eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych przygotowujących do certyfikowanych egzaminów dla studentów/tek Akademii Pomorskiej w Słupsku 03/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych przygotowujących do certyfikowanych egzaminów dla studentów/tek Akademii Pomorskiej w Słupsku 03/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Arciszewskiego 22a

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych przygotowujących do certyfikowanych egzaminów dla studentów/tek Akademii Pomorskiej w Słupsku 03/TP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba6e59a5-9d72-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych przygotowujących do certyfikowanych egzaminów dla studentów AP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu;
 oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu).
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284
ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 7.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, mająca siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest Zenon Stanisławek, kontakt e-mail: inspektor@apsl.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 195411,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF wraz z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu
dla 25 studentów/tek kierunków informatyka i edukacja techniczno – informatyczna na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

4.2.5.) Wartość części: 70345,5 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) doświadczenie trenera - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – liczba punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium doświadczenie trenera (liczba szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera) będzie oceniany w następujący sposób:
Za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez danego trenera w danym zakresie (ponad wymaganą liczbę podaną w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW) - 5 pkt (max. 40 pkt.)
a) Trener, o którym mowa powyżej, powinien być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał jako osobę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW.
b) Przez pojęcie jednego szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez trenera jednego szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

Liczba szkoleń ponad wymaganą w SWZ (1 szkolenie) Liczba przyznanych punktów
1 szkolenie 5 pkt.
2 szkolenia 10 pkt.
3 szkolenia 15 pkt.
4 szkolenia 20 pkt.
5 szkoleń 25 pkt.
6 szkoleń 30 pkt.
7 szkoleń 35 pkt.
8 szkoleń 40 pkt.

Minimalna liczba szkoleń wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1 szkolenie w danej dziedzinie.
Liczbę szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera w wymaganym zakresie należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych ilości szkoleń w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłową liczbę przyjmie liczbę szkoleń podaną w Formularzu Ofertowym.
W przypadku podania ilości szkoleń większej niż 8 Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 8 szkoleń.
3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu Java Foundations | 1Z0-811 exam wraz z jego przeprowadzeniem - dla 12 studentów/tek kierunków informatyka i edukacja techniczno – informatyczna na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

4.2.5.) Wartość części: 43147,8 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) doświadczenie trenera - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – liczba punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium doświadczenie trenera (liczba szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera) będzie oceniany w następujący sposób:
Za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez danego trenera w danym zakresie (ponad wymaganą liczbę podaną w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW) - 5 pkt (max. 40 pkt.)
a) Trener, o którym mowa powyżej, powinien być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał jako osobę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW.
b) Przez pojęcie jednego szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez trenera jednego szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

Liczba szkoleń ponad wymaganą w SWZ (1 szkolenie) Liczba przyznanych punktów
1 szkolenie 5 pkt.
2 szkolenia 10 pkt.
3 szkolenia 15 pkt.
4 szkolenia 20 pkt.
5 szkoleń 25 pkt.
6 szkoleń 30 pkt.
7 szkoleń 35 pkt.
8 szkoleń 40 pkt.

Minimalna liczba szkoleń wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1 szkolenie w danej dziedzinie.
Liczbę szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera w wymaganym zakresie należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych ilości szkoleń w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłową liczbę przyjmie liczbę szkoleń podaną w Formularzu Ofertowym.
W przypadku podania ilości szkoleń większej niż 8 Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 8 szkoleń.
3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń ECDL/Cad wraz
z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu dla studentów/tek kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

4.2.5.) Wartość części: 57800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) doświadczenie trenera - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – liczba punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium doświadczenie trenera (liczba szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera) będzie oceniany w następujący sposób:
Za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez danego trenera w danym zakresie (ponad wymaganą liczbę podaną w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW) - 5 pkt (max. 40 pkt.)
a) Trener, o którym mowa powyżej, powinien być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał jako osobę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW.
b) Przez pojęcie jednego szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez trenera jednego szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

Liczba szkoleń ponad wymaganą w SWZ (1 szkolenie) Liczba przyznanych punktów
1 szkolenie 5 pkt.
2 szkolenia 10 pkt.
3 szkolenia 15 pkt.
4 szkolenia 20 pkt.
5 szkoleń 25 pkt.
6 szkoleń 30 pkt.
7 szkoleń 35 pkt.
8 szkoleń 40 pkt.

Minimalna liczba szkoleń wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1 szkolenie w danej dziedzinie.
Liczbę szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera w wymaganym zakresie należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych ilości szkoleń w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłową liczbę przyjmie liczbę szkoleń podaną w Formularzu Ofertowym.
W przypadku podania ilości szkoleń większej niż 8 Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 8 szkoleń.
3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie dwóch certyfikowanych szkoleń na audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001
dla studentów/tek kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

4.2.5.) Wartość części: 12145 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) doświadczenie trenera - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – liczba punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium doświadczenie trenera (liczba szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera) będzie oceniany w następujący sposób:
Za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez danego trenera w danym zakresie (ponad wymaganą liczbę podaną w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW) - 5 pkt (max. 40 pkt.)
a) Trener, o którym mowa powyżej, powinien być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał jako osobę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW.
b) Przez pojęcie jednego szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez trenera jednego szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

Liczba szkoleń ponad wymaganą w SWZ (1 szkolenie) Liczba przyznanych punktów
1 szkolenie 5 pkt.
2 szkolenia 10 pkt.
3 szkolenia 15 pkt.
4 szkolenia 20 pkt.
5 szkoleń 25 pkt.
6 szkoleń 30 pkt.
7 szkoleń 35 pkt.
8 szkoleń 40 pkt.

Minimalna liczba szkoleń wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1 szkolenie w danej dziedzinie.
Liczbę szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera w wymaganym zakresie należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych ilości szkoleń w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłową liczbę przyjmie liczbę szkoleń podaną w Formularzu Ofertowym.
W przypadku podania ilości szkoleń większej niż 8 Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 8 szkoleń.
3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie dwóch kursów ECDL E-urzędnik wraz
z przeprowadzeniem certyfikowanego egzaminu dla studentów/tek kierunku Zarzadzanie i studentów kierunku Administracja na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

4.2.5.) Wartość części: 11944 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) doświadczenie trenera - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – liczba punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium doświadczenie trenera (liczba szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera) będzie oceniany w następujący sposób:
Za każde dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez danego trenera w danym zakresie (ponad wymaganą liczbę podaną w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW) - 5 pkt (max. 40 pkt.)
a) Trener, o którym mowa powyżej, powinien być tą samą osobą, którą Wykonawca wskazał jako osobę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału postępowaniu,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 4 działu VII IDW.
b) Przez pojęcie jednego szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie przez trenera jednego szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

Liczba szkoleń ponad wymaganą w SWZ (1 szkolenie) Liczba przyznanych punktów
1 szkolenie 5 pkt.
2 szkolenia 10 pkt.
3 szkolenia 15 pkt.
4 szkolenia 20 pkt.
5 szkoleń 25 pkt.
6 szkoleń 30 pkt.
7 szkoleń 35 pkt.
8 szkoleń 40 pkt.

Minimalna liczba szkoleń wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1 szkolenie w danej dziedzinie.
Liczbę szkoleń przeprowadzonych przez danego trenera w wymaganym zakresie należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych ilości szkoleń w innej części oferty lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłową liczbę przyjmie liczbę szkoleń podaną w Formularzu Ofertowym.
W przypadku podania ilości szkoleń większej niż 8 Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium 8 szkoleń.
3) Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Dziale VI SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia łącznie następujące warunki:
Dla części nr 1:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziło organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla grupy min. 10 osób.
b) Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do przeprowadzenia i zrealizowania szkoleń w zakresie Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który spełnia łącznie następujące warunki:
 posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu - Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF;
 posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego w obszarze Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF.
 zrealizował min. 1 szkolenie w zakresie Certyfikowany Tester – poziom podstawowy – CTF w trybie stacjonarnym lub on-line.
Dla części nr 2:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziło organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla grupy min. 10 osób.
b) Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do przeprowadzenia i zrealizowania szkoleń w zakresie Java zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który spełnia łącznie następujące warunki:
 posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Java;
 posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego w obszarze Java.
 zrealizował min. 1 szkolenie w zakresie Java w trybie stacjonarnym lub on-line.
Dla części nr 3:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziło organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla grupy min. 10 osób.
b) Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do przeprowadzenia i zrealizowania szkoleń w zakresie ECDL/Cad - zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, który spełnia łącznie następujące warunki:
 posiada certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ECDL/Cad;
 posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego w obszarze ECDL/Cad.
 zrealizował min. 1 szkolenie w zakresie ECDL/Cad w trybie stacjonarnym lub on-line.
Dla części nr 4:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziło organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla grupy min. 10 osób.
b) Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do przeprowadzenia i zrealizowania szkoleń w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który spełnia łącznie następujące warunki:
 posiada certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001;
 posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego w obszarze audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.
 zrealizował min. 1 szkolenie w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001w trybie stacjonarnym lub on-line.
Dla części nr 5:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziło organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla grupy min. 10 osób.
b) Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował przynajmniej jedną osobą do przeprowadzenia i zrealizowania szkoleń w zakresie ECDL E-urzędnik - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który spełnia łącznie następujące warunki:
 posiada certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ECDL E-urzędnik;
 posiada co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego uzyskanego w obszarze ECDL E-urzędnik;
 zrealizował min. 1 szkolenie w zakresie ECDL E-urzędnik w trybie stacjonarnym lub on-line.
Przez pojęcie szkolenia Zamawiający rozumie przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego lub on-line dla jednej grupy min. 10 osób w wymiarze min. 8 godzin (8 x 45 min.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
 dla części nr 1 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych);
 dla części nr 2 – 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100 złotych);
 dla części nr 3 – 850,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych);
 dla części nr 4 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych);
 dla części nr 5 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych);
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO
nr rachunku 49 1240 3770 1111 0000 4497 0275  z dopiskiem „Wadium – nazwa Wykonawcy nr postępowania”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zamawiający Akademia Pomorska w Słupsku;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niż zaproponował to w ofercie:
W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, chyba, że zobowiązania te w ocenie Zamawiającego są wyższe (lepsze) od oferowanych przez Wykonawcę w ofercie, a cena oferty nie ulegnie zmianie
2) Cena jednostkowa ulegnie zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmienie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.
3) W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na zasadach uzgodnionych przez Strony.
W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
5. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.
6. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 5 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
8. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
10. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
11. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
12. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej.
13. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
14. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie należy zrealizować w terminie marzec-maj 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.