eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Usługi rezerwacji biletów lotniczych dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR"Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi rezerwacji biletów lotniczych dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147027812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puławska 99a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-595

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 542 84 05

1.5.8.) Numer faksu: 22 542 84 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@copemswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copemswia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wdrażanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi rezerwacji biletów lotniczych dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2163835-9354-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063496/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Rezerwacja biletów lotniczych dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej znajdują się w Rozdziale 11 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
a) Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
b) Mozilla Firefox od wersji 15,
c) Google Chrome od wersji 20.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Szczegółowe informacje nt. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej znajdują się w Rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego a następnie zawarcia i realizacji
umowy na Usługi rezerwacji biletów lotniczych dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania upoważnionym na podstawie przepisów prawa w
ramach ewentualnych kontroli lub prowadzonych postępowań;4) dane osobowe Wykonawcy będą
przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
dobrowolne niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału Pani/Pana w postępowaniu; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o
ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie narusza integralności protokołu
oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8) Wykonawcy
nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: COPE/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3139912 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 223100 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa podróży na terenie Europy dla uczestników projektów SYD/LVG/4/2021/GRYF, SYD/LVG/3/2021/SMERFY oraz EMPACT/LV/2021/OA 2.11 URSUS/TABOR, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze. Zamawiający dopuszcza zakup w ramach niniejszej umowy również biletów na trasy pozaeuropejskie, jeżeli taka konieczność się pojawi. Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji umowy zamówi 104 bilety lotnicze. Powyższe wartości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami, do wysokości posiadanego na ten cel budżetu tj. 223100 PLN brutto (całkowita wartość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu rezerwacji oraz kosztu biletów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty niepodlegające odrzuceniu w świetle kryteriów opisanych w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Korzystanie przy realizacji umowy z systemu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych GDS (np. Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre lub inny.)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca musi posiadać aktualną i opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następującym zakresie:
2.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na rezerwacji i dostawie biletów lotniczych, których wartość brutto zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 100 tys. zł.
2.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do obsługi zamówienia zatrudnionym w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Jako personel niezbędny zamawiający rozumie co najmniej dwie osoby odpowiedzialne za dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych, z których każda posiada minimalne kwalifikacje:
- co najmniej 24 miesiące doświadczenia w dokonywaniu rezerwacji i wykupu biletów lotniczych;
- znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację z zamawiającym oraz przewoźnikami lotniczymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych
środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6
do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SIWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 8.3.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku
- w pkt. 8.3.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot Umowy dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia;
2) zmiany przepisów prawa w oparciu, o które realizowana będzie Umowa;
3) wydłużenia okresu realizacji umowy w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektów;
4) wydłużenia okresu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania puli środków przewidzianych na jej sfinansowanie, o okres nie dłuższy niż 24 miesięcy;
5) zmiany źródła finansowania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę podatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej zgonie z zasadami opisanym w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.