eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czastary › Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy CzastaryOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czastary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 25685485000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 29

1.5.2.) Miejscowość: Czastary

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czastary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czastary.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cc0d29e-9caa-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024064/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720064

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czastary
bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720064

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający, zgodnie z Rozporz. Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż InternetExplorer
d)włączona obsługa JavaScript
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
2)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
3)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
a)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”).
5)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB
7) W przypadku większych plików w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, .7Z w celu podziału na mniejsze paczki po 150 MB każda. W przypadku użycia przez Wykonawcę podpisu zaufanego Zamawiający zaleca, aby plik wynikowy był mniejszy niż 10 MB
8)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu
9)Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona
10)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
12)W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy, Zamawiający może również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@czastary.pl, z zastrzeżeniem że Formularz oferty i oświadczenie z art 125 pzp wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
13) Szczegóły zawiara SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czastary, reprezentowana przez Wójta Gminy – z siedzibą w Urzędzie Gminy Czastary ul. Wolności 29, 98-410 Czastary tel.(62)784-31-11;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ido@czastary.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITOŚ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu) oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary.” w formule „zaprojektuj wybuduj”.
2.Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowości Kąty Walichnowskie, gmina Czastary, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 107. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego ujęcia wody podziemnej, nowej stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej podziemnej oraz naziemnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 w miejscowości Kąty Walichnowskie, gmina Czastary.
3.Zamawiający posiada zatwierdzony Decyzją Starosty Wieruszowskiego nr AS.6530.1.2022, z dnia 12.03.2022, projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego ujmującego wodę z utworów dolnej jury.
4.Opis przedmiotu zamówienia wg wniosku o dofinansowanie:
Opis zadania Inwestycja będzie polegać na:
- wykonaniu prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie ujęcia (1 lub więcej ) wody pitnej wraz z zaprojektowaniem i budową stacji uzdatniania wody wraz z całą niezbędną technologią i infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną na terenie gminy Czastary,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montażowych dotyczących robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zadania
1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o PFU oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:
- projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)
- projektów i opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,
- innych niezbędnych decyzji uzgodnień koniecznych do realizacji celu inwestycji jakiemu ma służyć,
2. Roboty budowlane i montażowe budowy 1 lub więcej ujęcia wody pitnej wraz budową stacji uzdatniania wody i infrastrukturą techniczną w zakresie:
- wykonanie odwiertu nowej studni (1 lub więcej w zależności od konieczności)
- wykonania obudowy szybu studni wody (1 lub więcej w zależności od konieczności)
- dostawy i montażu urządzeń pompowych studni (1 lub więcej)
- wykonania przyłącza studni do stacji uzdatniania wody (1 lub więcej),
- budowy stacji uzdatniania wody z zastosowaniem technologii uzdatniania wody (jeśli takie uzdatnienie będzie konieczne),
- budowy zbiornika wody czystej (1 lub więcej),
- budowy pompowni (1 lub więcej)
- wykonanie instalacji wewnętrznych
– stacja uzdatniania wody
- montaż rozdzielnicy RG
- wykonanie linii sygnałowej do czujników poziomu w zbiorniku wody uzdatnionej
- wykonanie linii kablowej zewnętrznej,
- wykonanie linii sygnałowej do czujników poziomu w studniach głębinowych
- dostawy i montażu agregatu prądotwórczego,
- budowy budynku stacji uzdatniania wody,
- budowy odstojnika wód popłucznych z drenażem rozsączającym (1 lub więcej),
- budowy drogi i placu wewnętrznego,
- budowy ogrodzenia SUW,
- oraz inne niewskazane a niezbędne i uzasadnione roboty budowlane i montażowe wynikłe w trakcie przygotowywania projektu.
5.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1)Opracować koncepcję techniczną proponowanych rozwiązań na podstawie PFU obejmujących:
a)ogólny bilans zapotrzebowania na wodę,
b)określenie warunków hydraulicznych zasilania sieci wodociągowej,
c)proponowaną technologię uzdatniania wody,
d)propozycję budowy systemu magazynowania wody uzdatnionej na terenie objętym zakresem zamierzenia inwestycyjnego, z uwzględnieniem budowy dwóch zbiorników retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności każdego ze zbiorników V=100 m3 i łącznej pojemności zbiorników 200 m3,
e)określenie technologii oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych,
f)określenie propozycji rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjnych budynku stacji uzdatniania wody. Budynek powinien wykonany być w technologii tradycyjnej – murowanej.
g)propozycję planu zagospodarowania terenu działki przewidzianej pod budowę ujęcia wody i SUW,
h)propozycję odprowadzania wód popłucznych do odbiornika – rowu melioracyjnego lub w przypadku braku takiej możliwości do ziemi, poprzez pakiet rozsączający usytuowany na terenie obiektu.
W koncepcji przedstawić należy również, proponowane rozwiązania zasilania sieci odbiorczej w wodę uzdatnioną, przez budowę nowej pompowni drugiego stopnia – zestawu pompowo - hydroforowego, zasilającej wodociągową sieć odbiorczą.
Koncepcja techniczna i przedstawione w niej rozwiązania, w tym propozycje zastosowania urządzeń i materiałów wymagają akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem fazy przygotowawczej do prac projektowych.
Do koncepcji dołączyć należy wnioski materiałowe, dla podstawowych urządzeń i armatury.
2)przygotować wniosek wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
3)przygotować wniosek o wydanie Decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego,
4)opracować dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody w kategorii „B” wraz z uzyskaniem zatwierdzającej Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego lub Starosty Wieruszowskiego, w zależności od uzyskanej i wnioskowanej rzeczywistej wielkości zasobów ujęcia,
5)opracować operat wodno-prawnego na świadczenie usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych, uzdatniania wód podziemnych, magazynowania i dystrybucji wody oraz odprowadzania wód popłucznych do odbiornika,
6)wykonać badania hydrotechniczne (geologicznych) gruntu i dokumentację hydrogeologiczną dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy fundamentów zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, odstojnika wód poplucznych, budynku SUW,
7)Sporządzić Dokumentację projektową wg zasad wskazanych w §1a Umowy dla zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań koncepcyjnych obejmujących branże :
a)technologiczną ( w zakresie uzdatniania wody )
b)wod – kan w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych,
c)elektryczną,
d)automatykę i sterowanie,
e)konstrukcyjną,
f)architektoniczną,
g)drogową,
h)zagospodarowanie terenu.
8)Uzyskać prawomocną decyzję o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (co do którego nie zgłoszono sprzeciwu),
9)Sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zw. dalej STWiOR),
10)Wykonać prace budowlano-montażowe w zakresie określonym w PFU i wykonanej na jego podstawie Dokumentacji projektowej,
11)Pełnić nadzór autorski,
12)Wykonawca opracuje program rozruchu oraz program szkoleń, wraz z harmonogramem, które muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego.
13)Uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

6. Opracowana Dokumentacja projektowa będzie zawierała co najmniej:
a) Projekt Budowlany zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – opracowane zgodnie z PFU, z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych (tam gdzie dotyczy) oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii– 4 egz.
b)Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji 4 egz.
c)STWiORB-3 egz.
d)Przedmiary robót–4 egz.
e)Kosztorysy inwestorskie–4 egz.
f)Plan BIOZ–4 egz.
g) Projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze.
h)Inne dokumenty wykazane w PFU–4 egz.
oraz dokumenty po realizacji zadania obejmujące:
i)dokumentację powykonawczą – 3 egz.
j)geodezyjny operat powykonawczy–3 egz
k)protokoły sprawdzeń i badań–3 egz
l)kosztorysy powykonawcze–3 egz
m)decyzja o pozwoleniu na użytkowanie–1 egz
n)teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień– 1 egz.

10. Prace budowlano- montażowe obejmują Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary co najmniej w zakresie:
a)jednej studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej (projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego jest w posiadaniu Zamawiającego i nie jest objęty zakresem zadania. Zakres zadania obejmuje wykonanie ujęcia wody podziemnej zgodnie z treścią dokumentacji – projektem robót geologicznych wraz z robotami towarzyszącymi, w tym z dokumumentacją geologiczną powykonawczą. Należy zachować wszystkie warunki realizacji prac, które określone zostały w Decyzji Starosty Wieruszowskiego nr AS.65301.1.2022),
b)stacji uzdatniania wody, w tym budynku wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej lub alternatywnie o konstrukcji szkieletowej,
c)dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 100 m3, każdego ze zbiorników,
d)odstojnika wód popłucznych,
e)towarzyszącej infrastruktury naziemnej oraz podziemnej wod-kan i elektrycznej,
f)agregatu prądotwórczego,
g)zagospodarowanie terenu.
Wraz z:
h)Obsługą geodezyjną;
i)Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
j)Wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
11. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami - Zał. nr 7 do SWZ oraz SWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71331000-7 - Wiertnicze usługi inżynieryjne

76470000-8 - Usługi badania odwiertów

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71351910-5 - Usługi geologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
I Cena oferty brutto (C) 60 %
II Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na sporządzoną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia (G) 40%

Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na sporządzoną dokumentację projektową, na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia


Kryterium I – cena oferty brutto - C


Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cn / Cb) x 100 x 60%

Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej
Kryterium II – Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na sporządzoną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia – G

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy lub więcej, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów. Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 48 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G = (Gb / Gmax) x 100 x 40%

Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji, nie więcej niż 60 m/cy,
Gb - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum, czyli 48 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji, czyli 48 miesięcy i nie przyzna punktów.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Jeden % odpowiada 1 punktowi.
3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na sporządzoną dokumentację projektową, wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej
1 000 000 zł. brutto - każda z robót.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót (załącznik nr 4 do SWZ) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.
Uwagi:
1) Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „remont” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).
2) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia
w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
4) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji co najmniej następujące osoby spełniające poniższe wymagania:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie - która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w nieograniczonym zakresie,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Uwagi:
1) Uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz.2351 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.)
2) Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.).
3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) lit. a) SWZ - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunków określonych w rozdziale VII pkt 2 ppkt. 4) lit. b) SWZ - załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ):
a) oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczenia z postępowania - wg wymogu Załącznika nr 2a do SWZ
oraz
spełniania warunki udziału w postępowaniu - wg wymogu Załącznika nr 2b do SWZ
wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,

jeśli dotyczy:

b) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ,
f) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
g) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
69 9256 0004 3900 0101 2000 0030
Z adnotacją: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czastary,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i pełnieniu warunków składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

(Ograniczona liczba znaków w ogłoszeniu)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czastary, bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714514

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 14:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

[..]
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Sprawy nieuregulowane w ogłoszeniu (np. z powodu ograniczonej liczby znaków w ogłoszeniu)zostały szczegółowo określone w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.