eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009FOgłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8e8de83-8b07-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowia dr.1009F od m. Górczyna do m. St.Drzewce, oraz przebudowa dr. 1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054861/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1009F od miejscowości Górczyna do miejscowości Stare Drzewce, oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1010F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1009F.

II. Obszar inwestycji:
Droga powiatowa nr 1009F rozpoczyna się w miejscowości Górczyna od skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Droga powiatowa nr 1009F prowadzi do miejscowości Zamysłów i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1010F, a następnie do miejscowości Stare Drzewce. Droga powiatowa nr 1010F prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do miejscowości Gola.

III. Zakres inwestycji obejmować będzie:
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w miejscowości Górczyna do miejscowości Zamysłów,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F w miejscowości Zamysłów,
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od miejscowości Zamysłów do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1010F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F w rejonie Konradowa do skrzyżowania z rozbudowywaną drogą powiatową nr 1009F,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1009F na całej jej długości od miejscowości Górczyna do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę z rozbudową mostu nad Rowem Krzyckim w ciągu drogi powiatowej nr 1009F,
- przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę, przebudowę lub odbudowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,
- przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, w tym sieci i przyłączy kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

IV. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kosztorys z podziałem na następujące etapy:
1. Przebudowa drogi nr 1009F od miejscowości Górczyna do końca miejscowości Zamysłów.
2. Rozbudowa z przebudową drogi 1009F od miejscowości Zamysłów do skrzyżowania z droga powiatową nr 1010F.
3. Rozbudowa skrzyżowania drogi 1009F z droga 1010F.
4. Rozbudowa drogi 1009F od skrzyżowania z drogą 1010F do miejscowości Stare Drzewce.
5. Przebudowa drogi 1010F.

V. Zamówienie obejmuje sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym:
1. Przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
2. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373).
3. Sporządzenie map do celów projektowych terenu inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990).
4. Wykonanie niezbędnych badań geologicznych w celu ustalenia budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną drogę oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420).
5. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na etapie opracowanej koncepcji.
6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego inwestycji. Pełnobranżowy projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) , rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).
7. Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (mostu, przepustów, rowów, itp.) oraz na odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233).
8. Dla odcinków dróg, których realizacja wymagać będzie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wymagane będzie:

a) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenia terenu,
b) opracowanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
c) sporządzenie map zawierających projekty podziału nieruchomości,
d) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
e) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
f) w przypadku inwestycji, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – sporządzenie załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
9. Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
10. Sporządzenie informacji BIOZ.
11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego przedsięwzięcia.
12. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla zaprojektowanych odcinków dróg.
13. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
14. W zależności od potrzeb dokonanie skutecznego zgłoszenia dotyczącego przebudowy dróg zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
15. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
16. Na żądanie Zamawiającego uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
17. dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w plikach dxf, dwg i pdf (rysunki) i doc i pdf (część opisowa).

VI. Wykonawca winien określić rozwiązania technologiczne i materiałowe za pomocą cech technicznych i jakościowych.
VII. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający wymaga aby w chodnikach, w miejscach lokalizacji przejść dla pieszych, zastosować pasy z reliefowych płytek kierunkowych i ostrzegawczych,
VIII. Wykonawca nie może określać rozwiązań technologicznych i materiałowych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, chyba że nie można ich opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
IX. Przedmiot umowy Wykonawca winien opisać stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
X. W przypadku gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca dostosuje go do wymagań obowiązujących w dniu przekazywania przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia;
XI. Zakres, treść i forma dokumentacji projektowo — kosztorysowej musi w szczególności zapewnić możliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 21 lutego 2022r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Najtańsza złożona oferta cenowa wynosiła 447 720,00 zł brutto, natomiast Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 250 000,00 zł, która została podana przed otwarciem ofert.
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 447720 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 670350 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.