eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mełgiew › "KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"Ogłoszenie z dnia 2022-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
GRUPY E DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MEŁGIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzancka 2

1.5.2.) Miejscowość: Mełgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 46 05 710

1.5.8.) Numer faksu: (81) 460 57 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://melgiew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
GRUPY E DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55cdee35-9008-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026422/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dla Gminy Mełgiew i jej jednostek organizacynych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=79001

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@melgiew.pl . Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl . Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@melgiew.pl. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż dołączane do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@melgiew.pl .
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP.271.4.2022.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Agnieszka Zajączkowska – pracownik Urzędu Gminy Mełgiew. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 11.3 adres email. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP oraz odpowiednio datę przekazania emaila.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej„RODO”,Zamawiający Gmina Mełgiew informuje, że:1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp; udostępnianie danych,o którym mowa w art.74 ust.1 i 2 ustawy Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia; dane osobowe, o których mowa w art.10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa),Administrator udostępnia w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie;4)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.5)obowiązek
podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)Wykonawca posiada:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;−na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;−prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;8)Wykonawcy nie przysługuje:−w związku z art.17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;−na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11.09.2019r.Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie: Zadanie nr 1: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru poza rozliczeniem taryfowym”. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Dla zadania nr 1 Zamawiający nie oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2a do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu.
3. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
4. Przedmiot zamówienia zadania nr 1 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) Budynek Urzędu Gminy Mełgiew, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
2) Budynek Ośrodka Zdrowia, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 29
3) Budynek byłego Urzędu Gminy, 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 42
4) Świetlica Franciszków, 21-007 Mełgiew, ul Szkolna 47
5) Świetlica Żurawniki 44, 21-007 Mełgiew
6) Świetlica Jacków 111, 21-007 Mełgiew
7) Świetlica Trzeszkowice 68, 21-007 Mełgiew
8) Budynek szkoły mieszkania - Szkoła Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew
9) Budynek Gminnego Żłobka, 21-007 Mełgiew, ul. Kościelna 7
Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 9).
Gmina Mełgiew dla zadania nr 1 zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ.
Przewidywana ilość 9 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2a, 3 oraz 3a do SWZ.
5. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 1, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3a do SWZ szacuje się na 449 929 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
6. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
8. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
9. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
10. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3a (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
11. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
12. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
13. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
14. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
15. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
16. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
17. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
20. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2, w ramach umowy kompleksowej, odpowiedzialny jest za zapewnienie pomiaru gazu w punktach poboru mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami OSD.
21. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
22. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2023-04-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej
ceny. Maksymalną ilość punktów (100pkt), otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Gminy Mełgiew oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie:
Zadanie nr 2: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do punktów poboru podlegających ochronie taryfowej”.
3. Dla zadania nr 2 Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202), dla wskazanych w Załączniku nr 2b do SWZ – Formularzu cenowym Punktów Poboru Gazu. Dla wskazanych w załączniku nr 2b do SWZ Punktów Poboru Gazu Zamawiający złoży niezbędne oświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych prze odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 212).
4. Zamawiającym upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania jest Gmina Mełgiew. Podmiotami z którymi zostaną zawarte umowy są: Gmina Mełgiew i poszczególne jednostki organizacyjne. Zamawiający Gmina Mełgiew, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu Szkół Podstawowych.
5. Przedmiot zamówienia zadania nr 2 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego do następujących obiektów:
1) OSP w Trzeszkowicach, Trzeszkowice 35, 21-007 Mełgiew
2) OSP w Krzesimowie, Krzesimów 118, 21-007 Mełgiew
3) OSP w Krępcu, Krępiec ul. Szkolna 4, 21-007 Mełgiew
4) OSP w Mełgwi, Mełgiew ul. Kościelna 10, 21-007 Mełgiew
5) OSP w Dominowie, Dominów 83A, 21-007 Mełgiew
6) OSP w Janowicach, Janowice 137, 21-007 Mełgiew
7) Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew
8) Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Krzesimów 116,
21-007 Mełgiew,
9) Szkoła Podstawowa w Mełgwi im. Józefa Piłsudskiego, ul. Partyzancka 19,
21-007 Mełgiew
10) Szkoła Podstawowa w Dominowie im. Marii Konopnickiej, Dominów 78,
21-007 Mełgiew,
11) Szkoła Podstawowa w Jackowie im. Jana Brzechwy, Jacków 21, 21-007 Mełgiew
12) Szkoła Podstawowa w Krępcu im. Marii Wójcik, Krępiec, ul. Szkolna 3,
21-007 Mełgiew

Gmina Mełgiew bezpośrednio opłaca faktury za punkty poboru wskazane powyżej od 1) do 6). W przypadku punktu poboru 7) nabywcą i odbiorcą a także bezpośrednim płatnikiem jest Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi. Jednostki wskazane w punktach od 8) do 12) są bezpośrednio płatnikami faktur, nabywcą jest Gmina Mełgiew, odbiorcą faktury jest wskazana Szkoła.
Gmina Mełgiew oraz jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania. Wartości umów będą wynikać z Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ.
Przewidywana ilość 12 punktów poboru gazu dla zadań jak wyżej - zgodnie z załącznikiem nr 2b, 3 oraz 3b do SWZ.
6. Łączną ilość paliwa gazowego dla zadania nr 2, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 oraz 3b do SWZ szacuje się na 1 377 488 kWh. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.
7. W związku z charakterem zamówienia dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 nie można określić dokładnego zużycia gazu ziemnego wysokometanowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia gazu. Podane zapotrzebowanie na paliwo gazowe oraz wartość zakupu i dystrybucji paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi i mają charakter orientacyjny, a wartość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Przewidywana – szacowana ilość zużycia gazu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, względem ilości określonej w SWZ (wraz z załącznikami). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą ilość gazu niż prognozowana ilość, wskazana w załączniku nr 2a oraz 2b do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPG dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych puntu poboru gazu, faktycznym poborem gazu w ramach poszczególnych punktów poboru gazu.
9. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż paliwa gazowego, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
10. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
11. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 szczegółowo określają załączniki do SWZ: zał. nr 4 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 3 i 3b (Lista obiektów Zamawiającego). Adresy miejsc odbioru, moc umowna, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
12. Dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2 dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).
13. Zamawiający oświadcza iż gaz ziemny będący przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczony jest do celów opałowych, z tego względu do ceny paliwa gazowego Wykonawca jest zobowiązany doliczyć podatek akcyzowy zgodny z obowiązującą stawką, określoną w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722)
14. Zamówienie/ dostawa, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U.2015 r. poz. 2193), związana jest u Zamawiającego z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu.
15. Zamawiający wymaga dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen i stawek określonych w ofercie Wykonawcy (Formularz cenowy będący załącznikiem nr 2 do SWZ).
16. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
17. Wobec powyższego wybrany Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązuje się w ramach niniejszego postępowania do przeprowadzenia niezwłocznie, od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego wykonawcy umowy kompleksowej paliw gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu. ( jeśli dotyczy)
18. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
19. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
20. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2 powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
21. Wykonawca w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu nr 2, w ramach umowy kompleksowej, odpowiedzialny jest za zapewnienie pomiaru gazu w punktach poboru mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami OSD.
22. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
23. Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-04-01 do 2023-04-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej
ceny. Maksymalną ilość punktów (100pkt), otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający określa następujące warunki:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie aktualnej koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
b) dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art.
32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
716 z późn. zm.) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
posiadanie aktualnej podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj.
Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100
Tarnów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego, w przypadku wykonawców nie
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ) ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej nic 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 5 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ);
4) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 8, dziale 8.3. pkt 8.3.2. ppkt 1-3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualnej koncesji w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;
lub
aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego,
w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2a lub 2b do SWZ, wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) Formularz cenowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ dla zadania nr 1, Załącznik nr 2b do SWZ dla zadania nr 2.
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, do wykorzystania wzór (druki), stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy), do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 6, dziale 6.1. pkt 6.1.2. SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 8, dziale 8.3. pkt 8.3.2. ppkt 1-3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz zapisów Istotnych postanowień umowy. Przewidywane zmiany do umowy zawiera dział V Istotnych postanowień umowy, których projekt stanowi załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.