eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a8705ee-6cae-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459430/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSR.271.61.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Pruszkowa oraz jego jednostek budżetowych, obejmującej:
- Otwarcie i prowadzenie około 223 rachunków we wszystkich jednostkach objętych obsługą oraz w razie potrzeby otwieranie kolejnych rachunków,
- Realizacja poleceń przelewu (około 5832 szt. miesięcznie)
- Przyjmowanie wpłat gotówkowych (około 17 szt. miesięcznie)
- Dokonywanie wypłat gotówkowych (około 11 szt. miesięcznie)
- Potwierdzanie stanu sald na każdy dzień roboczy

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 25.11.2022r. Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Pruszków oraz jego jednostek budżetowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne przez wydział merytoryczny – Wydział Finansów i Budżetu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował mi.: Uruchomienie corocznie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 8 000 000,00 zł (corocznie oznacza raz do roku – zaciągnięcie i całkowita spłata następuje w danym roku budżetowym).
W dniu 29.12.2022 r. Rada Miasta Pruszkowa podjęła uchwałę nr LXX.636.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2023 rok. § 8 powyższej uchwały wskazuje limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
Zamawiający w dniu 26.01.2023 r. podczas Sesji Rady Miasta nr LXXI zawnioskował o zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8 000 000,00 zł. co byłoby zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia. Rada Miasta nie wyraziła zgody.
Z uwagi na powyższe, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.