eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.obuchowska@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf271738-9e47-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00099766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065360

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.2712.16.2022.BO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2056219,07 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 405181,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu opisanych w Projekcie Budowlanym autorstwa pracowni projektowej Łapacz Winkowski Architekci Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław z kwietnia 2021 r.
3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SWZ:
a) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SWZ),
b) Projekt Budowlany autorstwa pracowni projektowej Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 112, 53-333 Wrocław (Załącznik nr 9 do SWZ),
c) Wzór umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp) - Załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeprowadził wizję lokalną dachu w budynku WPAIE przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu tj. w miejscu gdzie planowana jest instalacja paneli fotowoltaicznych stanowiąca przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu. Stwierdzono stojącą wodę w korytarzach zbierających wodę z połaci gdzie mają być montowane panele. Stwierdzono też świeże zacieki w garażu podziemnym. Istnieje podejrzenie, że zacieki są wynikiem migracji wód opadowych pod obróbkami blacharskimi. Zasadne jest sprawdzenie spadków w korytach i ich korekta, co po montażu paneli będzie utrudnione. Stanowi to zagrożenie dla realizacji zadania polegającego na instalacji paneli fotowoltaicznych.
Konieczność wykonania dodatkowych, opisanych wyżej prac stanowi okoliczności sprawiające, że dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania i zawarcie umowy na warunkach zamówienia straciło dla zamawiającego sens.
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia 20.02.2023r. o godz. 10:00.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przed upływem terminu składania ofert gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.