eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przeprowadzenie badań w 2 częściach: 1-badanie dot. sytuacji kobiet na rynku pracy woj. pomorskiego 2-badanie ewaluacyjne w ramach projektu pilotażowegoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie badań w 2 częściach:
1-badanie dot. sytuacji kobiet na rynku pracy woj. pomorskiego
2-badanie ewaluacyjne w ramach projektu pilotażowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192035191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale Przedmiejskie

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-824

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupgdansk.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie badań w 2 częściach:
1-badanie dot. sytuacji kobiet na rynku pracy woj. pomorskiego
2-badanie ewaluacyjne w ramach projektu pilotażowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a145c6aa-9e20-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040859/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa badania dot. kobiet na rynku pracy

1.3.3 Usługa badania ewaluacyjnego w ramach projektu pilotażowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

część I przedmiotu zamówienia - usługa przeprowadzenia badania pn. „Sytuacja kobiet na rynku pracy województwa pomorskiego w kontekście aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych”. Źródłem finansowania przedmiotu zamówienia są środki Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2022 – 2023 w ramach realizowanego projektu.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a145c6aa-9e20-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP)
z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
www.wupgdansk.praca.gov.pl
e-mail: wup@wup.gdansk.pl
tel. (58) 326-18-01; fax: (58) 326-48-94
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO poprzez adres e-mail: iod@wup.gdansk.pl
lub kierując korespondencję na adres administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, zawarcia i wykonania
umowy, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Podstawa prawna:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w
przepisach prawa w związku z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”), ustawą z dnia
23.04.2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14.07.1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku realizacji zamówienia publicznego przetwarzanie danych osobowych niezbędne do
wykonania umowy.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11.09.2019
r. Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą ujawnione każdemu
zainteresowanemu taką informacją, zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• podmioty upoważnione przez administratora np. dostawcy usług pocztowych, kurierskich, informatycznych, organy kontrolne oraz
innym podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czas realizacji umowy, a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który
WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. przez
okres 10 lat,
• w przypadku zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego okresy przechowywania dokumentacji
wynikają dodatkowo z wytycznych/instrukcji dot. realizacji poszczególnych programów operacyjnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z tego
prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP/332/23-1/AS/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 350066,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa przeprowadzenia badania pn. „Sytuacja
kobiet na rynku pracy województwa pomorskiego w kontekście aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych”.
Celem badania będzie zdiagnozowanie czynników o charakterze społecznym, rodzinnym, ekonomicznym i zdrowotnym mających wpływ na poziom aktywności zawodowej kobiet wraz z opracowaniem rekomendacji dotyczących skutecznych sposobów wspierania kobiet w tym zakresie.
Wyniki badania mają służyć wypracowaniu skutecznych metod wsparcia kobiet biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących. Ponadto, mają dać możliwość zidentyfikowania występujących obszarów nierówności kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy oraz pozwolić wypracować sposoby (narzędzia) ich niwelowania.
Wypracowane rekomendacje mają na celu określenie najbardziej skutecznych form wsparcia, które będą realizowane w ramach projektów priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

4.2.5.) Wartość części: 339833,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 % = 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji badania ilościowego (BI)

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja realizacji badania jakościowego (BJ)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II przedmiotu zamówienia - badanie ewaluacyjne projektu pilotażowego pn. „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery”
W ramach badania zostanie:
1. Przeprowadzony FGI (online) z przedstawicielami pracodawców/instytucji realizujących poszczególne formy wsparcia w ramach projektu pn. „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
W ramach FGI wymagany jest udział od 6 do 8 uczestników. Wywiad powinien być prowadzony przez doświadczonego moderatora w oparciu o ustalony scenariusz.
Przewidywany czas trwania wywiadu to około 120 minut. Lista uczestników FGI zostanie dostarczona przez Zamawiającego.
Scenariusz wywiadu zostanie przygotowany przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym i powinien zostać dostarczony w wersji elektronicznej na adres wup@wup.gdansk.pl. Scenariusz będzie wymagał zatwierdzenia drogą elektroniczną (email) przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji badania.
2. Przygotowany raport opisowy wraz z wnioskami i rekomendacjami na podstawie:
a) analizy wyników badań ilościowych uczestniczek wsparcia udzielanego w ramach projektu pilotażowego pn. „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery” (w zakresie ich postawy do pracy i oceny poszczególnych form wsparcia) – badanie zrealizowane przez Zamawiającego.
Zamawiający w terminie do 31 lipca 2023 r. przekaże Wykonawcy, w postaci bazy danych, wyniki badania ilościowego pozyskane w trakcie równolegle realizowanego wsparcia w ramach projektu pn. „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery”.
Założeniem badania ankietowego było zrealizowanie badania w trzech etapach (3 ankiety po ok. 15 pytań każda) z uczestniczkami projektu pilotażowego (15 uczestniczek).
b) wyników FGI zrealizowanego przez Wykonawcę w ramach zadania wskazanego w pkt.1

4.2.5.) Wartość części: 10233,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, przy czym 1 % = 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta ds. badań ewaluacyjnych (DKB)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
Część I przedmiotu zamówienia:
1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu badań społecznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim z wykorzystaniem techniki CAPI o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) zespołem doświadczonych i przeszkolonych ankieterów zdolnych do
przeprowadzenia badania CAPI na próbie co najmniej 3 000 respondentów
w zakładanych w badaniu ramach czasowych i ilościowych,
b) co najmniej 3 osobowym zespołem badawczym, w tym:
- koordynatorem badania – osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała pracami zespołu badawczego przy realizacji co najmniej 1 projektu badawczego (przez cały okres jego trwania), o zasięgu nie mniejszym niż wojewódzki i obejmującym badania ilościowe CAPI o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda,
- ekspertem ds. badań ilościowych - osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych, w ramach których prowadziła badania ilościowe, tzn. kierowała zespołem ankieterów, przygotowywała narzędzia badawcze i dokonywała analiz i interpretacji badań ilościowych,
- ekspertem ds. badań jakościowych – osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 2 projektów badawczych, w ramach których prowadziła badania jakościowe, tzn. prowadziła rekrutację, przygotowywała scenariusze wywiadów i dokonywała analiz wyników,
- ekspertem ds. metodologii badań społecznych – osobą, która posiada
wykształcenie kierunkowe (np. statystyka, matematyka, analiza danych
ilościowych) i doświadczenie z zakresu opracowywania metodologii i technik
badań ilościowych oraz sposobu doboru próby,
Wszyscy członkowie zespołu badawczego muszą posiadać wykształcenie wyższe.

Część II przedmiotu zamówienia:
1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych z zakresu problematyki społecznej.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobowym zespołem badawczym, w tym:
− ekspertem ds. badań jakościowych – osobą, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 projektu badawczego, w ramach których prowadziła badania jakościowe, tzn. prowadziła rekrutację, przygotowywała scenariusze wywiadów i dokonywała analiz jego wyników,
− ekspertem ds. badań ewaluacyjnych - osobą posiadającą udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych z zakresu problematyki społecznej, tj. która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 badania ewaluacyjnego i/lub była autorem co najmniej 1 publikacji (np. analizy, raporty, artykuły) na temat zrealizowanych badań ewaluacyjnych.
Wszystkie wymagane publikacje muszą być jawne i możliwe do odnalezienia
w zasobach internetowych, w przeciwnym razie oferent, na żądanie Zamawiającego przedłoży publikacje (np. analizy wyników badań, raporty, artykuły), które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy ich zakres jest adekwatny do wymagań Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do podania linku do strony internetowej, która umożliwi odtworzenie publikacji.
Wszyscy członkowie zespołu badawczego muszą posiadać wykształcenie wyższe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy - Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik
nr 7 do SWZ (oświadczenie wstępne). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Część I przedmiotu zamówienia:
a) Wykazu osób zaangażowanych do przeprowadzenia badania, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należy sporządzić wg załącznika nr 10 do SWZ.
b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych - należycie wykonanej minimum 1 usługi
polegającej na przeprowadzeniu badań społecznych o zasięgu co najmniej
wojewódzkim z wykorzystaniem techniki CAPI o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 100 000,00 zł każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
- jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz ten należy sporządzić wg załącznika nr 12 do SWZ.

Część II przedmiotu zamówienia:
c) Wykazu osób zaangażowanych do przeprowadzenia badania, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie
usługi, wraz z informacjami na temat ich wiedzy, doświadczenia, wykształcenia i/lub publikacji (np. analizy, raporty, artykuły) niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten należy sporządzić wg załącznika nr 11 do SWZ.
d) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych - należycie wykonanych minimum 2 usług polegających na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych z zakresu problematyki społecznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
- jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz ten należy sporządzić wg załącznika nr 13 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 7.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część I przedmiotu zamówienia - badanie pn. „Sytuacja kobiet na rynku pracy
województwa pomorskiego w kontekście aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych”:
1. Doprecyzowanie sposobu doboru respondentów wraz ze sposobem dotarcia do nich i metodami zachęcenia do udziału w badaniu, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie stanowią zmian w umowie.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie zmiany składu Zespołu Badawczego, zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą. Zmiana może być dokonana po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana składu Zespołu
Badawczego nie może spowodować ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawca nadal musi dysponować zespołem ekspertów niezbędnych do wykonania Zadania, spełniającym warunki określone w treści SWZ.
3. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, których pomimo zachowania należytej staranności spełniają łącznie trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia.

Część II przedmiotu zamówienia - badanie ewaluacyjne projektu pilotażowego pn. „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery”:
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie zmiany składu Zespołu Badawczego, zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą. Zmiana może być dokonana po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana składu Zespołu
Badawczego nie może spowodować ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawca nadal musi dysponować zespołem ekspertów niezbędnych do wykonania Zadania, spełniającym warunki określone w treści SWZ.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, których pomimo zachowania należytej staranności spełniają łącznie trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.