eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492011614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 21

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztbs-zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b81791d-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b81791d-9e26-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062856

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/Inspektor/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 352258,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do realizacji kompleksowego nadzoru nad inwestycją zgodnie z załączoną dokumentacją i przepisami prawa we wszystkich wymaganych branżach oraz do przygotowania kompletnej i zgodniej z przepisami prawa dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres prac, nad którymi przedmiotowy nadzór będzie miał miejsce określa załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa na którą skalda się: projekt budowalny, projekt wykonawczy, STWIORB, przedmiar robót dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”. Harmonogram rzeczowo – finansowej inwestycji zostanie Wykonawcy przekazany w dniu podpisania umowy.
3. Zakres czynności i uprawnienia:
3.1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności obejmuje:
a) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym: kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji) wykonywanych robót budowlanych;
b) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;
c) kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
g) udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku oraz przygotowanie w porozumieniu ze Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;
h) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie.
i) sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.
j) podejmowanie w toku realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
k) przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
l) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
m) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
n) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;
o) dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;
p) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.
q) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.
r) uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
s) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;
t) współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w tym z przedstawicielami przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku w zakresie wpięcia do ww. sieci.
u) posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy.
v) składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: firma@ztbs-zakopane.pl w każdy poniedziałek do godz. 14:00 za poprzedni tydzień;
w) zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;
x) o ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.
y) pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego – dotyczy inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej.
z) przygotowanie kompletnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3.2. Wykonawca uprawniony jest do:
1) wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
2) żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.
3.3. Wizyty na budowie:
Uwaga! częstotliwość wizyty na budowie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do:
a) minimum co najmniej trzech wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na placu budowy w każdym tygodniu podczas realizacji robót budowlanych;
b) niezależnie od wizyt określonych w lit. a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych budynku, odbioru końcowego oraz odbioru z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, cieplnego, wodociągowego lub innych mediów doprowadzanych do budynku, Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych robót będących przedmiotem odbioru;
c) maksymalnie 10 wizyt Inspektora w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących zadania „Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów” – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb;
d) wizyty w nagłych sytuacjach na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem po rozebraniu istniejących obiektów”, na podstawie art. 255 pkt. 1):

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej ofert”.

UZASADNIENIE [faktyczne i prawne]

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do dnia 08 lutego 2023 roku do godziny 11:00, nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) Ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.