eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności - II postępowanie "Ogłoszenie z dnia 2023-03-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – II postępowanie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Arciszewskiego 22a

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 84 05 207

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu języków obcych w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – II postępowanie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31b5e7be-9d76-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054787/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa zorganizowania lektoratów języków obcych w formie altenatywnej, dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Nazwa Działania : 3.5. Kompleksowe Programy dla Szkół Wyższych w ramach projektu „Dostępna Akademia Pomorska”;

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062630

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 38000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania oraz przeprowadzenia lektoratu(ów)
z języka angielskiego w formie alternatywnej i dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dla studentów/tek Akademii pomorskiej w Słupsku.
4.2. Zakres lektoratu obejmuje naukę dla 5 (pięciu osób/zajęcia odrębne dla każdej osoby) po 60 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna wynosi 45 minut) dla jednej osoby. Łącznie zakres lektoratu obejmuje 300 godzin lekcyjnych: 60 godzin lekcyjnych dla 5 studentów.
4.3. Usługa dedykowana jest dla studentów/tek Akademii Pomorskiej w Słupsku i polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu lektoratów z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością, która uniemożliwia ich udział w standardowych lektoratach. Osoby objęte usługą są dotknięte niepełnosprawnością narządu wzroku, narządu słuchu, a także mają trudności w mowie, trudności uczenia się i zapamiętywania.
4.4. Lektoraty dla poszczególnych studentów powinny być prowadzone w formie zajęć indywidualnych, które odbywać się będą w salach wykładowych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczelnia zapewnia bezpłatne korzystanie z sali dydaktycznej, która znajduje się w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, przy ul. Westerplatte 64.
4.5. Zajęcie mają być prowadzone na poziomie początkującym i średniozaawansowanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80580000-3 - Oferowanie kursów językowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTI ACADEMY Elżbieta Jędrzejczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782784767

7.3.3) Ulica: Brzozowa 1I

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca - Anna Rokicka -Ośrodek Nauczania Języków Obcych „ Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka z siedzibą w Białystoku (15-002), przy ul. Sienkiewicza 49, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 23 lutego 2023 roku, uchyliła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy PZP dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrał najkorzystniejszą ofertę .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.