eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisznice › "Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4"Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisznice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Wisznice

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-580

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 0 83 378 21 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wisznice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2e6257b-9c9b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026508/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Dostępny Samorząd - granty" projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wisznice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).
Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://wisznice.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie Urzędu Gminy Wisznice; https://wisznice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 10.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z Platformy zakupowej tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 11. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 12.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 13.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe
złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub
Firefox w wersji
wpieranej przez producenta, 2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie
przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy
eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w
Javie, Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze, 3) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz
aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir
SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę, 4) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej
kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera. 14. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel. 83-378-21-02,
e-mail: gmina@wisznice.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Horodyszcze i Łyniew, przebudowa mostu
na rzece Zielawa w miejscowości Wisznice” realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i
jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe”” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBMG-IV.721.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania szybu dla przedmiotowego dźwigu.
2. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z montażem dźwigu muszą być dostosowane do aktualnie
obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej, BHP
i Urzędu Dozoru Technicznego (zwanym dalej UDT).
3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
- Dobór dźwigu spełniającego wymagania zamówienia;
- Wykonanie szybu dźwigowego spełniającego wymagania normy PN-EN 81-20 lub równoważnej
- Dostawa nowego dźwigu osobowego
- Montaż nowego dźwigu osobowego
- Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na zainstalowany dźwig.
Uwaga: w okresie gwarancji konserwację dźwigu dokonywała będzie firma, która zrealizuje montaż dźwigu bez pobierania
dodatkowych opłat.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku Nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt.
2) Gwarancja i okres rękojmi [G] 40%= 40 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt
C = cena brutto oferty z najniższą ceną/cena brutto oferty badanej X 60 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:
Gwarancja i rękojmia dotyczy zamontowanego dźwigu i wykonanych prac budowlanych w zakresie wykonania szybu dla przedmiotowego dźwigu. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 m-cy.

Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji i rękojmi to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu gwarancji i rękojmi 36 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
- 36-44 miesięcy 0 pkt
- 45-52 miesięcy 20 pkt
- 53-60 miesięcy lub więcej 40 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancja i rękojmia oceniana będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi (wyrażonego w pełnych miesiącach).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje należycie:
- co najmniej jedną dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
UWAGA: Wykonawca może wykazać się realizacją dostawy wraz z montażem dźwigu osobowego także w formule wykonanych robót budowlanych.
Dysponuje osobą, która będzie skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoważne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w
art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca, na wezwanie
Zamawiającego składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy pzp
- art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia tytułem środka karnego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i pkt. 7 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana, oraz z załączeniem dowodów określających czy ta
dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem tym są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiącach- według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 10 do SWZ
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ).
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz usług, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy – wg Załącznika Nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika Nr 4 do
SWZ.
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ .
Uwaga! Wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby oraz Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) zobowiązania podmiotów do udostępniania zasobów w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków
polega na zasobach innych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ ( jeżeli dotyczy).
6) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - zgodnie z rozdziałem XI SWZ.
7) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu
rejestracyjnego – załącznik Wykonawcy;
Uwaga: Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowane
(w oryginale w formie elektronicznej lub elektronicznej kopii) .
8)dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
załącznik wykonawcy.
9) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik Nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane
informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu
wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Wisznice nr rachunku: 20 8055
0006 0000 1355 2000 0012. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia, którego dotyczy wadium oraz
określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę.
Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu nazwę zamówienia, tj. Wadium
postępowanie nr IBMG-IV-721.6.2022.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania
ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich
dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Wisznice, ul. Rynek 35 21-580 Wisznice.
9. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust.
6 Pzp.
10. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie
Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się
również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany obowiązującej stawki VAT,
3) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
4) inne przewidziane w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem https://wisznice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.