eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - II postępowanie "Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – II postępowanie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Arciszewskiego 22a

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 84 05 207

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – II postępowanie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31b5e7be-9d76-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa zorganizowania lektoratów języków obcych w formie altenatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Nazwa Działania : 3.5. Kompleksowe Programy dla Szkół Wyższych w ramach projektu „Dostępna Akademia Pomorska”;

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowy postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu ;
oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym: Pan Jarosław Rzeczkowski tel. 59 84 05 207 (wew. 507); e-mail: zampub@apsl.edu.pl;
w zakresie merytorycznym: Pani Bogusława Medwid: tel.: (59) 84 05 940.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. (https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu).
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – zampub@apsl.edu.pl.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, mająca siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk,
ul. Arciszewskiego 22a
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
3.1.2. telefonicznie: 59 84 05 207
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
można się kontaktować przez
e-mail:zenon.stanislawek@apsl.edu.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu:
3.3.1. realizacji postępowania,
3.3.2. realizacji zawartej umowy,
3.3.3. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.4. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania realizacji umowy oraz przez
czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać
przedłużone do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych
przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż jest to wymagane na podstawie
przepisów prawa (organy kontrolne).
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami
prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji umowy.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu(ów)
z języka angielskiego w formie alternatywnej i dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dla studentów/tek Akademii pomorskiej w Słupsku.
4.2. Zakres lektoratu obejmuje naukę dla 5 (pięciu osób/zajęcia odrębne dla każdej osoby) po 60 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna wynosi 45 minut) dla jednej osoby. Łącznie zakres lektoratu obejmuje 300 godzin lekcyjnych: 60 godzin lekcyjnych dla 5 studentów.
4.3. Usługa dedykowana jest dla studentów/tek Akademii Pomorskiej w Słupsku i polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu lektoratów z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia ich udział w standardowych lektoratach. Osoby objęte usługą są dotknięte niepełnosprawnością narządu wzroku, narządu słuchu, a także mają trudności w mowie, trudności uczenia się i zapamiętywania.
4.4. Lektoraty dla poszczególnych studentów powinny być prowadzone w formie zajęć indywidualnych, które odbywać się będą w salach wykładowych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczelnia zapewnia bezpłatne korzystanie z sali dydaktycznej, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. Westerplatte 64.
4.5. Zajęcie mają być prowadzone na poziomie początkującym i średniozaawansowanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę , zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia/ lektorów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia/lektorów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa szkolenia
z języka angielskiego, w tym jedno szkolenie dla osób niepełnosprawnych, przy czym każde szkolenie musi obejmować co najmniej 40 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna co najmniej 45 min),
4.2. skieruje do przeprowadzenia szkoleń w zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę, z która spełnia łącznie następujące warunki:
─ posiada wykształcenie wyższe I-go lub II – go stopnia z filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej języka angielskiego lub inne studia I-go lub II-go stopnia na kierunku dotyczącym nauczania języka angielskiego,
─ posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z języka angielskiego,
─ przeprowadziła co najmniej jedno szkolnie z języka angielskiego w wymiarze co najmniej 20 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna co najmniej 45 min) dla osób niepełnosprawnych.
4.3. Przez szkolenia w rozumieniu warunku wskazanego w pkt.4.1 oraz 4.2 rozumie się także kursy, lektoraty oraz wszelkie inne formy nauki języka angielskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.4.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2. wykaz osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (prowadzenia szkolenia) spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7.2.4.2 – załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o składa każdy z wykonawców;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa wykonawca spełniający warunki udziału;
3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenia, o których mowa w pkt. 16.6.1. i 16.6.2. podmiotu udostępniającego, zgodnie z pkt. 10.3. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, o którym mowa w pkt. 10.4., przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
5. pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt.
9.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt. 7.2.2. SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których
realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3. i 11.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.1.1. i 9.4.1.
SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała;
2) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.);
3) zmiany osób wskazanych w § 3 ust. 6, przy czym szkolenie może prowadzić osoba, która posiada spełnia wymogi wskazane w pkt. 7.2.4.2 oraz kryterium oceny ofert, za które Wykonawca otrzymał punkty według kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 21.4.2. i 21.4.3 ;
4) terminu wskazanego w § 2 – jeżeli z powodu zagrożenia epidemiczno- sanitarnego szkolenie nie może się odbyć, w takiej sytuacji zmiana terminu zostanie uzgodniona pomiędzy stronami w uwzględnieniem, że szkolenie odbędzie do 31.08.2023 r lub w trybie on line;
5) terminu wskazanego w § 2 – jeżeli z powodu absencji szkolonych w powodu choroby, w takiej sytuacji zmiana terminu zostanie uzgodniona pomiędzy stronami w uwzględnieniem, że szkolenie odbędzie do 31.08.2023 r lub w trybie on line.
6) terminu wskazanego w § 2 – jeżeli z innych powodów niż wskazanych w punktach poprzedzających z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego nie było możliwe prowadzenie zajęć , w takiej sytuacji zmiana terminu zostanie uzgodniona pomiędzy stronami w uwzględnieniem, że szkolenie odbędzie do 31.08.2023 r lub w trybie on line,

2. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza także się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.