eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszana Dolna › "BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MIEJSCOWOŚCI KASINKA MAŁA"Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 W MIEJSCOWOŚCI KASINKA MAŁA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszana Dolna

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Mszana Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490505683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spadochroniarzy 6

1.5.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mszana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 W MIEJSCOWOŚCI KASINKA MAŁA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7374b6d5-9c87-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055925/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Kasince Małej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mszana

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/msz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu;
b) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;
c) zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, do konkretnego Wykonawcy;
d) wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM;
e) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub
FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookie” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w miejscowości Kasinka Mała", prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2023.PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 3 w miejscowości Kasinka Mała w formule „zaprojektuj i wybuduj” w poniższym zakresie:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowanie materiałów do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego właściwego zezwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) oraz odpowiednie przepisy prawa,
b) wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych.
Wykonawca w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej zobowiązany będzie między innymi do:
− sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych;
− wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;
− opracowania dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454);
− opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich niezbędnych branż wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień;
− pozyskania i przygotowania niezbędnych dokumentów i opracowań do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – o ile dotyczy;
− uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zezwoleń, decyzji, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• uzyskania pozwolenia na budowę ,
− ponoszenia wszelkich opłat administracyjnych w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji.
Wykonawca w zakresie obejmującym roboty budowlane zobowiązany będzie między innymi do:
- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanego obiektu;
- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu;
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- Uzyskanie pozwolenia lub zgody na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo Budowlane.
Z uwagi na ściśle określone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić
finansowanie inwestycji do czasu otrzymania wypłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na zasadach zawartych we Wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji oraz opisanych w Projekcie Umowy § 11 i § 13.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45232460-4 - Roboty sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

34928200-0 - Ogrodzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 34 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

1. Cena (koszt) - waga kryterium 60%
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(C min : C oferty ) × 60, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, a Coferty cenę badanej oferty.
2. Okres gwarancji - waga kryterium 40%
W przypadku gdy Wykonawca wskaże:,
a. okres gwarancji 48 miesięcy – otrzyma 0 pkt. ;
b. okres gwarancji 60 miesięcy – otrzyma 20 pkt. ;
c. okres gwarancji 72 miesiące – otrzyma 40 pkt
Kryterium gwarancji na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu, - Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ, na poziomie poniżej opisanym dotyczące posiadania: ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ –Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub „wybuduj” obiekt budowlany – tzw. pod klucz (stan surowy,roboty wykończeniowe i instalacyjne) z podłogą systemową o nawierzchni z poliuretanu o wartości minimum 2.500 000,00 zł brutto.
2) Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) Projektantem w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania
b) Kierownikiem budowy - który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
c) Kierownikiem robót elektrycznych - który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie co najmniej sieci i instalacji elektrycznych
d) Kierownikiem robót Instalacyjnych - który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie potwierdzą, iż spełnią.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). wykaz robót - potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej oraz dowody określające, czy wykazane
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3) oświadczenia, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
wymagane niniejszą SWZ oświadczenia,, dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie
Pełnomocnictwo - jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy,
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 35.000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ).
2 . Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:
Bank Spółdzielczy Mszana Dolna Nr: 64 8808 0006 0010 0000 1690 0036
z adnotacją: ”Wadium: Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy SP nr 3 w m. Kasinka Mała”
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeniach, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia (gwaranta/poręczyciela). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych zostanie spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów- należy załączyć je do oferty ; 4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) składa indywidualnie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 5) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia do Umowy zawiera Projekt Umowy stanowiący załącznik Nr 3 SWZ.
2. W treści umowy znajdują się m. in. następujące zapisy:
1). Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
2). Wykonawca zobowiązany jest wnieść do umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3). Na wykonane roboty wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości i rękojmi,
4). W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy robót,
6). Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy dotyczących m.in. :
- waloryzacji wynagrodzenia umownego;
- zmiany terminu wykonania;
- zmiany w przypadkach wystąpienia innych okoliczności, szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/mszana

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) nie podlegają wykluczeniu ;
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy
W związku z wejściem w życie w dniu 16.04.2022 r. Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: Ustawa UA), na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) Ustawy. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.