eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisznice › "Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4"Ogłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisznice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Wisznice

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-580

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 0 83 378 21 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wisznice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisznice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wisznice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2e6257b-9c9b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026508/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku WTZ, Wygoda 4

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Dostępny Samorząd - granty" projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058395

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IBMG-IV.721.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie wykonania szybu dla przedmiotowego dźwigu.
2. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z montażem dźwigu muszą być dostosowane do aktualnie
obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej, BHP
i Urzędu Dozoru Technicznego (zwanym dalej UDT).
3. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:
- Dobór dźwigu spełniającego wymagania zamówienia;
- Wykonanie szybu dźwigowego spełniającego wymagania normy PN-EN 81-20 lub równoważnej
- Dostawa nowego dźwigu osobowego
- Montaż nowego dźwigu osobowego
- Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na zainstalowany dźwig.
Uwaga: w okresie gwarancji konserwację dźwigu dokonywała będzie firma, która zrealizuje montaż dźwigu bez pobierania
dodatkowych opłat.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku Nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186960 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186960 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186960 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lubelskie Przedsiębiorstwo Dźwigowe Winda-Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462503852

7.3.3) Ulica: Długa 5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-346

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186960 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.