eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małkinia Górna › Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia GórnaOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁKINIA GÓRNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedszkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Małkinia Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 6448000

1.5.8.) Numer faksu: 29 74 55 118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-145cf45e-9d64-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023203/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-145cf45e-9d64-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@malkiniagorna.pl (nie
dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w
zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie
3) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
4) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem
typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
7) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań
dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) Osoba wyznaczona do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych: Danuta Barszcz tel. 29 644 87 97 email:
dbarszcz@malkiniagorna.pl, sprawy związane z procedurą postępowania: Marcin Mieczkowski tel.29 644 29 91 e-mail:
mmieczkowski@malkiniagorna.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Urzędzie Gminy w Małkini Górnej jest
Wójt Gminy, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Gminy w Małkini Górnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej za pomocą adresu iodo@malkiniagorna.pl.
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.” Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAS.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy Małkinia Górna od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., tj.:
-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna.
-Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 11, 07-320 Małkinia Górna.
-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Prostyń.
-Żłobek Gminny w Małkini Górnej, ul. Nurska 67, 07-320 Małkinia Górna.
-Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 9, 07-320 Małkinia Górna.
-Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach, Grądy 37, 07-319 Prostyń
w terminie od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przedmiot zamówienia odbierany będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe
określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
1) wartość opałowa nie niższa niż: 42,60 MJ/kg,
2) gęstość w temperaturze 15 0 C nie wyższa niż: 900 kg/m3,
3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0 C nie większa niż: 6,0 mm2/s,
4) temperatura zapłonu nie niższa niż: 56 0 C,
5) temperatura płynięcia nie wyższa niż: (-20 0 C),
6) skład frakcyjny:
a) do temperatury 250 0 C destyluje się nie więcej niż 65% (v/v),
b) do temperatury 350 0 C destyluje się nie mniej niż 85% (v/v,)
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,30% (m/m),
8) pozostałość po spopieleniu 0,010% (m/m),
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m),
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie
określić ilości oleju, który zostanie dostarczony do jednostek w okresie obowiązywania
umowy. W tej sytuacji zarówno zamawiający, jak i Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
w swoich szacunkach mogą opierać się wyłącznie na danych archiwalnych, własnej wiedzy
i doświadczeniu.
Dostawa oleju będzie się odbywać na zgłoszenie pocztą elektroniczną:
bezpośrednio do wskazanej jednostki,
-w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
-w ilościach określonych w zgłoszeniu – wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą
-świadectwa jakości, nie później niż z fakturą,
-wymienione dostawy obejmują pełny zakres, t.j. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu przeznaczenia. Środek transportu musi być wyposażony w przewoźną instalację pomiarową z aktualnym świadectwem legalizacji. Dowodem przyjęcia dostawy oleju opałowego będzie dokument WZ z wydrukiem ilości faktycznej dostarczonego paliwa. Jest dopuszczalny wzrost lub spadek cen paliw niezależny od Dostawcy. W przypadku zmiany cen paliw w trakcie realizacji zamówienia, przy każdym zamówieniu cząstkowym musi być załączony przez Dostawcę komunikat o procentowym wzroście lub zniżce rynkowych cen paliw. Zamawiający zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od niego, może nastąpić mniejsze lub większe wykorzystanie ilości przedmiotu zamówienia, bez konsekwencji dla Zamawiającego.
Zamawiający wypełnił swoje obowiązki jako nabywca paliw opałowych, które wynikają
z art. 89 ust. 5 pkt 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.).
Gmina Małkinia Górna dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie (AKC-RU) i uzyskała status „zużywającego podmiotu olejowego”. Po podpisaniu umowy zarejestrowane dane zostaną przekazane Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-24 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Opis kryterium oceny Punktacja
1. Cena 60 pkt
2. Stały opust 40 pkt
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

Cena – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową według wzoru:
Cena najtańszej oferty
------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Stały opust – 40%
Stały opust będzie oceniany według wzoru:
Opust badanej oferty
------------------------------------------------- x 40 pkt
Najwyższy opust spośród oferowanych
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)
+ liczba punktów za stały opust (maks. 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały opust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję
na obrót paliwami ciekłymi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania
(art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak
podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające ww. okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
w/w dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy
Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające ww. okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: koncesję na obrót
paliwami ciekłym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia w zakresie wskazanym w SWZ składane pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,
3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
ścigania, lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
- zreorganizował personel,
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę.
4) Pełnomocnictwo:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć
do oferty.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy
są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunków, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca dołącza do oferty:
1) Formularz oferty,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia w zakresie wskazanym w SWZ składane pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,
3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki
4) Pełnomocnictwo
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy,
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia
warunków, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów.
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4.5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust.2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załączonym projektem umowy:
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny, przy zmianach cen na rynku,
z zachowaniem oferowanej marży, po wykazaniu przez Wykonawcę tych zmian.
9. Strony dopuszczają możliwość zmian cen jednostkowych wymienionych w ust.1 § 5
załączonej umowy w sytuacji zmian cen przez producenta bez aneksowania niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.