eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830338452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158323679

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkim.sandomierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1648793-9e1f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sandomierz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sandomierz/proceedings (zwaną dalej jako „Platformą Zakupową” lub „Platformą”).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza Platformy Zakupowej - przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. W przypadku zakłóceń w działaniu Platformy Zakupowej uniemożliwiających komunikację, Wykonawca powinien niezwłocznie zgłosić problem do Zamawiającego drogą e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl . Zamawiający po konsultacji z operatorem Platformy Zakupowej udzieli Wykonawcom wyjaśnień co do sposobu postępowania.
4. Pod nazwą niniejszego postępowania w sekcji „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
5.1. Wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy Zakupowej, to:
1) przeglądarka internetowa Edge, Chrome i Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s,
3) Platforma Zakupowa dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
4) w celu założenia konta użytkownika na stronie https://platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
5) przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe
i dostępna przepustowość łącza oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć przesłać plik przed upływem terminu składania ofert.
5.2. Wymagania dotyczące dopuszczalnej objętości oraz formatów przesyłanych danych są następujące:
1) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików lub spakowanych folderów,
2) w przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki,
3) komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 150 MB przy maksymalnej ilości 10
plików lub spakowanych katalogów,
4) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247), przy czym Zamawiający zaleca stosowanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx oraz dopuszcza stosowanie następujących formatów plików:.txt; .rft;
.xps; .odt; .ods; .odp; .ppt; .pptx; .csv.
Dokumenty elektroniczne opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:- sporządzone w formacie „.pdf” należy opatrywać formatem PAdES; - sporządzone w formacie innym niż „.pdf”, należy opatrywać formatem XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12, 27 – 600 Sandomierz (dane kontaktowe: email: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl; numer telefonu 15/8323679);
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pgkim.sandomierz.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOŚ/308/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
2. Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych będzie prowadzone w procesie odzysku R 3 i R 10.
2.1. Osady ściekowe o kodzie 19 08 05 i uwodnieniu ok. 80 % odbierane będą z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Oczyszczalnia Ścieków ul. Przemysłowa 9 w Sandomierzu.
2.2. Przewidywana ilość wywozu i zagospodarowania komunalnego osadu ściekowego w okresie 12 miesięcy to ok. 6 000 Mg, w tym ok. 5 500 Mg wywozu i zagospodarowania w procesie odzysku R 10 oraz ok. 500 Mg wywozu i zagospodarowania w procesie odzysku R 3.
2.3. Przewidywana miesięczna ilość osadu ściekowego do wywozu – ok. 500 Mg, z częstotliwością ok. 4 cykle wywozu w miesiącu.
2.4. W przypadku wystąpienia w okresie zimowym sprzyjających warunków klimatycznych (dodatnie temperatury, brak zmarzlin i pokrywy śnieżnej) Zamawiający dopuszcza możliwość zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku R 10 zamiast R 3.
2.5. Podana powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych jest ilością szacunkową i może ulec zmianie.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia przewidywanej ilości wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w okresie obowiązywania umowy, przy czym minimalna wielkość wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w okresie obowiązywania umowy wynosi 4 200 Mg (ton). Taka zmiana nie będzie skutkować roszczeniami Wykonawcy do Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie odebraną ilość komunalnych osadów ściekowych.
3. Zamawiający na koniec danego miesiąca będzie zamawiał cykle wywozu w miesiącu następnym, podając termin i ilość osadu ściekowego do wywiezienia w każdym cyklu wywozu. Wykonawca w terminie do 2 dni od tego powiadomienia udzieli Zamawiającemu informacji o wyborze działki rolnej, wraz z przekazaniem aktualnych badań gleby, na której komunalny osad ściekowy zostanie zagospodarowany oraz deklaracji, że proces ten będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korespondencja odbywać się będzie drogą e- mail poprzez wysłanie skanu zamówienia ze strony Zamawiającego oraz skanu odpowiedzi ze strony Wykonawcy. Powyższa korespondencja powinna być opatrzona podpisem odpowiednio przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Poszczególne cykle wywozu osadu ściekowego realizowane będą nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty skutecznego powiadomienia WIOŚ o zamiarze przekazania osadu ściekowego.
4. Transport komunalnych osadów ściekowych Wykonawca prowadził będzie zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne komunalnych osadów ściekowych.
4.1. Pojazdy transportujące komunalne osady ściekowe poza teren oczyszczalni muszą być szczelne, stabilne z łatwo demontowanym przykryciem skrzyni ładunkowej, czyste – bez pozostałości osadów na elementach zewnętrznych pojazdu (w tym między innymi na burtach i kołach).
4.2. Podczas transportu i wyładunku komunalnych osadów ściekowych Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości, a w przypadku naruszenia tej zasady, ma obowiązek niezwłocznie usunąć zabrudzenia oraz powiadomić Zamawiającego o zdarzeniu, o ile miało ono miejsce na drogach publicznych.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować ruch wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
4.4. Środki transportu oznakowane będą zgodnie z przepisami.
5. Zamawiający wymaga jednorazowego podstawienia przez Wykonawcę minimum 5 pojazdów, o ładowności każdego pojazdu minimum 25 ton.
6. Załadunek i wywóz komunalnych osadów ściekowych.
6.1. Załadunek wykonywał będzie Zamawiający.
6.2. Przed każdym załadunkiem i po załadunku pojazdy będą ważone na wadze Zamawiającego.
6.3. Podstawą rozliczenia będzie dokument ważenia.
6.4. Każdy pojazd Wykonawcy wywożący komunalne osady ściekowe z oczyszczalni będzie zewidencjonowany przez pracownika oczyszczalni ścieków na zestawieniu, które każdorazowo podpisuje kierowca Wykonawcy wywożący osad.
6.5.W przypadku wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku R 10 Zamawiający wystawi Zaświadczenie o transporcie odpadów o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – wzór Załącznik nr 13. Zaświadczenie będzie wystawiane po załadunku każdego pojazdu transportującego osad ściekowy z Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Zaświadczenie zostanie wystawione
w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron i zostanie podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierowcę Wykonawcy.
W przypadku wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku R3 Zamawiający po załadunku każdego pojazdu transportującego osad ściekowy z Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu wystawi Kartę Przekazania Odpadu (KPO) w systemie BDO. KPO musi zostać odpowiednio zatwierdzona w systemie BDO przez transportującego odpad i przyjmującego odpad do odzysku R3.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
7.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zmianami); w tym z przepisami regulującymi BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami);
7.2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 23);
7.3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132);
7.4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zmianami).
8. Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy.
8.1. Transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych zgodny
z wymaganiami obowiązujących przepisów.
8.2. Systematyczny odbiór komunalnych osadów ściekowych również w okresie zimowym.
8.3. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na obszarze woj. świętokrzyskiego z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 20 ust. 5 Ustawy o odpadach.
8.4. Solidność i niezawodność wykonywanej usługi.
9. Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z następujących powodów:
9.1. Podział ilościowy polegający na rozbiciu wolumenu usług groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ze względu na utratę korzyści efektu skali. Efekt skali to obniżenie udziału kosztów stałych w kosztach jednostkowych usługi w wyniku zwiększenia rozmiarów działalności; przy zamówieniu na wywóz i zagospodarowanie 6 000 Mg (t) osadów - bez rozbicia tej ilości na części - kalkulacja ceny jednostkowej jest korzystniejsza dla Zamawiającego. A więc jest ścisły związek pomiędzy wielkością zamówienia, a sposobem kalkulacji ceny za usługę, a co za tym podział zamówienia wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen, a to mogłoby zagrozić brakiem możliwości sfinansowania zamówienia przez Zamawiającego i braku wywiązania się z obowiązków narzuconych na Zamawiającego przepisami o ochronie środowiska;
9.2. Nie jest celowy podział jakościowy na poszczególne sposoby w procesie odzysku (R10 i R3), z uwagi na konieczność powierzenia wywozu i zagospodarowania jednej firmie, gdyż zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku R10 jest uzależnione od sprzyjających warunków klimatycznych i nie można określić z pewnością, iż tą metodą będzie możliwe zapewnienia zagospodarowania osadów;
9.3. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienie głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Przewidywane wznowienie zamówienia w I kwartale 2024 roku

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, t.j. zamówienia na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w procesie odzysku R 3 i R 10 z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
2. Zakres tych usług ustala się na kwotę do 165 567,50 PLN.
3. Warunki, na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) usługi świadczone będą na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 12 do SWZ), z tym że wynagrodzenie oraz termin wykonania takich zamówień zostaną określone w wyniku negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. wykażą, że posiadają:
a) zezwolenie na transport odpadów (o kodzie 19 08 05) wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05) oraz
b) zezwolenie/a na składowanie, przetwarzanie lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) w procesie odzysku R 3, w szczególności w okresie zimowym zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce składowania, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów.
Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) mają zapewnić odbiór przez okres obowiązywania umowy komunalnych osadów ściekowych w ilości min. 500 Mg. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą wykazywać spełnianie w/w warunku łącznie, tj. dopuszczalne jest sumowanie sum gwarancyjnych z dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu uzyskania łącznej sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN.
1.3. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że należycie wykonali (a w przypadku usług niezakończonych – należycie wykonują) co najmniej 2 usługi wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
Każda z usług musi być:
1) wykonana (a w przypadku usług niezakończonych – wykonywana) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
2) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto;
3) wykonywana w okresie następujących po sobie min.12 miesięcy.
W przypadku usług niezakończonych (wykonywanych) każda z nich musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę 500 000,00 zł brutto oraz w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.
Niedopuszczalne jest łączenie liczby usług wykonanych (a w przypadku usług niezakończonych – wykonywanych) przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 usług.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 pzp., z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 3;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Zezwolenie na transport odpadów (o kodzie 19 08 05) wydanego przez właściwy organ lub wpisu do rejestru podmiotów prowadzonego przez Marszałka Województwa zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach (w zakresie transportu osadów ściekowych o kodzie 19 08 05) oraz
1.2. Zezwolenie na przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych (o kodzie 19 08 05) w procesie odzysku R 3, w szczególności w okresie zimowym zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach wydanego przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów;
1.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
1.4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 zostały wystawione przez upoważnione podmioty zwane dalej „upoważnionymi podmiotami” inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 zostały wystawione przez „upoważnione podmioty” jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 nie zostały wystawione przez „upoważnione podmioty” przekazuje się te dokumenty w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty składa się z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w procesie odzysku R 10 - następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Akt własności lub umowę dzierżawy gruntu – jako dokumenty określające tytuł prawny do władania gruntami, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.
W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca przedstawi dokument, iż jest władającym powierzchnią ziemi, czyli jest podmiotem wpisanym do ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku dzierżawy konieczna jest zgoda właściciela gruntów na zastosowanie na nich komunalnych osadów ściekowych. Powierzchnia działek musi zapewnić zagospodarowanie na nich komunalnego osadu ściekowego w czasie trwania umowy.
2) Wypis i wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych: miejscowość, nr działki, numer obrębu geodezyjnego - wydany przez właściwy organ.
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów w procesie odzysku R 10 - następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Akt własności lub umowę dzierżawy gruntu – jako dokumenty określające tytuł prawny do władania gruntami, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.
W przypadku umowy dzierżawy, dzierżawca przedstawi dokument, iż jest władającym powierzchnią ziemi, czyli jest podmiotem wpisanym do ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku dzierżawy konieczna jest zgoda właściciela gruntów na zastosowanie na nich komunalnych osadów ściekowych. Powierzchnia działek musi zapewnić zagospodarowanie na nich komunalnego osadu ściekowego w czasie trwania umowy.
2) Wypis i wyrys z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania komunalnych osadów ściekowych: miejscowość, nr działki, numer obrębu geodezyjnego - wydany przez właściwy organ.
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 2;
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 3;
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4;
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 5;
6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 96 ust. 12 Ustawy o odpadach - Załącznik nr 6;
7. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 7;
8. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - Załącznik nr 8;
9. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 9;
10. Formularz oferty dodatkowej -Załącznik nr 10;
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 11;
12. Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 12.
13. Zaświadczenie o transporcie odpadów - Załącznik nr 13.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S. A. O/ Sandomierz nr 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840.
5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zaksięgowana na rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4.,Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 98 ust. 6 pzp.
10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4., oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
12. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.;
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym— zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te nastąpiły po zawarciu umowy i będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sandomierz/proceedings i pod nazwą niniejszego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.