eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia WolaOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b433edb0-9e69-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064862/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 „Kompleksowe utrzymanie w czystości szacunkowo 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola w 2023 r.,,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b433edb0-9e69-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy UZP: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie
z Platformy jest bezpłatne.
4. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl (NIE DOTYCZY
SKŁADANIA OFERT).
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ZG.271.2.4.2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00493564/01 z dnia 2022-12-13
2022-12-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane
dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.271.2.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Kompleksowe utrzymanie w czystości zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola”
1) sprzątanie przystanków na terenie gminy (co najmniej jeden raz w tygodniu (poniedziałek) – ilość przystanków szacunkowo 160 szt.
2) opróżnianie koszy przystankowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ilość koszy przystankowych szacunkowo 160 szt.
3) sporządzanie Raportów miesięcznych odbioru odpadów komunalnych z przystanków/ wiat przystankowych odebranych z terenu gminy Żabia Wola i sporządzanie miesięcznego protokołu wykonania usługi.

Zakres objęty zadaniem:

1. Sprzątanie 160 przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Żabia Wola przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg w miejscowościach:
Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, Grzmiąca, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Józefina, Osowiec, Oddział, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lasek, Lisówek, Musuły, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Siestrzeń, Rumianka, Zalesie, Zaręby, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Przeszkoda, Redlanka, Skuły, Słubica, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Żelechów, Żabia Wola,
w zależności od rodzaju przystanku obejmuje wykonanie prac w poniższym zakresie:
a) Na przystankach bez zatoki i zadaszenia:
-zebranie i usunięcie odpadów z terenu przyległego do słupka przystankowego na odcinku 10 m wzdłuż drogi z jednej i drugiej strony słupka,
-pozamiatanie istniejącej wysepki przystankowej lub chodnika, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,
b) Na przystankach z zatoką bez zadaszenia:
-zebranie i usuniecie śmieci z zatoki na jej całej długości oraz z terenu bezpośrednio przyległego do zatoki,
-pozamiatanie chodnika znajdującego się na zatoce, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,
c) Na przystankach z zadaszeniem bez zatoki:
-pozamiatanie wewnątrz zadaszenia i przed zadaszeniem, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,
-zebranie i usunięcie odpadów z terenu wokół zadaszenia,
d) Na przystankach z zatoką i zadaszeniem:
-zebranie i usunięcie śmieci z zatoki na jej całej długości a także z terenu bezpośrednio przyległego do zatoki oraz zadaszenia,
-pozamiatanie wewnątrz zadaszenia i chodnika znajdującego się na zatoce, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,
e) Systematyczne opróżnianie koszy na odpady znajdujących się na przystankach nie dopuszczając do ich przepełnienia,
f) Utrzymywanie w czystości ławek dla pasażerów znajdujących się wewnątrz zadaszeń,
g) Mycie 80 wiat przystankowych 2 razy w roku: na wiosnę (maj lub czerwiec) i na jesień (sierpień-wrzesień),
h) Od maja do października, w obrębie przystanku wykoszenie trawy z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.
i) Częstotliwość sprzątania przystanków objętych umową:
-wszystkie przystanki raz w tygodniu (w poniedziałki),
j) Wszystkie odpady pochodzące ze sprzątania przystanków należy przekazać zgodnie z przepisami prawa w zakresie zagospodarowania odpadów.
k) Wszelkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zapewnia niezbędny potencjał ludzki oraz sprzęt gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a także ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją.
l) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz innych przepisów szczególnych obowiązujących na terenie podległym Zamawiającemu.
m) Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego – szczegółowy wykaz 160 przystanków, z których odbierane będą odpady komunalne.
n)Wykonawca odbierze z ww. ilości przystanków/wiat przystankowych każdą ilość odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia tj.:
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę – raz w tygodniu ) poniedziałek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1. Cena 60 %
2. Dodatkowa odległość od kosza podlegająca sprzątaniu 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa odległość od kosza podlegająca sprzątaniu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadanych uprawnień , zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeśli Wykonawca wykaże, że posiada :
a) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699).
2) zdolności technicznej,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi maszynami i urządzeniami w celu wykonania przedmiotu zamówienia publicznego wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
a) pojazd przeznaczony do odbioru i transportu odpadów - co najmniej 2 szt.
b) myjka ciśnieniowa - co najmniej 2 szt.
c) kosa spalinowa - co najmniej 2 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), jako podmiot transportujący odpady.
2) wykaz sprzętu wykonawcy niezbędnego do wykonania zamówienia zawierający rodzaj oraz liczbę maszyn/urządzeń przeznaczonych przez wykonawcę na cele realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podstawą do dysponowania – załącznik nr 4 do SWZ,


Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Pozostałe informacje dot. wymagań składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia znajdują
się w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: platforma e-Zamowienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.