eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawa systemu chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem mas do analizy cieczy po hydrotermalnej karbonizacji dla WIPOŚ.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa systemu chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem mas do analizy cieczy po hydrotermalnej karbonizacji dla WIPOŚ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 213

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426313787

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.brewka@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.p.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa systemu chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem mas do analizy cieczy po hydrotermalnej karbonizacji dla WIPOŚ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fbdf929-a090-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055063/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup chromatografu gazowego ze spektometrem mas

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/publicpzp/current/list?

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/publicpzp/current/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się w formie
elektronicznej :
https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/publicpzp/current/list?
USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp.
2. Instrukcja korzystania z platformy jest na
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień
publicznych” → „Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021”
3. Za datę przekazania oświadczeń (...) za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie.
4. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza się komunikację za pomocą e-mail:
agnieszka.brewka@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia (...), które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń (...)
przekazywanych na w/w e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na w/w e-mail Zamawiającego.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Rozszerzenia plików powinny być zgodne z zał. nr 2 do Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. W celu kompresji danych rekomenduje się jedno z rozszerzeń: .zip lub .7Z
9. Maks. rozmiar pojed. pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maks. 100 MB.
10. Kodowanie i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wg załą. do SWZ, podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
zaufanym lub osobistym.
Kwalifikowany podpis elektroniczny:
- musi spełniać wymagania eIDAS (UE). Rekomenduje podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf Pliki w formacie .pdf
można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać
podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. Nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie znacznika czasu. Zaleca
się stosowanie algorytmu skrótu SHA2.
Podpis zaufany:
- wielkość pojed. pliku podpisanego nie może przekroczyć 10 MB
Podpis osobisty:
- nie jest podpisem odręcznym,
- wielkość pojed. pliku podpisanego nie może przekroczyć 5 MB. Zaleca się pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w SWZ Rozdział XXIX Postanowienia końcowe

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w SWZ Rozdział XXIX Postanowienia końcowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W9/ZP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup i dostawa systemu chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem mas do analizy cieczy po hydrotermalnej karbonizacji.” dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna -załącznik nr 2 do SWZ.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zakup i dostawę systemu chromatografu gazowego połączonego ze spektrometrem mas do analizy cieczy po hydrotermalnej karbonizacji.
2) załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w jego siedzibie (Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Laboratorium 301 w budynku A6 przy ul. Wólczańskiej 175 w Łodzi)
3) instalacja i uruchomienie aparatury,
4) Szkolenia personelu w siedzibie zainstalowania aparatu:
- 2 dni/łącznie 16 godzin szkolenia po instalacji dla 2-3 osób,
- 1 dzień szkolenia (8 godzin) po około 2 miesiącach od instalacji dla 2-3 osób po wcześniejszej informacji mailowej.
5) świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.
6) Serwis pogwarancyjny:
- czas naprawy w ciągu 30 dni od zgłoszenia awarii,
- dostępność do części minimum 10 lat od dnia ustania gwarancji
7) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji dla oferowanej aparatury.*
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 5 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny, tj. zawierać pełne oprzyrządowanie i akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy wszystkich komponentów wchodzących w jego skład w pełnym zakresie zadeklarowanych parametrów technicznych. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 - Chromatografy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38433100-0 - Spektrometry masy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:
1) Cena brutto oferty (A) – 60 %
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w sekcji B „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty przyznane za kryterium cena ( A ) będą wyliczone wg wzoru:
C = c_min/c_b × 60%
cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych w danym pakiecie;
cb - cena oferty badanej nieodrzuconej w danym pakiecie.
2) Parametry techniczne (jakość) (T) – 30%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę w „Specyfikacji technicznej ” – załącznik nr 2 do SWZ, w punkcie 2 ppkt.. A i wyliczone w następujący sposób:

Wydajność pompy turbomolekularnej: 10%
do 260 L/s - 0 pkt.
260 – 330 L/s - 5 pkt.
powyżej 330 L/s - 10 pkt.

Programowalna szybkość nagrzewania pieca: 10%
do 120°C/min - 0 pkt
121-200°C/min – 5 pkt,
201°C/min i więcej – 10 pkt.

System ochrony kwadrupola przed zanieczyszczeniami: 5%
brak – 0 pkt.
grzanie prętów kwadrupola lub system prętów wstępnych – 5 pkt.

System korekcji czasów retencji: 5%
brak – 0 pkt.
zmiana ciśnienia na czole kolumny lub w oparciu o liniowy indeks retencji – 5 pkt.
3) Okres gwarancji (G) – 10%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do SWZ, w punkcie C) i wyliczone
w następujący sposób: za minimalny, wymagany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt
za rozszerzenie okresu gwarancji do 30 miesięcy – 5 pkt
za rozszerzenie okresu gwarancji do 36 miesięcy – 10 pkt.
Zamawiający zsumuje punkty przyznane w powyższych kryteriach i ofertę z najwyższą liczbą punktów uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: a) Wydajność pompy turbomolekularnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Programowalna szybkość nagrzewania pieca:

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) System ochrony kwadrupola przed zanieczyszczeniami:

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) System korekcji czasów retencji:

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwrancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zmawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII, pkt 1 (art. 108 ust. 1uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a) „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert,
– załącznik nr 3 do SWZ,
2) spełnienia warunków udziału, o których mowa w IX rozdziale SWZ:
b) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda żadnych przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ, na którą składają się następujące dokumenty:
1) „Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty)
2) „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ; (dokument stanowi treść oferty)
3) „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
4) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ,
6) pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać
w szczególności:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika,
4) zakres jego umocowania.
Forma pełnomocnictwa określona jest w rozdziale XII.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale IX,
Zamawiający będzie oceniał łącznie.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą składa:
1) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert –
załącznik nr 3 do SWZ,
2) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień
składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 – 4 rozdziału,
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w
rozdziale XIII SWZ,
9. W terminie określonym w rozdziale X pkt 2 SWZ:
1) oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale X, pkt 2 SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe
zmiany postanowień niniejszej Umowy:
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub zamówień cząstkowych z uwagi na:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji opóźnień w
dostawie materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, niezależnych od Wykonawcy;
b) wstrzymanie/przerwanie wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub będących
następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub c) przyczyny niezależne od Wykonawcy tj. w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot
zamówienia jest wykonywany i/lub
d) zmianę zakresu Przedmiotu zamówienia – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian i/lub
e) przyczyny niezależne od Wykonawcy mające wpływ na należyte wykonanie umowy, w szczególności związane z
wystąpieniem COVID-19 i/lub
f) zmianę sposobu świadczenia usługi.
2) zmiany Przedmiotu zamówienia z uwagi na:
a) zmianę sposobu świadczenia usługi,
b) wystąpienie siły wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
3) zmiany zakresu wykonania zamówienia i/lub sposobu świadczenia usługi w przypadku:
a) okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania, w szczególności
związanych z wystąpieniem COVID-19 i/lub zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia
jest wykonywany i/lub
b) wydanych decyzji lub zmiany sposobu świadczenia usługi,
c) zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4) zmiany wynagrodzenia w związku:
a) ze zmianą stawki podatku VAT,
b) z innymi zmianami skutkującymi poszerzeniem/zmniejszeniem zakresu świadczenia Wykonawcy,
5) w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w
obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
6) zmianę treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
7) zmianę treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/publicpzp/current/list?

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.