eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ 2 KORTÓW DO TENISA W MYSZKOWIE.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ 2 KORTÓW DO TENISA W MYSZKOWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 313-26-82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ 2 KORTÓW DO TENISA W MYSZKOWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2393b261-9d5b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­ dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
­ dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­ wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia
nr referencyjny postępowania: ZP.271.3.2023.JG stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie do zrealizowania na terenie stadionu sportowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie polega na wyburzeniu budynku klubowego, budowie nowego budynku klubowego, budowie dwóch kortów do tenisa ziemnego, budowie dróg wewnętrznych, chodników i parkingów oraz na dostawie i montażu elementów małej architektury.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1) wyburzenie istniejącego parterowego budynku klubowego o pow. zabudowy 609,7 m2 i wysokości 4,12 m, rozbiórka nawierzchni asfaltowej i betonowej – 1150 m2, rozbiórka części ogrodzeń metalowego panelowego i z płyt betonowych;
2) budowa nowego parterowego budynku klubowego o powierzchni zabudowy 633,4 m2 i kubaturze 2 204,8 m3 zawierającego szatnie, toalety (dla zawodników, personel i ogólnodostępne dla kibiców), pomieszczenia masażysty, pomieszczenie trenera, pokój sędziów, pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze, siłownię, biuro kierownika obiektu, sekretariat, salkę konferencyjną;
3) budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej – 1336,3 m2 i oświetleniem na masztach;
4) budowa dróg wewnętrznych, chodników i parkingów (30 samochodów osobowych i 6 autobusów) o nawierzchni:
- z kostki betonowej pełnej na podbudowie tłuczniowej – 197,2 m2,
- z kostki betonowej ażurowej na podbudowie tłuczniowej – 2288,7 m2,
- z ekokraty betonowej na podbudowie tłuczniowej – 964,2m2;
5) budowę piłkochwytów o wysokości 6 m – 182,8 m, budowę ogrodzenia stalowego panelowego – 27,6 oraz ogrodzenia placu gospodarczego pełne metalowe – 22,8 m;
6) dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci ławek okrągłych metalowo-drewnianych – 14 szt., metalowych koszy na śmieci – 4 szt., metalowych krat ochronnych na pnie drzew – 4 szt., nasadzenia sadzonek klonu wys. 200-300 cm – 4 szt.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – Dokumentacja do realizacji zamówienia.
4. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada pochylnie wjazdowe dla wózków inwalidzkich i ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. W ciągach chodników i dróg manewrowych parkingów zaprojektowane są odpowiednie obniżenia krawężników.
5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
6. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
­ 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
2) Dodatkowe kody CPV: w SWZ.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
11. Powody braku podziału udzielanego zamówienia na części.
W skład robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wchodzi budowa budynku klubowego wraz z instalacjami, dwóch kortów tenisowych z piłkochwytami i oświetleniem, zagospodarowanie terenu w postaci przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przyłączy zewnętrznych do budynku, parkingów dla samochodów osobowych i autokarów, dróg manewrowych i wewnętrznych, zieleni urządzonej.
Na terenie stadionu sportowego przy ul. Pułaskiego w Myszkowie inny wykonawca, któremu zostało udzielone zamówienie publiczne w innym postępowaniu realizuje przebudowę bieżni stadionu i część zagospodarowania terenu w sąsiedztwie bieżni z umownym terminem zakończenia - 11.05.2023 r, co już teoretycznie można uznać jako podzielenie zamówienia na części w odrębnie prowadzonych postępowaniach polegające na realizacji obiektów sportowych na terenie stadionu sportowego. Wcześniej, tj. w 2020 r. na terenie kompleksu sportowego wykonano boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni z syntetycznej trawy.
Za brakiem podziału udzielanego zamówienia na części przemawiają względy techniczne i organizacyjne. Przebudowywane części sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowanie terenu w postaci dróg i parkingów jest wspólne dla tego zamówienia i podział jego na części wprowadziłby niepotrzebne zamieszanie przy wykonywaniu robót budowalnych skutkujące opóźnieniem w realizacji zamówienia z możliwym przełożeniem na utratę dofinansowania.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że teren objęty prowadzoną budową i nową budową dotyczącą przedmiotowego zamówienia posiada zbyt małą powierzchnię, aby podzielić go na obszary obsługujące kolejne budowy, za które będą odpowiedzialni kolejni wykonawcy. Sytuację komplikuje słabe skomunikowanie stadionu z drogami publicznymi. Na teren stadionu prowadzi tylko jedna droga dojazdowa, która również będzie przebudowywana w ramach tego zamówienia.
W sytuacji opisanej powyżej niepodzielenie udzielanego zamówienia na części nie spowoduje utrudnienia uczciwej konkurencji oraz nie wpłynie na udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu, gdyż Wykonawcy w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalonych na proporcjonalnym poziomie w stosunku do przedmiotu zamówienia mogą również wspólnie składać ofertę lub polegać na zasobach podmiotów trzecich (podwykonawców).
Zgodnie z zapisami promesy wstępnej w ramach Polskiego Ładu Zamawiający musi ogłosić postępowanie zakupowe w celu wyboru Wykonawcy/Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia promesy wstępnej przez BGK. W przypadku realizacji zamówienia z podziałem na części istnieje ryzyko wyboru Wykonawcy tylko na niektóre z części. Wówczas wystąpi konieczność powtórzenia postępowania. W sytuacji nieudanej powtórnej procedury Zamawiającemu może nie wystarczyć czasu, by przeprowadzić kolejne postępowanie, ponieważ upłynie dziewięciomiesięczny termin na jego ogłoszenie. W związku z tym promesa wygaśnie, a Zamawiający utraci całe dofinansowanie.
W przypadku konieczności powtórzenia postępowania z uwagi na wybór Wykonawców tylko niektórych części zamówienia wybrani Wykonawcy w ramach pierwszego postępowania będą zmuszeni czekać na podpisanie umowy do czasu rozstrzygnięcia ostatniej procedury. Rodzi to ryzyko, że któryś z oczekujących Wykonawców zrezygnuje z realizacji zamówienia, co może oznaczać utratę dofinansowania.
Zgodnie z promesą wstępną programu Polski Ład zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po realizacji inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru prac przez beneficjenta. W przypadku podziału zamówienia na części terminy realizacji poszczególnych zadań byłyby różne z uwagi na zakres prac. Wykonawcy, którzy wcześniej zrealizują swoje części, byliby zmuszeni oczekiwać na gotowość odbioru przez ostatniego z Wykonawców. Skutkiem będzie niemożność wypłaty należnego im wynagrodzenia. Wypłata zależeć będzie bowiem od wykonania innej części zamówienia przez innego Wykonawcę. Tym samym Zamawiający zmuszałby część Wykonawców, by oczekiwali na należną im wypłatę. Ograniczy to z pewnością krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu.
Nie można wykluczyć również ekstremalnych sytuacji, a mianowicie gdy jeden z Wykonawców w ogóle nie wykona swojej części zamówienia albo wda się w spór z Zamawiającym co do jakości wykonanych przez niego prac. Nastąpi to np. gdy Zamawiający uzna, że nie doszło do prawidłowego zrealizowania części zamówienia. Taki spór będzie musiał rozstrzygnąć Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co z kolei skutkuje koniecznością oczekiwania na odbiór końcowy przez pozostałych Wykonawców, którzy swoje części zamówienia wykonali w sposób należyty i terminowy.
Zadanie inwestycyjne uzyskało wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa: Edycja2/2021/6691/PolskiLad.
Pozostałe informacje w Rozdziale 5 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta nieodrzucona w ramach poszczególnych kryteriów będzie oceniana następująco:
1) w kryterium 1: cena, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 60
pkt), zgodnie z nw. wzorem: PC = C*Cn/Co, w którym poszczególne symbole oznaczają:
PC – liczba punktów wyliczona w kryterium: cena;
C – maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - 60 pkt;
Cn – najniższa cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2) w kryterium 2: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada
jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PG – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - w miesiącach, przyznawana w
następujący sposób:
0 pkt – za oferowany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, wynoszący 60 miesięcy,
po 1 pkt – za każdy dodatkowo zaoferowany miesiąc gwarancji na wykonany przedmiot umowy, powyżej 60 - miesięcznego
minimalnego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, co oznacza:
- 1 pkt – za oferowany 61 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
- 2 pkt – za oferowany 62 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
… dalej, aż do 30 pkt – za oferowany 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi: 90 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje krótszy niż 60 - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 90 – miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, Zamawiający
do oceny oferty przyjmie 90 – miesięczny okres gwarancji, natomiast do umowy zostanie wówczas wpisany oferowany okres
gwarancji.
3) w kryterium 3: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, w którym jednemu procentowi znaczenia
tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 10 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW – liczba punktów uzyskana w kryterium termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi,
przyznawana w następujący sposób:
0 pkt – za oferowany najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy, wynoszący 15 dni,
1 pkt – za oferowany 14 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
2 pkt – za oferowany 13 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
3 pkt – za oferowany 12 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
4 pkt – za oferowany 11 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy,
dalej, aż do 10 pkt – za oferowany 5 - dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy.
Najdłuższy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 15 dni.
Najkrótszy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi wynosi 5 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje albo zaoferuje dłuższy niż 15-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w
okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy niż 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub
rękojmi, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 5-dniowy termin usuwania wad przedmiotu umowy. Natomiast do umowy z Wykonawcą zostanie wówczas wpisany oferowany termin usuwania wad.
3. Oferta Wykonawcy otrzyma łączną (końcową) liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
SP = PC + PG + PTUW, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1) SP – suma punktów uzyskanych podczas oceny ofert;
2) PC – liczba punktów uzyskana w kryterium: cena;
3) PG – liczba punktów uzyskana w kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy;
4) PTUW – liczba punktów uzyskana w kryterium: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej winni spełniać przynajmniej na wymaganym poziomie: łącznie. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie tego warunku w wielkościach podlegających sumowaniu dotyczących wielkości posiadanych przez nich środków finansowych lub posiadanej przez nich zdolności kredytowej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, w rozumieniu przepisów Prawa budowalnego, budynku o kubaturze brutto: min. 1 000 m3, obliczonej według normy PN-ISO 9836:2022-7 (Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 12 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1 - 4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formach niepieniężnych przekazywane jest Zamawiającemu wyłącznie przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
BNP Paribas Nr konta: 92 1600 1462 1746 4218 1000 0004
z dopiskiem na przelewie: ZP.271.3.2023.JG – Budowa budynku klubowego
oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8. Zaleca się w celu informacyjnym, aby skan wydruku wadium wnoszonego w pieniądzu, Wykonawca załączył do oferty.
9. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje zostały opisane w Rozdziale 13 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych, których nie można było wykonać w innym terminie. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust.2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia;
g) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót;
h) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, tj. takiego, którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót – termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót z powodu nieusunięcie wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej (Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego;
i) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
j) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
k) z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 374 z późn. zm.);
l) opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania tych dokumentów.
2) Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
3) W określonych w ust. 1 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Informacje o pozostałych zmianach znajdują się w § 14 załącznika nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki”,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
8) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 9
do SWZ.
10) oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 13 SWZ.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały określone w Rozdziale 21 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.