eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA RZECZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIEOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA RZECZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510827093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piecza@pcpr.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.ostroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcprostroda/public/postepowanie?postepowanie=39329305

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA RZECZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0da8f1a3-7bc6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062146

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496648

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZiPI.252.3.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 433188,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 150 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 72198,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 150 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 72198,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 150 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.5.) Wartość części: 72198,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 150 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 72198,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 10 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 100 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 48132,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 10 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 100 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 48132,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.; dalej: ustawa o wspieraniu rodziny) na terenie Powiatu Ostródzkiego oraz Powiatu Iławskiego i Powiatu Szczycieńskiego. Usługa obejmuje pracę w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba rodzin równolegle objętych opieką koordynatora nie może przekroczyć: 10 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Liczba rodzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku, kiedy rodzina zastępcza zostanie rozwiązana bądź powołana.
2. Od osoby pełniącej funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wymaga się:
1) znajomości ustawy:
a) o wspieraniu rodziny oraz powiązanych aktów wykonawczych;
b) z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.);
c) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań;
3) odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań;
4) nieposzlakowanej opinii;
5) komunikatywności, dyspozycyjności, kultury osobistej, odporności na stres;
6) dokładności, rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
7) umiejętności interpretowania przepisów;
8) umiejętności analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej);
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, w miarę potrzeb, wspólne opracowywanie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletniości;
7) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie;
9) prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac;
10) przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy;
11) przestrzeganie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Nienormowany termin wykonywania zadań- obejmuje dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Liczba godzin zrealizowanych w każdym miesiącu- została określona w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (średnio 100 godzin miesięcznie).
W czas pracy Wykonawcy wlicza się pracę w środowisku, kontakt z instytucjami pomocowymi, zdrowotnymi, oświatowymi, policją i sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi być w pełni dyspozycyjny na każde wezwanie.
5. Zadania wykonywane są w terenie, z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu ostródzkiego / iławskiego / szczycieńskiego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we własnym zakresie i na swój koszt organizuje dojazd do podopiecznych oraz pokrywa wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty rozmów telefonicznych.
6. Wykonawca udokumentuje realizację usługi poprzez:
1) plany pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
2) roczne sprawozdanie- do końca grudnia 2023 roku,
3) dziennik pracy koordynatora,
4) miesięczną kartę czasu pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do składania dokumentów wymienionych w pkt 3-4 nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, z wyłączeniem m-ca grudnia 2023 r.- dokumenty należy złożyć do dnia 28.12.2023 r.
7. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:
1) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w PCPR dotyczących zasadności pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i innych zleconych przez Zamawiającego,
2) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.5.) Wartość części: 48132,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72198,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72198,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Łasowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. F. Chopina 32

7.3.4) Miejscowość: Morąg

7.3.5) Kod pocztowy: 14-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67734,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72198,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72198,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Małgorzata Guzowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. Osiedle Młodych 4/22

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67734,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72198,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72198,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ariel Dołęgowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. Leśna 54/14

7.3.4) Miejscowość: Morąg

7.3.5) Kod pocztowy: 14-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67734,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72198,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Danuta Ustianowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. B. Prusa 1/10

7.3.4) Miejscowość: Małdyty

7.3.5) Kod pocztowy: 14-330

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67548,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48132,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48132,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marta Dzieniszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. 21 Stycznia 30/1

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45244,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48132,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48132,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Magda Kowieska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: brak

7.3.3) Ulica: ul. Kosynierska 8a

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45244,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-24 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.