eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009FOgłoszenie z dnia 2022-02-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowa dr.1009F od m. Górczyna do m.St.Drzewce, oraz przebudowa dr.1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8e8de83-8b07-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -przebudowa i rozbudowia dr.1009F od m. Górczyna do m. St.Drzewce, oraz przebudowa dr. 1010F od skrzyż. z dr. 1011F do skrzyż. z dr. 1009F

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Zakupowej (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System).Wejście na platformę poprzez link:
https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Sposób komunikacji oraz wymagania formalne i
techniczne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:a) W postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy
użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie kierowana do pełnomocnika. b) Zamawiający
może komunikować się (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń) z Wykonawcami również za
pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@powiat.wschowa.com.pl). 3. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. (Dz. U poz. 2452). 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji co najmniej:
pamięć min 2GB RAM, procesor 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, np. MS Windows 7 lub
nowszy, Mac Os x 10.4, lub nowszy lub kompatybilny system z rodziny Linux, c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 np. Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program do odczytu plików typu .pdf np. Acrobat
Reader.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065/540-48-00;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Tomasz Wadas
tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OSE.272.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275. ust.1 ustawy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSE.272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1009F od miejscowości Górczyna do miejscowości Stare Drzewce, oraz przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1010F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1009F.

II. Obszar inwestycji:
Droga powiatowa nr 1009F rozpoczyna się w miejscowości Górczyna od skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Droga powiatowa nr 1009F prowadzi do miejscowości Zamysłów i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1010F, a następnie do miejscowości Stare Drzewce. Droga powiatowa nr 1010F prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F do miejscowości Gola.

III. Zakres inwestycji obejmować będzie:
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w miejscowości Górczyna do miejscowości Zamysłów,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1009F w miejscowości Zamysłów,
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1009F na odcinku od miejscowości Zamysłów do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1010F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1011F w rejonie Konradowa do skrzyżowania z rozbudowywaną drogą powiatową nr 1009F,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1009F na całej jej długości od miejscowości Górczyna do miejscowości Stare Drzewce,
- przebudowę z rozbudową mostu nad Rowem Krzyckim w ciągu drogi powiatowej nr 1009F,
- przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę, przebudowę lub odbudowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,
- przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, w tym sieci i przyłączy kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

IV. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić kosztorys z podziałem na następujące etapy:
1. Przebudowa drogi nr 1009F od miejscowości Górczyna do końca miejscowości Zamysłów.
2. Rozbudowa z przebudową drogi 1009F od miejscowości Zamysłów do skrzyżowania z droga powiatową nr 1010F.
3. Rozbudowa skrzyżowania drogi 1009F z droga 1010F.
4. Rozbudowa drogi 1009F od skrzyżowania z drogą 1010F do miejscowości Stare Drzewce.
5. Przebudowa drogi 1010F.

V. Zamówienie obejmuje sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym:
1. Przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
2. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373).
3. Sporządzenie map do celów projektowych terenu inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990).
4. Wykonanie niezbędnych badań geologicznych w celu ustalenia budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną drogę oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420).
5. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na etapie opracowanej koncepcji.
6. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego inwestycji. Pełnobranżowy projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) , rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609).
7. Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (mostu, przepustów, rowów, itp.) oraz na odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233).
8. Dla odcinków dróg, których realizacja wymagać będzie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wymagane będzie:

a) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenia terenu,
b) opracowanie analizy powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
c) sporządzenie map zawierających projekty podziału nieruchomości,
d) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
e) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
f) w przypadku inwestycji, dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – sporządzenie załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
9. Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
10. Sporządzenie informacji BIOZ.
11. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego przedsięwzięcia.
12. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla zaprojektowanych odcinków dróg.
13. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
14. W zależności od potrzeb dokonanie skutecznego zgłoszenia dotyczącego przebudowy dróg zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
15. Sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
16. Na żądanie Zamawiającego uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
17. dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w plikach dxf, dwg i pdf (rysunki) i doc i pdf (część opisowa).

VI. Wykonawca winien określić rozwiązania technologiczne i materiałowe za pomocą cech technicznych i jakościowych.
VII. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający wymaga aby w chodnikach, w miejscach lokalizacji przejść dla pieszych, zastosować pasy z reliefowych płytek kierunkowych i ostrzegawczych,
VIII. Wykonawca nie może określać rozwiązań technologicznych i materiałowych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi, chyba że nie można ich opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
IX. Przedmiot umowy Wykonawca winien opisać stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
X. W przypadku gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy Wykonawca dostosuje go do wymagań obowiązujących w dniu przekazywania przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia;
XI. Zakres, treść i forma dokumentacji projektowo — kosztorysowej musi w szczególności zapewnić możliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zmianami).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Okres realizacji zamówienia – 40% - 40pkt
4. Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryteriów zostanie obliczona według wzoru:
Ad. 1. Cena oferty (cena brutto podana w Formularzu ofertowym):
najniższa cena ofertowa brutto
C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 60%
cena oferty badanej
Ad. 2. Przyznanie punktacji za skrócenie okresu realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie: 210 dni od dnia podpisania umowy (0 pkt)
Za skrócony okres realizacji zamówienia o następujący czas przyznane zostaną odpowiednio pkt:
- skrócenie o 10 dni: przyznane zostanie 10 pkt.
- skrócenie o 20 dni: przyznane zostanie 25 pkt.
- skrócenie o 30 dni: przyznane zostanie 40 pkt.
5. Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie okresu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował minimum 1 dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi publicznej o długości min 2 km i wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto;

b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
(załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.
4.Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na
których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie 6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa 2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 1.Wykaz podmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.369), z innymi Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.
2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu (załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ. 4. Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego
potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system
sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne
regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.6. Do oferty wykonawca
załącza również: (wybrać odpowiednie) a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód
uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1.Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:a)Wykaz usług b) Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z dopiskiem „Wadium- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.