eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mełgiew › "KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"Ogłoszenie z dnia 2022-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
GRUPY E DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MEŁGIEW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019589

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Partyzancka 2

1.4.2.) Miejscowość: Mełgiew

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: (81) 46 05 710

1.4.8.) Numer faksu: (81) 460 57 90

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://melgiew.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065263

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00061095/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie: Zadanie nr 1: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru poza rozliczeniem taryfowym”. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Dla zadania nr 1 Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2a do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu.
3. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
4. Przedmiot zamówienia zadania nr 1 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) Budynek Urzędu Gminy Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
2) Budynek Ośrodka Zdrowia, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 29
3) Budynek byłego Urzędu Gminy, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 42
4) Świetlica Franciszków, 21-007 Mełgiew, ul Szkolna 47
5) Świetlica Żurawniki 44, 21-007 Mełgiew
6) Świetlica Jacków 111, 21-007 Mełgiew
7) Świetlica Trzeszkowice 68, 21-007 Mełgiew
8) Budynek szkoły mieszkania - Szkoła Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew
9) Budynek Gminnego Żłobka, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 7
Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 9).
Gmina Mełgiew dla zadania nr 1 zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ.
Przewidywana ilość 9 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2a, 3 oraz 3a do SWZ.
5. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 1, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3a do SWZ szacuje się na 449 929 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
6. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
8. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
9. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
10. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3a (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
11. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
12. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
13. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
14. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
15. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
16. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
17. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
20. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2, w ramach umowy kompleksowej, odpowiedzialny jest za zapewnienie pomiaru gazu w punktach poboru mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami OSD.
21. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
22. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie: Zadanie nr 1: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru poza rozliczeniem taryfowym”. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Dla zadania nr 1 Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2a do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu.
3. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
4. Przedmiot zamówienia zadania nr 1 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) Budynek Urzędu Gminy Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
2) Budynek Ośrodka Zdrowia, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 29
3) Budynek byłego Urzędu Gminy, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 42
4) Świetlica Franciszków, 21-007 Mełgiew, ul Szkolna 47
5) Świetlica Żurawniki 44, 21-007 Mełgiew
6) Świetlica Jacków 111, 21-007 Mełgiew
7) Świetlica Trzeszkowice 68, 21-007 Mełgiew
8) Budynek szkoły mieszkania - Szkoła Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew
9) Budynek Gminnego Żłobka, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 7
Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 9).
Gmina Mełgiew dla zadania nr 1 zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ.
Przewidywana ilość 9 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2a, 3 oraz 3a do SWZ.
5. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 1, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3a do SWZ szacuje się na 449 929 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
6. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
8. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
9. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
10. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3a (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
11. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
12. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
13. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
14. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
15. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
16. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
17. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
20 Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
21. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie:
Zadanie nr 2: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru podlegających ochronie taryfowej”.
3. Dla zadania nr 2 Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2b do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu. Dla wskazanych w załączniku nr 2b do SWZ Punktów Poboru Gazu Zamawiający złoży niezbędne oświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych prze odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 212).
4. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
5. Przedmiot zamówienia zadania nr 2 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) OSP w Trzeszkowicach, Trzeszkowice 35, 21-007 Mełgiew
2) OSP w Krzesimowie, Krzesimów 118, 21-007 Mełgiew
3) OSP w Krępcu, Krępiec ul. Szkolna 4, 21-007 Mełgiew
4) OSP w Mełgwi, Mełgiew ul. Kościelna 10, 21-007 Mełgiew
5) OSP w Dominowie, Dominów 83A, 21-007 Mełgiew
6) OSP w Janowicach, Janowice 137, 21-007 Mełgiew
7) Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew
8) Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Krzesimów 116,
21-007 Mełgiew,
9) Szkoła Podstawowa w Mełgwi im. Józefa Piłsudskiego, ul. Partyzancka 19,
21-007 Mełgiew
10) Szkoła Podstawowa w Dominowie im. Marii Konopnickiej, Dominów 78,
21-007 Mełgiew,
11) Szkoła Podstawowa w Jackowie im. Jana Brzechwy, Jacków 21, 21-007 Mełgiew
12) Szkoła Podstawowa w Krępcu im. Marii Wójcik, Krępiec, ul. Szkolna 3,
21-007 Mełgiew

Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 6). W przypadku punktu poboru 7) nabywcą i odbiorcą a także bezpośrednim płatnikiem jest Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi. Jednostki wskazane w punktach od 8) do 12) są bezpośrednio płatnikami faktur, nabywcą jest Gmina Mełgiew, odbiorcą faktury jest wskazana Szkoła.
Gmina Mełgiew oraz jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ.
Przewidywana ilość 12 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2b, 3 oraz 3b do SWZ.
6. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 2, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3b do SWZ szacuje się na 1 377 488 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
7. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
9. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
10. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
11. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3b (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
12. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
13. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
14. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
15. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
16. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
17. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
20. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
21. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2, w ramach umowy kompleksowej, odpowiedzialny jest za zapewnienie pomiaru gazu w punktach poboru mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami OSD.
22. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
23. Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie:
Zadanie nr 2: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru podlegających ochronie taryfowej”.
3. Dla zadania nr 2 Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2b do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu. Dla wskazanych w załączniku nr 2b do SWZ Punktów Poboru Gazu Zamawiający złoży niezbędne oświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych prze odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 212).
4. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
5. Przedmiot zamówienia zadania nr 2 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) OSP w Trzeszkowicach, Trzeszkowice 35, 21-007 Mełgiew
2) OSP w Krzesimowie, Krzesimów 118, 21-007 Mełgiew
3) OSP w Krępcu, Krępiec ul. Szkolna 4, 21-007 Mełgiew
4) OSP w Mełgwi, Mełgiew ul. Kościelna 10, 21-007 Mełgiew
5) OSP w Dominowie, Dominów 83A, 21-007 Mełgiew
6) OSP w Janowicach, Janowice 137, 21-007 Mełgiew
7) Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew
8) Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Krzesimów 116,
21-007 Mełgiew,
9) Szkoła Podstawowa w Mełgwi im. Józefa Piłsudskiego, ul. Partyzancka 19,
21-007 Mełgiew
10) Szkoła Podstawowa w Dominowie im. Marii Konopnickiej, Dominów 78,
21-007 Mełgiew,
11) Szkoła Podstawowa w Jackowie im. Jana Brzechwy, Jacków 21, 21-007 Mełgiew
12) Szkoła Podstawowa w Krępcu im. Marii Wójcik, Krępiec, ul. Szkolna 3,
21-007 Mełgiew

Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 6). W przypadku punktu poboru 7) nabywcą i odbiorcą a także bezpośrednim płatnikiem jest Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi. Jednostki wskazane w punktach od 8) do 12) są bezpośrednio płatnikami faktur, nabywcą jest Gmina Mełgiew, odbiorcą faktury jest wskazana Szkoła.
Gmina Mełgiew oraz jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ.
Przewidywana ilość 12 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2b, 3 oraz 3b do SWZ.
6. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 2, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3b do SWZ szacuje się na 1 377 488 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
7. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
9. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
10. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
11. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3b (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
12. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
13. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
14. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
15. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
16. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
17. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
20. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
21. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
22. Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający określa następujące warunki:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.
32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
716 z późn. zm.) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
posiadanie aktualnej podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj.
Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100
Tarnów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, w przypadku wykonawców nie
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający określa następujące warunki dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
posiadanie aktualnej podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego,
w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualnej koncesji w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego,
w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualnej koncesji w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego,
w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-24 09:00

Po zmianie:
2022-03-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-24 10:00

Po zmianie:
2022-03-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-25

Po zmianie:
2022-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.