eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492011614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 21

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztbs-zakopane.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b81791d-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b81791d-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
1.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
1.6. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
1.7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
1.9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
(nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem,
ul. Kościuszki 21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kkrzeptowska@ztbs-zakopane.pl, telefon: 18 20 666 45.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem,
ul. Kościuszki 21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kkrzeptowska@ztbs-zakopane.pl, telefon: 18 20 666 45.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/Inspektor/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do realizacji kompleksowego nadzoru nad inwestycją zgodnie z załączoną dokumentacją i przepisami prawa we wszystkich wymaganych branżach oraz do przygotowania kompletnej i zgodniej z przepisami prawa dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres prac, nad którymi przedmiotowy nadzór będzie miał miejsce określa załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa na którą skalda się: projekt budowalny, projekt wykonawczy, STWIORB, przedmiar robót dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”. Harmonogram rzeczowo – finansowej inwestycji zostanie Wykonawcy przekazany w dniu podpisania umowy.
3. Zakres czynności i uprawnienia:
3.1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności obejmuje:
a) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym: kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji) wykonywanych robót budowlanych;
b) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;
c) kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
g) udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku oraz przygotowanie w porozumieniu ze Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;
h) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie.
i) sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.
j) podejmowanie w toku realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
k) przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
l) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
m) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
n) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;
o) dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;
p) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.
q) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.
r) uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
s) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;
t) współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w tym z przedstawicielami przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku w zakresie wpięcia do ww. sieci.
u) posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy.
v) składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl w każdy poniedziałek do godz. 14:00 za poprzedni tydzień;
w) zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;
x) o ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.
y) pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego – dotyczy inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej.
z) przygotowanie kompletnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3.2. Wykonawca uprawniony jest do:
1) wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
2) żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.
3.3. Wizyty na budowie:
Uwaga! częstotliwość wizyty na budowie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do:
a) minimum co najmniej trzech wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na placu budowy w każdym tygodniu podczas realizacji robót budowlanych;
b) niezależnie od wizyt określonych w lit. a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych budynku, odbioru końcowego oraz odbioru z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku, Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych robót będących przedmiotem odbioru;
c) maksymalnie 10 wizyt Inspektora w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących zadania „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb;
d) wizyty w nagłych sytuacjach na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
19.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
19.2.1. Kryterium nr 1: Cena brutto całego zamówienia (C) – waga kryterium 70 %, będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego: C = Cn/Cb* 70
gdzie:
C – kryterium – cena brutto całego zamówienia,
Cn – najniższa oferowana cena brutto całego zamówienia,
Cb – cena brutto całego zamówienia oferty badanej

19.2.2. Kryterium nr 2: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D) – waga kryterium 15 %.
Punkty za kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia” zostaną przyznane na podstawie oświadczania/informacji o doświadczeniu Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, podanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 15 punktów (15%), według następującej zasady:
- Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za każde powyżej 24 miesięcy dodatkowe doświadczenie Inspektora wg poniższej tabeli:

Dodatkowe doświadczenie osoby Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej:
- od 24 miesięcy do 36 miesięcy doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 0 pkt
- powyżej 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesiące doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - 5 pkt
- powyżej 60 miesięcy i nie więcej niż 72 miesięcy doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -10 pkt
-powyżej 72 miesięcy doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -15 pkt

Uwaga!
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, informacji o doświadczeniu osoby skierowanej do realizacji zamówienia tj. doświadczenia Inspektora Nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub wskazania okresu krótszego niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

19.2.3. Kryterium nr 3 – Częstotliwość wizyt na budowie (CW) – waga kryterium 15 %.
a) Punkty za kryterium „Częstotliwość wizyt na budowie” zostaną przyznane na podstawie oświadczania/informacji, podanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
b) Zamawiający wymaga od Wykonawców minimum 3 wizyty z tytułu nadzoru inwestorskiego w ciągu każdego tygodnia realizacji robót przez inspektora nadzoru uprawnionego do nadzorowania robót na placu budowy. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za wyżej wymienioną minimalną ilość wizyt.
c) Dodatkowe punkty będą przyznane za zwiększoną częstotliwość wizyt na budowie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na placu budowy. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 15 pkt. Zaoferowanie większej ilości niż 6 wizyty na budowie w każdym tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości punktów.
d) Punkty w kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
Częstotliwość wizyt na budowie
- trzy wizyty w tygodniu 0 pkt
- cztery wizyty w tygodniu 5 pkt
- pięć wizyt w tygodniu 10 pkt
- sześć wizyt w tygodniu 15 pkt
Uwaga!
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym informacji
w zakresie kryterium nr 3, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wizyt na budowie (CW)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Dokument potwierdzający spełnienie warunku: nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Warunek: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Dokument potwierdzający spełnienie warunku: nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 350 000,00 zł (słownie: trzysta piecdziesiat tysiecy zlotych i 00/100).
Dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w ppkt.3:
Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta piecdziesiat tysiecy zlotych i 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót obejmującymi budowę, budynku mieszkalno - usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi o kubaturze co najmniej 15 000,00 m3 oraz załączy dowody określające czy usługa ta, została wykonana należycie.
Uwaga!
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w ppkt.4 lit. a:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (zamawiających/inwestorów) (załącznik nr 8 do SWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
b) Warunek:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na postawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na postawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych;
 co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej w specjalności elektrycznej (tj. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na postawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej (tj. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki musi spełnić w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).

Dokument potwierdzający spełnienie warunku określonego w ppkt.4 lit. b:
Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia w wyżej wymienionych branżach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na postawie odrębnych przepisów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia nie mniejszego niż 3 lata i wykształcenia, niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, n podstawie
art. 274 ust. 2 Ustawy PZP do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1.2.1. Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień złożenia oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.
1.2.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Ustawy PZP, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
1.2.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.2.4. Zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
1.2.5. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.2.6. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy PZP – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, n podstawie
art. 274 ust. 2 Ustawy PZP do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1.2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1.2.1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót obejmującymi budowę, budynku mieszkalno - usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi o kubaturze co najmniej 15 000,00 m3 oraz załączy dowody określające czy usługa ta, została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ.
1.2.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.
1.2.3. Dokument (lub dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z interaktywnym formularzem oferty wygenerowanym przez Platformę e-Zamówienia:
1) formularz ofertowy przygotowany przez Zamawiającego – wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 4 do SWZ),
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Ustawy PZP (załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
4) informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, – jeżeli dotyczy,
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4)
7) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego
w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i 00/100).
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
1.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
BANK PKO BP SA 44 1020 2906 0000 1902 0261 8247
z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: 1/Inspektor/2023”.
Uwaga!
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 16.4 SWZ powyżej przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert (tj. do dnia
08 lutego 2023 roku do godziny 10:00).
1.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kościuszki 21, NIP: 736-15-03-312, REGON: 492011614, numer KRS: 0000087862
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
Uwaga!
Gwarancja musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium.
1.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP zostanie odrzucona .
1.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 10 pkt.10.1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 9 SWZ oraz warunku określonego
w rozdziale 8 pkt. 8.2 ppkt. 1) musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
b) warunek określony w rozdziale 8 pkt. 8.2 ppkt. 2) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są wymagane,
c) warunki określone w rozdziale 8 pkt. 8.2 ppkt. 3) i 4) musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż na finansowanie inwestycji pn.:„Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” zamierza pozyskać środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z powyższym zgodnie z art. 310 pkt 1) Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w przypadku nie zawarcia umów partycypacji w ilości koniecznej do sfinalizowania inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie do dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowalnych.
3.Zamawiający informuję, ze umowa na realizacje inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, została zawarta w dniu 05 stycznia 2023 roku z Panią Renatą Golonką prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą: Renata Golonka RE MAR z siedzibą w Starym Sączu (kod: 33 – 388, woj. Małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz), w miejscowości Gołkowice Górne, nr 56, NIP: 7343039637, numer REGON: 122784062, posiadającą aktualny wpis do CEIDG, na kwotę: 23 483 931,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 45/100).
4. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” wynosi 22 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, który jest planowany na dzień 01 marca 2023 roku.
5. Zamawiający informuje, iż termin realizacji zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25
w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” wynosi: 22 miesiące od daty protokolarnego przekazania placu budowy planowanego na dzień 01 marca 2023 roku
(z zastrzeżeniem, że w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej termin ten może ulec przesunięciu do 2 miesięcy) z tym, że:
a) etap I do 2 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
b) etap II do 5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
c) etap III do 8 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
d) etap IV do 11 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
e) etap V do 14 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
f) etap VI do 17 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
g) etap VII do 20 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy,
h) zakończenie robót budowalnych i odbiór do 22 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
6.Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na roboty budowalne zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” wynosi łącznie 72 miesiące.
7.Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
8. Miejsce wykonania zamówienia. Zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” będzie realizowane na działce nr 444 obr. 003, Zakopane, ul. Kamieniec 25, 34 -500 Zakopane, Powiat Tatrzański.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.