eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzno › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyla WolaOgłoszenie z dnia 2022-02-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyla Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Górzno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Górzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-404

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 256812254

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzno.ugm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-gorzno

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gorznogm.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyla Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-976e02ab-802f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00068095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000848/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefów, Kobyla Wola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00039930/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPiOŚ.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górzno Kolonia, Józefów, Kobyla Wola; gm. Górzno. Na obszarze objętym projektem, został zastosowany układ kanalizacji grawitacyjno – tłocznej. Układ kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie będzie wspomagany za pomocą czterech sieciowych przepompowni ścieków. Projektowane jest odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno.
Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych i pompowni ścieków:
kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 - 4602,5 m
kanał grawitacyjny PE RC 100 PN10 DN200 /przewiert/ - 234,5 m
kanał tłoczny PE PN10 DN90 - 254,5 m
kanał tłoczny PE RC PN10 DN90 /przewiert/ - 145,5 m
kanał tłoczny PE PN10 DN110 - 2830,5 m
kanał tłoczny PE RC PN10 DN110 /przewiert/ - 234,5 m
pompownia P1 Ø 1,5 m z 2 pomp. MSV-80-52H /typ przejezdny/ – 1 kpl.
pompownia P2 Ø 1,5 m z 2 pomp. MSV-80-52H /typ przejezdny/ – 1 kpl.
pompownia P3 Ø 1,5 m z 2 pomp. MSV-80-42L /typ przejezdny/ – 1 kpl.
pompownia P4 Ø 1,2 m z 2 pomp. MSV-80-24 /typ przejezdny/ – 1 kpl.
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, co zostało opisane w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7264812,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19676494,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7264812,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PARSTER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5390002497

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 32

7.3.4) Miejscowość: Parczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7264812,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.