eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Obsługa prawna Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych CUS CSRG CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu i CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu'Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych CUS CSRG CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu i CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chorzowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Specjalistycznych CSRG „CEN-RAT” Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262714583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chorzowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/38-80-481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cen-rat.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen-rat.bytom.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: „CEN-MED” Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 626-275-81-55

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chorzowska 12d

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/787-31-90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.porebska@cen-med.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen-med.bytom.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiający wspólnie przeprowadzają postępowanie, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz ( art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn.zm.).
Zamawiającymi, działającymi w ramach grupy kapitałowej.
Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz, jest:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych CUS CSRG CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu i CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7eae7253-9bde-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.csrg.bytom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XII SWZ oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
poprzez:
1) Platformę przetargową pod adresem: https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

- wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:

https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:

https://csrg-pzp.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.csrg.bytom.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/1B/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa prawna Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych CUS CSRG CEN-RAT Sp. z o.o. w Bytomiu i CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu’

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do stałej obsługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby wyznaczone do stałej obsługi, jak i na czas zastępstwa powinny:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania usługi tj. powinny być wpisane na listę radców prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 06 lipca 1982r o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1166) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022r., poz. 1184). Zamawiający wymaga, aby okres doświadczenia zawodowego liczony był od czasu uzyskania uprawnień zawodowych.
oraz
b) posiadać odpowiednie doświadczenie tj.:
– osoby wyznaczone do stałej obsługi CSRG S.A. tj:
w CSRG S.A
1) co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
2) co najmniej 5 letnie doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw stosujących przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 poz.1072 z późn. zm.),
3) co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2022poz.1710 z późń.zm.)
4) doświadczenie w zakresie obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem procedur zasiedzenia oraz prowadzenia procedur uwłaszczeniowych państwowych osób prawnych,
5) w doradztwie prawnym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwa prawnego w zakresie realizacji robót budowlanych o wartości co najmniej 2 mln zł (brutto),
6) doświadczenie w reprezentowaniu klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą, poprzez udział w co najmniej 5 rozprawach przed KIO, z czego co najmniej jedna dotyczyła sporu w zakresie usługi inertyzacji lub dostawy urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego
7) doświadczenie w reprezentowaniu klienta w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi w sprawie roszczeń dotyczących ograniczenia na podstawie art. 15 gd ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
8) doświadczenie w zakresie udziału w postępowaniach kwalifikacyjnych na członków zarządu prowadzonych na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
9) doświadczenie w reprezentowaniu Klienta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, a także WSA lub NSA w zakresie patentów
10) co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej
Wymagania opisane w punkcie od 1) do 5) muszą spełnić dwie osoby (każda oddzielnie) wyznaczone do stałej obsługi. Wymóg opisany w punkcie od 6) do 10) musi spełnić co najmniej jedna z nich.

w CEN-RAT Sp. z o.o.
1) doświadczenie w zakresie obsługi spółek (zależnych) z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,
2) doświadczenie w reprezentowaniu klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą, poprzez udział w co najmniej 5 rozprawach przed KIO, z czego co najmniej jedna dotyczyła sporu w zakresie usługi inertyzacji lub dostawy urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego
3) doświadczenie w reprezentowaniu Klienta w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, a także WSA lub NSA w zakresie patentów
4) co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej
Wymagania opisane w punkcie 1 muszą spełnić dwie osoby (każda oddzielnie) wyznaczone do stałej obsługi. Wymóg opisany w punkcie od 2) do 4) musi spełnić co najmniej jedna z nich.

w CEN-MED Sp. zo.o.
1) doświadczenie w zakresie obsługi spółek (zależnych) z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,
2) co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne.
3) co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej

- osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów na czas zastępstwa:

W CSRG S.A.
1) co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
2) co najmniej 5 letnie doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw stosujących przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022r. poz. 1172 z późn. zm.),
3) co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2022 poz. 1710 z późn.zm.),

W CEN-RAT Sp. z o.o.
doświadczenie w zakresie obsługi spółek (zależnych) z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,

W Cen- Med Sp. z o.o.
doświadczenie w zakresie obsługi spółek (zależnych) z większościowym udziałem państwowych osób prawnych,

2. 3.5. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie usługi obsługi prawnej każda o wartości min. 150.000 zł netto rocznie, świadczone dla podmiotu podobnego do Zamawiającego pod względem wielkości rocznych przychodów ze sprzedaży czyli co najmniej 78 mln zł netto oraz zatrudniającego średnio co najmniej 250 osób. Wymóg dotyczy każdej z tych usług z osobna.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na warunek określony w pkt. 3.4. - wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Na warunek określony w pkt. 3.5.:
a) wykaz usług zgodnie z załącznikiem 6 do SWZ.
b) Dowody, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XIII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.2. rozdziału XIII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:

5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z PZP Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Szczegółowy opis zamian zawiera SWZ załącznik nr 8 pn. Projekt umowy , par. 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.