eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.obuchowska@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf271738-9e47-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu PRM.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
4. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 UPzp.
8.Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; email: cwk@platformazakupowa.pl.
9.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
10.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
11.Wykonawca, jako podmiot profesjonalnym ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://uwr.logintrade.net przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
13.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50- 137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora; • o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych; • Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: - zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, - jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE; - okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2712.16.2022.BO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2056219,07 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 405181,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu opisanych w Projekcie Budowlanym autorstwa pracowni projektowej Łapacz Winkowski Architekci Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław z kwietnia 2021 r.
3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SWZ:
a) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SWZ),
b) Projekt Budowlany autorstwa pracowni projektowej Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław (Załącznik nr 9 do SWZ),
c) Wzór umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp) - Załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o: Kryterium 1: CENA (C): waga 90%,
Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane (D) waga 10%,
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
3. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryterium podany jest w rozdziale XV SWZ.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10, uPzp, oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. : 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zdolność techniczna:
2.4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, obejmującą swym zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
Zdolności zawodowe:
2.4.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
Główny projektant - posiadający uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Projektant- posiadający uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Kierownik budowy- posiadający uprawnienia budowlane* w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Kierownik robót- posiadający uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
*Osoby posiadające uprawnienia budowlane tj. osoby posiadające prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony:
a) w pkt 2.4.1, jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie,
b) /2.4.2, jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.4.1. i 2.4.2. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.1. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego;
a) w pkt 2 ppkt 2.4.1. powyżej, spełnić go samodzielnie;
b) w pkt 2 ppkt 2.4.2. powyżej, spełnić go samodzielnie albo łącznie z Wykonawcą/Wykonawcami
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 2.4.1 i 2.4.2 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, dotyczących tych podmiotów. 3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, dotyczące każdego z nich. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ.
3. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środki dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą. Oferta, do której nie zostały dołączone wymagane dokumenty, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1pkt 2 lit. c) uPzp.
4. Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz będą zgodne z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. Kalkulacja Cenowa sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ
1.3. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2 do SWZ);
1.4. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ);
1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 23 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
1.6. (jeżeli dotyczy) Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ) w przypadku oferty składanej wspólnie;
1.7. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XII SWZ.
1.8. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XII SWZ.
2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt II SWZ. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 zł
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.u. z 2020 r. poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Santander Bank Polska S.A. we Wrocławiu 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 IBAN: PL 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 SWIFT: WBKPPLPP z dopiskiem: wadium do postępowania nr BZP.2712.16.2022.BO
4. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 uPzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Treść gwarancji/poręczenia wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) kwotę gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp;
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą - z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.: zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, został określony w rozdziale VIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany Umowy w stosunku do treści oferty skutkujące możliwością zmiany terminu i/lub zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmianą wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:
a) Wykonawca zaproponuje rozwiązania zamienne w stosunku do przyjętych w PB rozwiązań technicznych, będą one korzystne dla Zamawiającego i zostaną one przez Zamawiającego zaakceptowane, przy czym wynagrodzenie i termin realizacji Przedmiotu Umowy pozostaną bez zmian.
b) Zajdzie konieczność w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wprowadzenia istotnych lub nieistotnych zmian w stosunku do PB (zgłoszonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego), a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w PB - co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego oraz ze względu na prowadzoną działalność w budynku, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, ponad termin określony w § 6 ust. 1 Umowy;
c) Gdy zajdzie konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spełnieniu warunków zawartych w w/w przepisach - możliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartości wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbędny do zakończenia Przedmiotu Umowy,;
d) Wpłynie umotywowany wniosek Wykonawcy związany z brakiem możliwości realizowania Przedmiotu Umowy. Niemożność realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi być okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności, gdy są one następstwem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, którym nie można zapobiec, mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, działania wojenne (m.in. w państwach sąsiadujących z Polską) wraz z późniejszymi skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania określonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w którym Wykonawca nie mógł realizować Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy;
e) Pojawi się istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych);
f) Wykonawca wystąpi o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
g) Wykonawca wystąpi o zmianę zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;
h) Wykonawca wystąpi o zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z Podwykonawcy,
i) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika Budowy lub Robót, lub Zamawiający zażąda zmiany Kierownika Budowy na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod warunkiem, że będą posiadały one co najmniej takie samo doświadczenie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie jak osoby wskazane w Ofercie;
j) zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian.
k) zmianie ulegnie nr rachunku bankowego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.