eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczyce › Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę SUW Odolanów o proces desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej wraz z dostarczeniem i montażem kolumn desorpcyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę SUW Odolanów o proces desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej wraz z dostarczeniem i montażem kolumn desorpcyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Odolanowski Zakład Komunalny Sp z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302409617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Odolanowska 17

1.5.2.) Miejscowość: Raczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 623666253

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@ozkodolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ozkodolanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę SUW Odolanów o proces desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej wraz z dostarczeniem i montażem kolumn desorpcyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0675cea-9e38-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0675cea-9e38-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz https://bip.ozkodolanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej (e-mail: biuro@ozkodolanow.pl)
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
a Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
b Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
c Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lubrozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
d Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
e Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
f Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
g Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
h Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
i W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. - POZOSTAŁE INFORMACJE OPISANE w rozdz. 14 SWZ. pkt. 1,2 i 4ppkt.j i pkt.5

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w 63-430 Raczyce, ul. Odolanowska 17.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest:
a. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody o proces desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej”
b. Dostawa i montaż kolumn desorpcyjnych służących do desorpcji związków tri
i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej”Ad a) Przedmiotem zamówienia jest dobór technologii desorpcji tri i tetrachloroetylenu w sposób określony w umowie do wspomagania procesów usuwania sumy tri i tetrachloroetylenu na Stacji Uzdatniania Wody w Odolanowie .

1.1 Założenia do dokumentacji projektowej:
• zaprojektowanie następujących nowych elementów technologii układu uzdatniania SUW w Odolanowie:
◦ desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu z wody przefiltrowanej po filtrach ciśnieniowych, realizowanej na kolumnach desorpcyjnych,
◦ zbiornika pośredniego wody czystej zasilanego wodą z kolumn desorpcyjnych,
◦ pompowni pośredniej o wydajności max 45 m3/h tłoczącej wodę na istniejący zbiornik wody czystej,
• wydajność maksymalna projektowanego układu desorpcji 45 m3/h, a min. 40 m3/h,
• proces desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu realizowany na kolumnach desorpcyjnych z wymuszonym obiegiem powietrza,
• zaprojektowanie instalacji desorpcji w istniejącym budynku wieży ciśnień SUW,
• projekt wszystkich niezbędnych rurociągów między obiektowych do realizacji zadania:
◦ rurociągi wody przefiltrowanej z istniejącego budynku filtrów do instalacji desorpcji w wieży ciśnień,
◦ wszystkie wymagane rurociągi układu pompowania wody po procesie desorpcji do zbiornika wody czystej,
◦ rurociągi spustowe i przelewowe zbiornika
• projekt instalacji wentylacyjnej kolumn desorpcyjnych zapewniający wymaganą wydajność powietrza,
• projekt elektryczny oraz AKPiA dla projektowanych nowych elementów technologii SUW

Ad b) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kolumn desorpcyjnych służących do desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej na Stacji Uzdatniania Wody w Odolanowie.

Założenia dla kolumn desorpcyjnych:
• wydajność pojedynczej kolumny desorpcyjnej min. 20 m3/h,
• efektywność usuwania związków tri i tetrachloroetylenu rozumiana jako stopień redukcji sumy tri i tetrachloroetylenu min 85% dla wydajności 20 m3/h dla jednej kolumny,
• kolumny desorpcyjne z wymuszonym przepływem powietrza, dostarczone wraz z wentylatorami,
• minimalna wydajność powietrza 2500 m3/h na kolumnę,
• minimalna powierzchnia wymiany gazowej rozumiana jako powierzchnia kontaktu dwóch faz woda-powietrze zapewnione przez jedną kolumnę min.: 65m2,
• wymiary kolumn pozwalające na ich zabudowę w istniejącym budynku wieży ciśnień SUW w Odolanowie,
• materiał kolumn dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.

1.2 Wspólny Słownik Zamówień:
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42912330-4 Aparatura do czyszczenia wody

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W zakresie części A
1. Zamawiający dokonuje oceny oferty niepodlegających odrzuceniu spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z kryteriami określonymi poniżej.
2. Przy dokonywaniu oceny oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena (C) 60%
2 Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe projektanta (D) 40%
3.W przypadku określeń wyrażonych w procentach Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Sposób obliczenia ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium:

Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej – wartość brutto
C= ---------------------------------------------------------------------------- razy 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej – wartość brutto

Przez cenę (wartość brutto) oferty najtańszej rozumie się cenę oferty najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.

Zamawiający informuje, że w zakresie ocenianego kryterium:
„Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe projektanta” (D) – ocenie będzie podlegać doświadczenie i kwalifikacje zawodowe Głównego Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który wykonał (lub brał udział w wykonaniu) określoną liczbę projektów technicznych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu Pełnej Dokumentacji Technicznej budowy, przebudowy, lub rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody a którego zakres prac obejmował rozbudowę SUW o proces desorpcji związków tri i tetra chloroetylenu w procesie wymiany gazowej. Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty w miejscu dotyczącym drugiego kryterium oceny ofert i dotyczyć będzie doświadczenia w/w osoby, a jego ocena zostanie dokonana wg następujących zasad:
- jeżeli Wykonawca wykaże, że Główny Projektant posiada doświadczenie w sporządzeniudwóch PDT SUW, o których mowa powyżej – otrzyma 10 punktów;- jeżeli Wykonawca wykaże, że Główny Projektant posiada doświadczenie w sporządzeniutrzech PDT SUW, o których mowa powyżej – otrzyma 30 punktów;
- jeżeli Wykonawca wykaże, że Główny Projektant posiada doświadczenie w sporządzeniu czterech lub więcej PDT SUW, o których mowa powyżej – otrzyma 40 punktów.UWAGA:- Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w pkt 2 Formularza oferty dot. Doświadczenia i kwalifikacji zawodowego Głównego Projektanta. Zamawiający zastrzega, iż w/w osoba winna fizycznie realizować niniejsze zamówienie.- Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty informacji dot. Doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Głównego Projektanta, to w tym kryterium otrzyma 0 pkt.- Oświadczenie dot. Doświadczenia i kwalifikacji zawodowych Głównego Projektanta nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp.W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty za inne opracowania niż wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w "wykazie usług”. Jeżeli wykonawca wskaże te same zadania projektowe w formularzu ofertowym w tabeli w ramach kryterium oceny ofert, jak te które wskazał w „wykazie usług” otrzyma zero punktów za takie zadanie.Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt. SUMA punktów (S) - maks. 100 pktOferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny i kryterium klauzul fakultatywnych, według poniższego wzoru:
S = C + D
OPISANE W SWZ rozdział21

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
- wykonał lub brał bezpośredni udział w wykonaniu co najmniej 1 (jeden) projekt techniczny, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 (dzisięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej budowy, przebudowy, lub rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody.
*- za „dokumentację projektową” Zamawiający uzna dokumentację, której zakres minimalny określony został w stosownych przepisach wykonawczych do Prawa budowlanego (tj. obejmującą minimum projekt budowlany, projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy), przedmiar robót oraz informację BIOZ) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę lub rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody.
- w okresie nie wcześniej niż ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie dostawę wraz z montażem kolumn desorpcyjnych służących do desorpcji związków tri i tetrachloroetylenu w procesie wymiany gazowej.

- dysponowanie co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.

• jedną osobą jako Głównego Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Główny Projektant musi mieć co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta, oraz brał udział w pracach polegających na wykonaniu dokumentacji technicznej budowy, przebudowy, lub rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody, z których co najmniej 1 (jeden) dotyczyły Stacji Uzdatniania Wody, a którego zakres prac obejmował rozbudowę SUW o proces desorpcji związków tri i tetra chloroetylenu w procesie wymiany gazowej,
•jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimum 5-letnim doświadczeniem od daty uzyskania uprawnień w pełnieniu funkcji projektanta;

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ)
2) Wykaz usług i dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 6 do SWZ;
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym rozdziale.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
DODATKOWE INFORMACJE opisane w SWZ rozdział 11 pkt1 oraz 3. ppkt. 8-14

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w SWZ oraz niniejszej umowie.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia i terminów dopuszczalna jest w przypadku:
1) wydłużenia ponad standardowe terminy przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, zgód, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia – wyłącznie w sytuacji, gdy powyższe okoliczności zaistniały na skutek działań lub zaniechań całkowicie niezależnych od Wykonawcy; w takim przypadku możliwe jest przedłużenie terminu wykonania umowy o czas ww. wydłużenia,
2) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, itp., z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – w takim przypadku możliwe jest przedłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do uzyskania ww. dokumentów,
3) konieczności wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń itp., których opracowania Wykonawca, działając z należytą starannością przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności, nie mógł w żaden sposób przewidzieć – w takim przypadku możliwe jest przedłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania ww. dodatkowych dokumentów, jak również zwiększenie wynagrodzenia umownego do poziomu adekwatnego do zakresu wykonanych prac dodatkowych,
4) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego, które nie było objęte zakresem podstawowego zamówienia – w okolicznościach przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych,
5) gdy właściwe organy administracji opiniujące lub uczestniczące w uzgodnieniach projektu zmienią zakres projektu o dodatkowe opracowania, jak również gdy na skutek opóźnień odpowiednich organów zostanie przekroczony czas trwania postępowania określonych w kodeksie postępowania administracyjnego z przyczyn zupełnie niezależnych od Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku gdy gestorzy sieci będą opiniować projekt w terminie dłuższym niż 3 tygodnie, w takim przypadku termin zakończenia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu ponad ten okres, gdy wydłużenie terminu jest skutkiem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
6) dotyczyć zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w takim przypadku możliwe jest przedłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do dokonania zmian; możliwe jest także zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca poniesie z tego tytułu uzasadnione dodatkowe koszty,
7) przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub dostosowania dokumentacji do nowych przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, pod warunkiem, że zmiana te nie była uchwalona przed zawarciem niniejszej umowy – w takich okolicznościach możliwe jest dokonanie przedłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do dostosowania dokumentacji do zmienionych przepisów, jak również możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca poniesie z tego tytułu uzasadnione dodatkowe koszty,
8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy – co umożliwia przedłużenie terminu wykonania umowy o czas niezbędny do ustania przyczyn zewnętrznych.
Ze względu na ograniczenie miejsca informacje opisane w Załączniku nr 4 Wzór umowy § 11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.