eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiecie PłońskimOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PŁOŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 39

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@powiat-plonski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plonski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4fa0589-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028409/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia mobilności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4fa0589-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
• ePUAPu:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cp8x0t02ds
• poczty elektronicznej mrowinska@powiat-plonski.pl
(przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla składania oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
2. Za pośrednictwem ww. środków komunikacji odbywać się będzie szczególności przekazywanie:
• wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
• oświadczeń (innych niż składanych wraz z ofertą), wezwań i zawiadomień;
• dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
• wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu lub numerem referencyjnym (ZP.272.2.2023) lub identyfikatorem postępowania dostępnym na platformie E-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa- klienta/regulamin).
2. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Dokumenty lub oświadczenia, inne niż stanowiące ofertę, składane są – za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz poczty elektronicznej – bez ich uprzedniego zaszyfrowania. Zaszyfrowanie takich dokumentów lub oświadczeń i przesłanie ich za pośrednictwem Formularza do komunikacji spowoduje brak możliwości ich odszyfrowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. Zamawiający wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania - Magdalena Rowińska – Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych: mrowinska@powiat-plonski.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIX. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia ich mobilności, wyposażonego w windę hydrauliczną, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do SWZ stanowiącego szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego „Mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia ich mobilności, wyposażonego w windę hydrauliczną, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z projektem pn. „Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim, w celu wsparcia ich mobilności” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ww. programu, kwotą do łącznej wysokości 120 000,00 zł.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu, na adres: Joniec 50, 09-131 Joniec.
5. Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis pojazdu był oddalony nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby pojazd po zabudowie musi posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologację samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.
7. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
8. Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia wynosił co najmniej 10 %. Przy obliczaniu procentowego udziału pojazdów samochodowych elektrycznych lub pojazdów samochodowych napędzanych gazem ziemnym należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych jednostek (sztuk) zgodnie z zasadami określonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z tym przepisem wskaźnik poniżej 0,5 należy zaokrąglić w dół, a wskaźnik równy i wyższy 0,5 w górę.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1:
a) jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 lub 2023 roku, kompletny wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z Umowy,
b) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania),
c) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
d) posiada świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologację samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym.
10. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy.
11. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
12. Jeżeli w SWZ lub załącznikach do niej w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
a) Mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych - Minimum 2 lata
b) Na powłokę lakierniczą - Minimum 2 lata
c) Na perforację korozyjną nadwozia - Minimum 8 lat

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu postępowaniu zastosuje następujące kryteria:
cena oferty – waga 60%
okres gwarancji mechanicznej – waga 20 %
okres gwarancji na powłokę lakierniczą – waga 10 %
okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia – waga 10 %
2. Informacja o sposobie oceny ofert.
1) Cena oferty 60% - 60 pkt (C)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana wg poniższego wzoru:
(cena najniższa)/(cena badana ) x 60 = ilość punktów w kryterium cena
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
2) Gwarancja mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych) 20% - 20 pkt (M)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 2 lata – 0 pkt.
Okres gwarancji 3 lata – 10 pkt.
Okres gwarancji 4 lata – 20 pkt.
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 2 lata, maksymalny 4 lata. W przypadku, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 4 lata, ocenie podlegać będzie okres 4 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 2 lata, oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 2 lata.

3) Gwarancja na powłokę lakierniczą 10% - 10 pkt (GPL)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 2 lata – 0 pkt.
Okres gwarancji 3 lata – 5 pkt.
Okres gwarancji 4 lata – 10 pkt
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 2 lata, maksymalny 4 lata. W przypadku gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 4 lata, ocenie podlegać będzie okres 4 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie. W przypadku gdy wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 2 lata, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 2 lata.
4) Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 10 % - 10 pkt (GPK)
Ocena ofert w ww. kryterium będzie dokonywana w następujący sposób:
Okres gwarancji 8 lat – 0 pkt.
Okres gwarancji 9 lat – 5 pkt.
Okres gwarancji 10 lat – 10 pkt
Kryterium oferty będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu oferty okresu gwarancji. Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Minimalny okres gwarancji w podanym kryterium wynosi 8 lat, maksymalny 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda w Formularzu oferty okres dłuższy niż 10 lat, ocenie podlegać będzie okres 10 letni, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres gwarancyjny krótszy niż 8 lat, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 8 lat.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, których mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik do SWZ:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury obiektywnej,
b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej). W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego,
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezbędne dowody, potwierdzające fakt, iż nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia nie nastąpiło z jego winy. Dotyczy to w szczególności przestojów w produkcji części lub podzespołów niezbędnych do zamontowania w pojeździe lub innych niezależnych od Wykonawcy sytuacji
d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania czynników zewnętrznych niezależnych od stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powodzie, podtopienia, pożary, trąby powietrzne, wichury, itp.), działania wojenne, akty terroryzmu, stany wojenne, okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym lub innych okoliczności, powodujących niemożność terminowej realizacji zamówienia, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami.
e) W przypadku, gdy zmiany określone w pkt a) c) i d), inicjuje Wykonawca, jest on zobowiązany udowodnić tzn. udokumentować w formie pisemnej Zamawiającemu uzasadnienie proponowanej zmiany.
2) pozostałe zmiany:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.),
b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany,
3) zgoda obu stron, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.
5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.