eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemiatycze › "Opracowanie dokumentacji projektowych w 2023 roku w zakresie przebudowy dróg powiatowych Powiatu Siemiatyckiego" - część 1,2,3,4Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowych w 2023 roku w zakresie przebudowy dróg powiatowych Powiatu Siemiatyckiego” - część 1,2,3,4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 253

1.5.2.) Miejscowość: Siemiatycze

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856552680

1.5.8.) Numer faksu: 856552668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzdsiemiatycze.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowych w 2023 roku w zakresie przebudowy dróg powiatowych Powiatu Siemiatyckiego” - część 1,2,3,4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f38ad90f-9e3d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026362/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B - dokumentacja techniczna

1.3.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo - Telatycze - dokumentacja techniczna

1.3.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin - Olendry - dokumentacja techniczna

1.3.4 Projekt drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka - Krupice - dokumentacja techniczna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f38ad90f-9e3d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
12. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: PZD1.2610.1.2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD1.2610.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B –dokumentacja techniczna”- część 1 – zakres objęty dokumentacją przebudowy około 1 450 m – do zaprojektowania : nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą.
W przypadku konieczności podziału działek – po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnych materiałów do podziału.
Stan istniejący: droga żwirowa, w miejscowości Makarki nawierzchnia brukowa.

W tym :
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę sporządzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego – 5 egz.
- projektu zagospodarowania terenu – 5egz.
- projektu technicznego – 5 egz.

W przypadku konieczności uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych sporządzenie:
- materiałów do zgłoszenia – 5 egz

Dodatkowo sporządzenie:
- projektu wykonawczego – 5 egz
- 5 x stałej organizacji ruchu
- 2 x STWIORB
- 2 x kosztorys inwestorski
- 2 x przedmiar robót
- 2 x wersja elektroniczna

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:
- mapy zasadniczej/do celów projektowych ( w zależności procedury zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) -
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli inwestycja koliduje.
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji.
- nadzór autorski na etapie wykonywanych robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac projektowych wstępną koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 PZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) – waga 60%
Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru

C = cena najniższa brutto /cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%

Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
- 7 dni płatności faktury – 0 pkt
- 14 dni płatności faktury - 20 pkt
- 30 dni płatności faktury – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna” – część 2 – zakres objęty dokumentacją przebudowy około 3 250 m – do zaprojektowania : nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą.
W przypadku konieczności podziału działek – po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnych materiałów do podziału.
Stan istniejący: droga żwirowa, na początku odcinka i na końcu odcinka zniszczona nawierzchnia bitumiczna.

W tym :
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę sporządzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego – 5 egz.
- projektu zagospodarowania terenu – 5egz.
- projektu technicznego – 5 egz.

W przypadku konieczności uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych sporządzenie:
- materiałów do zgłoszenia – 5 egz


Dodatkowo sporządzenie:
- projektu wykonawczego – 5 egz
- 5 x stałej organizacji ruchu
- 2 x STWIORB
- 2 x kosztorys inwestorski
- 2 x przedmiar robót
- 2 x wersja elektroniczna

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:
- mapy zasadniczej/do celów projektowych ( w zależności procedury zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) -
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli inwestycja koliduje.
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji.
- nadzór autorski na etapie wykonywanych robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac projektowych wstępną koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 PZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) – waga 60%
Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru
C = cena najniższa brutto /cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
- 7 dni płatności faktury – 0 pkt
- 14 dni płatności faktury - 20 pkt
- 30 dni płatności faktury – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin - Olendry - dokumentacja techniczna” – część 3
– zakres objęty dokumentacją przebudowy około 750 m- do zaprojektowania : nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą.
W przypadku konieczności podziału działek – po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnych materiałów do podziału.
Stan istniejący: nawierzchnia żwirowo-gruntowa.

W tym :
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę sporządzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego – 5 egz.
- projektu zagospodarowania terenu – 5egz.
- projektu technicznego – 5 egz.

W przypadku konieczności uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych sporządzenie:
- materiałów do zgłoszenia – 5 egz

Dodatkowo sporządzenie:
- projektu wykonawczego – 5 egz
- 5 x stałej organizacji ruchu
- 2 x STWIORB
- 2 x kosztorys inwestorski
- 2 x przedmiar robót
- 2 x wersja elektroniczna

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:
- mapy zasadniczej/do celów projektowych ( w zależności procedury zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) -
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli inwestycja koliduje.
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji.
- nadzór autorski na etapie wykonywanych robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac projektowych wstępną koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 PZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium Cena (C) – waga 60%
Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru
C = cena najniższa brutto /cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%

Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
- 7 dni płatności faktury – 0 pkt
- 14 dni płatności faktury - 20 pkt
- 30 dni płatności faktury – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka - Krupice – dokumentacja techniczna” - część 4 – zakres objęty dokumentacją przebudowy około 2 250 m- do zaprojektowania : nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą.
W przypadku konieczności podziału działek – po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnych materiałów do podziału.
Stan istniejący: zniszczona nawierzchnia bitumiczna.
W tym :
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę sporządzenie:
- projektu architektoniczno budowlanego – 5 egz.
- projektu zagospodarowania terenu – 5egz.
- projektu technicznego – 5 egz.

W przypadku konieczności uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych sporządzenie:
- materiałów do zgłoszenia – 5 egz

Dodatkowo sporządzenie:
- projektu wykonawczego – 5 egz
- 5 x stałej organizacji ruchu
- 2 x STWIORB
- 2 x kosztorys inwestorski
- 2 x przedmiar robót
- 2 x wersja elektroniczna

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:
- mapy zasadniczej/do celów projektowych ( w zależności procedury zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) -
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów jeżeli inwestycja koliduje.
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji.
- nadzór autorski na etapie wykonywanych robót budowlanych
Przed przystąpieniem do prac projektowych wstępną koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym.
Dokumentacja techniczna powinna uwzględniać wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 PZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Kryterium Cena (C) – waga 60%
Zamawiający w ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru
C = cena najniższa brutto /cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 40 %
- 7 dni płatności faktury – 0 pkt
- 14 dni płatności faktury - 20 pkt
- 30 dni płatności faktury – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy projektu wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.