eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › "Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie pomieszczeń znajdujących się na parterze bloku 1F/II w budynku Szpitala "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie pomieszczeń znajdujących się na parterze bloku 1F/II w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie pomieszczeń znajdujących się na parterze bloku 1F/II w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4d9a90e-8c08-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013880

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Projekcie Wykonawczym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ zamieścił Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
2. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały były kompatybilne z posiadanym już przez Zamawiającego Systemem Sygnalizacji Pożaru, w tym w szczególności z posiadaną centralą SIEMENS Cerberus PRO FC726-ZA oraz SIEMENS Cerberus PRO FC722. Prace dotyczące przebudowy całego Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Szpitala, są w dużym stopniu zaawansowania. Kompatybilność materiałów zapewni Zamawiającemu ciągłość działania Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz możliwość przełączania pętli na drugą centralę pożarową. Projekt przebudowy Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku zakłada swoje działanie na dwóch centralach pożarowych. W przypadku jakiekolwiek awarii musi być możliwość przepięcia konkretnych pętli z jednej centrali do drugiej. W szczególności obydwie centrale muszą być  identycznie skonfigurowane. W związku z tym, wszystkie składowe wykazane w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót muszą być kompatybilne z posiadanym już systemem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109962,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109962,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109962,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8442353277

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109962,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.