eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzele › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Krótkiej wraz z włączeniem do DK57 w msc. Chorzele, gmina ChorzeleOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Krótkiej wraz z włączeniem do DK57 w msc. Chorzele, gmina Chorzele

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 751 65 40

1.5.8.) Numer faksu: (29) 751 65 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Krótkiej wraz z włączeniem do DK57 w msc. Chorzele, gmina Chorzele

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9302762-9572-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028894/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga....

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chorzele.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://chorzele.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://chorzele.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej na platformie opisane zostały w Instrukcji dla
wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego oraz w załączniku nr 10 do SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1.1.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
-dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
1.2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d.Włączona obsługa JavaScript;
e.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1.3.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
1.4.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
1.5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej wykonawca opatruje ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz nformacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy w załączniku nr 10 do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Zarjewską, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail: iod@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-56.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania , nazwa i nr zadania znajduje się w Specyfikacji
Warunków Zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względu interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO,
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 951300,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie jezdni, zjazdów z kostki brukowej, do ustalenia z zamawiającym,
b) zaprojektowanie jednostronne chodnika lub zaprojektowanie chodnika po obu stronach- z kostki brukowej, do ustalenia z zamawiającym,
c) zaprojektowanie parkingów w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych, do ustalenia z zamawiającym,
d) uwzględnienie pasów zieleni, do ustalenia z zamawiającym,
e) zaprojektowanie wyniesionych przejść dla pieszych dla poprawy bezpieczeństwa,
f) zaprojektowanie oświetlenia ulicznego,
g) zaplanowanie odwodnienia dróg (kanalizacji deszczowej),
h) zaprojektowanie brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
i) usunięcie ewentualnych kolizji,
j) wykonanie stałej organizacji ruchu,
k) chodniki, jezdnia, przejścia dla pieszych winny być zaprojektowane w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
l) zaprojektowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i dla rodzin z dziećmi,
m) obiekty drogowe powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych;
n) długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 500 m.
2) Dokumentacja powinna zawierać pełne opracowanie projektowo-kosztorysowe w zakresie:
a) przygotowania materiałów i danych wyjściowych do projektowania po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, pozyskanie i zweryfikowanie danych i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie wszystkich badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,
b) uzyskania warunków technicznych i realizacyjnych niezbędnych do projektowania,
c) wykonania mapy niezbędnej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia; uzyskania wypisów i wyrysów działek niezbędnych dla potrzeb realizacji zadania,
d) przygotowania propozycji podziałów działek pod rozbudowę dróg; wykonania niezbędnych podziałów,
e) wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych oraz dokumentację geotechniczną i geologiczną; przygotowanie operatu wodno-prawnego oraz dokumentów do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, (jeśli dotyczy) - 1 egz.;
f) wykonania projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 5 egz. oraz ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres i treść projektu budowalnego powinna być dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych a także innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
g) wykonania projektu wykonawczego dla potrzeb uszczegółowienia sposobu realizacji robót (5 egz.),
h) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (4 egz.),
i) wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (2 egz.),
j) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- BIOZ;
k) opracowania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych (uwzględniających ewentualną realizację inwestycji z podziałem na etapy) – (2 egz.),
l) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
m) uzyskania wszelkich uzgodnień, zezwoleń, opinii właściwych organów, opracowań kartograficznych i decyzji administracyjnych, niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;
a. przy opracowaniu dokumentacji Przyjmujący zamówienie uwzględni konieczność zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 r. poz. 2240);
b. wykonania wersji elektronicznej dokumentacji.
3) W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w dwóch etapach projektowych:
I etap:
a) Koncepcja przebudowy i budowy wraz z szacunkową wyceną kosztów oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, będąca podstawą do wykonania projektu budowlano- wykonawczego.
b) Zamawiający przewiduje konsultacje w siedzibie Urzędu w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych, które obejmować będzie koncepcja, a w celu wyboru rozwiązania przewidzianego do ostatecznej realizacji.
II etap:
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
b) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień opinii właściwych organów wymaganych odrębnymi przepisami, opracowań kartograficznych i decyzji administracyjnych, niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;
c) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia po uzgodnieniach rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
e) Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zmówienia, a także będzie pełnić nadzór autorski;
f) Dokumentację projektową należy przygotować w 5 (pięciu) egzemplarzach. Dodatkowo opracowanie należy dostarczyć w formacie PDF;
g) Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności sprecyzowanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni warunki udziału
w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert opisane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób w projektowaniu w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy branży drogowej (budowa nowej drogi/ulicy lub rozbudowa lub przebudowa istniejącej drogi/ulicy) wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym i usunięciem kolizji, gdzie wartość zaprojektowanej drogi/ulicy jest nie mniejsza niż 120 000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia.
b) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie:
1) Koordynator prac projektowych/projektant branży drogowej.
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności inżynieryjnej drogowej.
2) Projektant robót sanitarnych – min. 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do projektowania – specjalność sanitarna bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności sanitarnej.
3) Projektant branży elektrycznej- min. 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do projektowania – specjalność elektryczna bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności elektrycznej.
4) Projektant branży teletechnicznej- min. 1 osobą posiadającą:
- uprawnienia budowlane do projektowania – specjalność teletechniczna bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w specjalności teletechnicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych w formie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale II podr. 8 niniejszej SWZ - na załączniku 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 1.800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 01.03.2023 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Spółdzielczym w Przasnyszu, numer rachunku 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 tytuł przelewu: Wadium „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ul. Krótkiej wraz z włączeniem do DK57 w msc. Chorzele, gmina Chorzele”.
5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
– składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez
wybranie polecenia „dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
-Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 16 "Wzoru umowy" - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://chorzele.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.