. 1d w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, tzn. w przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, wykonawcy mog spe軟ia warunki 陰cznie.
7. W odniesieniu do warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia oraz personelu skierowanego do realizacji przedmiotu zam闚ienia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
8. Wykonawca mo瞠 powierzy realizacj przedmiotu zam闚ienia podwykonawcy. W takiej sytuacji wskazuje w Formularzu oferty, je郵i jest to wiadome, cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 ten wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, a tak瞠 imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani. Pozosta貫 regulacje dotycz帷e podwykonawc闚 zawarte s w ustawie pzp.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y odst瘼uje od wymogu sk豉dania dokument闚 podmiotowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 3.W celu wst瘼nego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 zamawiaj帷y 膨da dokument闚, kt鏎e s sk豉dane wraz z ofert:
1)aktualnego na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenia w zakresie wskazanym w pkt XII oraz pkt XIII SWZ wg za陰cznika nr 1 do formularza oferty.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, ww. o鈍iad. sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie to ma potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼. w zakresie w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼.
2)w przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt XIII ppkt 3, 5, 6 i 7 SWZ wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam. do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
Wz鏎 o鈍iadczenia - za陰cznik nr 3 do formularza oferty.
4.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, wraz z o鈍iad., o kt鏎ym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1), przedstawia tak瞠 o鈍iad. podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
5.Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy.
Wz鏎 zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 2 do formularza oferty.
Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia:
1)dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest wpisany do rejestru organizator闚 turystyki i przedsi瑿iorc闚 u豉twiaj帷ych nabywanie powi您anych us逝g turystycznych prowadzonego przez w豉軼iwego Marsza趾a Wojew鏚ztwa, zgodnie z ustaw z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powi您anych us逝gach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511 z p騧n. zm.).
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokumentu, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚;
9.W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚:
1)wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane oraz za陰czenie dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
2)wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Ze wzgl璠u na ograniczenie liczby znak闚 mo磧iwych do wpisania w przedmiotowym polu, pozosta貫 informacje zawarte s w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

2. Oferta w terminie sk豉dania winna zawiera:
1) wype軟iony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udost瘼nionym na Platformie e-Zam闚ienia;
2) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚;
3) pe軟omocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), je瞠li w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia) dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 2 ppkt 2);
4) o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 1 do formularza oferty. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1), przedstawia tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.
5) wype軟iony za陰cznik nr 4 do formularza oferty - FORMULARZ INFORMACJ DODATKOWYCH. Niez這瞠nie wraz z ofert wype軟ionego formularza informacji dodatkowych b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty.
6) podmiotowe 鈔odki dowodowe:
6.1) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do formularza oferty. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby mo瞠 by zast徙ione innym podmiotowym 鈔odkiem dowodowym potwierdzaj帷ym, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument nale篡 z這篡 tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby.
6.2) o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wskazuj帷e, kt鏎e us逝gi, wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do formularza oferty. Ww. dokument sk豉daj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia oraz wykonawcy prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
4. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty. Pe軟omocnictwo zgodnie ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p騧n. zm.) winno by z這穎ne w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.
5. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym mowa w pkt 1b jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do kt鏎ych realizacji
te uprawnienia s wymagane.
6. Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie zdolno軼i zawodowej okre郵onej w pkt. 1d w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, tzn. w przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, wykonawcy mog spe軟ia warunki 陰cznie.
7. W odniesieniu do warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia oraz personelu skierowanego
do realizacji przedmiotu zam闚ienia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi,
do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
8. Wykonawca mo瞠 powierzy realizacj przedmiotu zam闚ienia podwykonawcy. W takiej sytuacji wskazuje w Formularzu oferty, je郵i jest to wiadome, cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 ten wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom, a tak瞠 imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani. Pozosta貫 regulacje dotycz帷e podwykonawc闚 zawarte s w ustawie pzp.
Pozosta貫 informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zosta造 przewidziane we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) nast徙i ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosuj wskazan w umowie stawk podatku VAT do obowi您uj帷ych przepis闚 prawa i odpowiednio podwy窺z lub obni膨 wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje sta豉;
2) wyst徙i konieczno嗆 zmiany w zasadach rozliczenia finansowego, okre郵onych w umowie;
3) wyst徙i konieczno嗆 zmiany terminu p豉tno軼i faktury okre郵onej w umowie lub ofercie wykonawcy;
4) Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany os鏏 skierowanych do realizacji przedmiotu zam闚ienia (wymagana pisemna zgoda Zamawiaj帷ego). W przypadku zmiany os鏏, Wykonawca jest zobowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowane osoby spe軟iaj wymagania opisane w og這szeniu o zam闚ieniu oraz w dokumentach zam闚ienia oraz posiadaj minimalne lub wy窺ze kwalifikacje oraz do鈍iadczenie zawodowe, jak osoba wskazana na etapie z這瞠nia oferty;
5) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian zaproponowanego przez Wykonawc hotelu. Zmiana musi zosta zaakceptowana przez Zamawiaj帷ego. Nowy hotel musi spe軟ia wymagania zawarte w og這szeniu o zam闚ieniu i w dokumentach zam闚ienia;
6) Zamawiaj帷y dopuszcza w wyj徠kowych sytuacjach uzasadnion zmian zaproponowanej przez Wykonawc daty wyjazdu (weekendu). Zmiana musi zosta zaakceptowana przez Zamawiaj帷ego;
7) Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmniejszenia liczby uczestnik闚 wyjazdu, jednak nie wi璚ej ni o 10 % og鏊nej liczby uczestnik闚. Rozliczenie z wykonawc nast徙i wg zasad okre郵onych w 3 umowy.
8) W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z wyjazdu, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzia逝 innego uczestnika projektu w wyje寮zie. W miejsce rezygnuj帷ego uczestnika wyjazdu zostanie wyznaczony inny uczestnik projektu z terenu powiatu zielonog鏎skiego;
9) zmiany dotycz realizacji dodatkowych us逝g od dotychczasowego wykonawcy, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla Zamawiaj帷ego,
c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;
10) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:
a) konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie;
b) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie;
11) Wykonawc, kt鏎emu Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowie umownych,
b) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przej璚ia przez Zamawiaj帷ego zobowi您a wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚;
12) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne,
13) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni progi unijne i jest mniejsza od 10% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie w przypadku zam闚ie na us逝gi.
3. Wykonawca wnioskuj帷y o zmian umowy, przedk豉da Zamawiaj帷emu pisemne uzasadnienie konieczno軼i wprowadzenia zmian do umowy.
4. Inicjatorem zmian w umowie mog by obie strony umowy, z tym, 瞠 ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu nale篡 do Zamawiaj帷ego.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie e-Zam闚ienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Spos鏏 obliczenia ceny:
1. Cena oferty zostanie wyliczona oraz podana przez Wykonawc na formularzu informacji dodatkowych b璠帷ym za陰cznikiem nr 4 do formularza oferty. Niez這瞠nie wraz z ofert wype軟ionego formularza informacji dodatkowych b璠zie skutkowa這 odrzuceniem oferty.
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie rycza速owe.
3. ㄠczna cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia zgodnie z opisem przedmiotu zam闚ienia oraz wzorem umowy okre郵onym w niniejszej SWZ.
4. Ceny musz by podane i wyliczone w zaokr庵leniu do dw鏂h miejsc po przecinku (zasada zaokr庵lenia – poni瞠j 5 nale篡 ko鎍闚k pomin望, powy瞠j i r闚ne 5 nale篡 zaokr庵li w g鏎).
5. Cena oferty winna by wyra穎na w PLN (z這tych polskich).
6. Je瞠li w post瘼owaniu z這穎na b璠zie oferta, kt鏎ej wyb鏎 prowadzi豚y do powstania
u zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustaw z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p騧n. zm.), dla cel闚 zastosowania kryterium ceny Zamawiaj帷y doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwot podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎 mia豚y obowi您ek rozliczy. W takim przypadku Wykonawca, sk豉daj帷 ofert, jest zobligowany poinformowa zamawiaj帷ego, 瞠 wyb鏎 jego oferty b璠zie prowadzi do powstania u zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego, wskazuj帷 nazw (rodzaj) towaru lub us逝gi, kt鏎ych dostawa lub 鈍iadczenie b璠 prowadzi造 do jego powstania, oraz wskazania warto軼i towaru lub us逝gi obj皻ego obowi您kiem podatkowym Zamawiaj帷ego,
bez kwoty podatku, a tak瞠 wskazania stawki podatku od towar闚 i us逝g, kt鏎a zgodnie z wiedz Wykonawcy, b璠zie mia豉 zastosowanie.
7. Zamawiaj帷y nie przewiduje rozlicze z wykonawc w walucie innej ni PLN.

Pozosta貫 postanowienia:
1. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.
Zam闚ienie nie zosta這 podzielone na cz窷ci z uwagi na to, 瞠 podzia jest nieuzasadniony technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie z uwagi na rodzaj i zakres us逝g obj皻ych zam闚ieniem tzn.:
- podzia zam闚ienia na cz窷ci wygeneruje wi瘯sze koszty - Wykonawca ka盥ej odr瑿nej us逝gi wchodz帷ej w sk豉d zm闚ienia organizuje swoje zaplecze, pracownik闚, zasoby itp. Ka盥y z wykonawc闚 dolicza do oferty r闚nie sw鎩 zysk. Nabywanie poszczeg鏊nych us逝g od r騜nych wykonawc闚 mo瞠 mie wp造w na zwi瘯szenie koszt闚 zamawiaj帷ego, poniewa konieczna b璠zie zap豉ta za ka盥 z us逝g odr瑿nie, innemu wykonawcy, a co za tym idzie zap豉ta za wliczony w ofercie zysk ka盥ego wykonawcy. Przedmiotowa okoliczno嗆 mo瞠 mie znacz帷y wp造w na wysoko嗆 wydatk闚 zamawiaj帷ego.
- istnieje wi瘯sza szansa na uzyskanie korzystniejszej ceny od jednego wykonawcy – organizatora wyjazdu, co daje oszcz璠no嗆 w wydatkowaniu 鈔odk闚 publicznych. Organizatorzy podobnych wyjazd闚 maj wypracowane korzystne rabaty/oferty z podmiotami z kt鏎ymi wsp馧pracuj, co mo瞠 mie wp造w na wysoko嗆 zaoferowanej ceny.
- podzia m鏬豚y spowodowa nadmierne problemy logistyczne oraz organizacyjne – op騧nienie jednego wykonawcy mia這by wp造w na us逝gi kolejnego wykonawcy. Ka盥y Wykonawca realizuj帷y swoje, odr瑿ne zam闚ienia mo瞠 powodowa potencjalny problem synchronizacji czasu czy terminowo軼i wykonania, co mog這by powa積ie zagrozi w豉軼iwemu wykonaniu zam闚ienia.
- potrzeba skoordynowania dzia豉 r騜nych wykonawc闚 realizuj帷ych poszczeg鏊ne cz窷ci zam闚ienia mog豉by powa積ie zagrozi w豉軼iwemu wykonaniu zam闚ienia.
- zamawiaj帷y przez brak podzia逝 zam闚ienia na cz窷ci uzyskuje korzy嗆 ekonomiczn, jako軼iow organizacyjn oraz terminow.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.