eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dłutów › Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w DłutowieOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dłutów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.5.2.) Miejscowość: Dłutów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 634 05 21

1.5.8.) Numer faksu: 44 634 01 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlutow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ee1b7e2-9c9a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052623/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie” jest częścią projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz budowa sieci wodociągowej w Dłutówku ” współf. ze środków EFR na rzecz ROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ee1b7e2-9c9a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, wskazane w ust. 6, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Ciąg dalszy w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Michał Koralewski, e-mail: poczta@mkoralewski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Ciąg dalszy w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I Część nr 1 dot. wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, tj. zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Dłutowie wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia wraz z jej uruchomieniem, przeprowadzeniem rozruchu technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi uzgodnieniami, poprzedzonej opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,
2) uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, poprzedzonego uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
3) wykonanie robót budowlanych,
4) przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla sieci i obiektów,
5) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowania sieci i obiektów do użytkowania i eksploatacji,
6) uruchomienie oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego wybudowanej oczyszczalni ścieków,
7) przeprowadzenie szkolenia z obsługi oczyszczalni pracowników ZUK,
8) opracowanie wymaganych instrukcji dla oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
10) sporządzenie dokumentacji powykonawczej
11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia pozwolenia na użytkowanie,
12) wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach poprzedzających oraz PFU.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiący załącznik nr 12. PFU do niniejszej SWZ służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz prawidłowego przygotowania oferty. PFU określa rodzaj, zakres i technologię zamówienia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla części nr 1 i dla części nr 2:
1) Kryterium „oferowana cena”
2) Kryterium „wydłużony okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II Część nr 2 dot. zakupu wraz z dostawą ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą na potrzeby oczyszczalni ścieków w Dłutowie.

Zamawiający wymaga by dostarczony ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą były fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne i sprawne technicznie, rok produkcji min. 2022, a także posiadały wymagane prawem certyfikaty dopuszczające pojazdy do ruchu i użytkowania. Powinny spełniać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwo homologacji oraz wszelkie wymogi norm określone obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający również wymaga aby w dniu dostawy ciągnik rolniczy posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełniony był w płyny eksploatacyjne.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami prawa, przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
2) dostawę z transportem i rozładunkiem sprzętu na terenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie, ul. Główna 71, 95-081 Dłutów oraz jego uruchomienie,
3) przeszkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu pracowników ZUK w dniu dostawy w siedzibie wskazanej powyżej,
4) wykonanie obowiązkowych przeglądów serwisowych i ewentualnych napraw w okresie gwarancji. Wykonawca w okresie gwarancji na własny koszt podstawia ciągnik/przyczepę do serwisu w celu wykonania przeglądów serwisowych, jeżeli czynności kontrolno-serwisowe, które podczas przeglądów należy wykonać wymagają specjalistycznego sprzętu oraz warsztatu,
5) skompletowanie i przedstawienie wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym atestów, certyfikatów w zakresie dopuszczenia do ruchu publicznego, instrukcji obsługi, świadectwa homologacji, badań technicznych, itp.,
6) przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe parametry techniczne ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiący załącznik nr 12.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16500000-0 - Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert dla części nr 1 i dla części nr 2:
1) Kryterium „oferowana cena”
2) Kryterium „wydłużony okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla części nr 1 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Dla części nr 2 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) dokumentacje projektowe dot. budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji lub remontu oczyszczalni ścieków komunalnych na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę

oraz

w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie oczyszczalni ścieków komunalnych. Wartość brutto wykazanych robót budowlanych musi wynosić co najmniej 5 000 000,00 zł każda

lub

tj. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) obiekty w trybie zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie oczyszczalni ścieków komunalnych na kwotę min. 5 000 000,00 zł brutto każdy,
- w przypadku składania oferty na część nr 1,

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) dostawę nowego ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto,
- w przypadku składania oferty na część nr 2,

Uwagi:
1) Okres wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres zamówienia o którym mowa powyżej.
6) Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
7) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
8) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
9) Wykonawca winien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia:
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy obejmującym swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane,
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami w w/w zakresie,
- w przypadku składania oferty na część nr 1.

Uwagi:
1) Wskazane osoby, o których mowa wyżej, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
2) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem bez ograniczeń.
3) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
4) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
5) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w przypadku składania oferty na część nr 1:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych, zgod ze wzorem stanowią zał nr 6 do SWZ, spełnia wymag określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykazu wykonanych usług (opracowanie dokumentacji budowlanej/wykonawczej) zgod ze wzorem stanowią zał nr 7 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 1 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
d) dokument potwierdzający np. polisę wraz dowodem jego zapłaty, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancji tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż określoną w rozdziale VII ust. 2 pkt 3;

w przypadku składania oferty na część nr 2:
a) wykazu wykonanych dostaw, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 1 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych dla części nr 1.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dla części nr 2 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą z wymaganiami określonymi w SWZ potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach, tj. karty katalogowe, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełnienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnienie minimalnych wymagań i parametrów dla ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą dla części nr 2 nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych dla części nr 1.
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dla części nr 2 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą z wymaganiami określonymi w SWZ potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach, tj. karty katalogowe, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełnienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnienie minimalnych wymagań i parametrów dla ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą dla części nr 2 nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga: Złożenie systemowego, interaktywnego formularza ofertowego nie zwalnia Wykonawcy, ze złożenia oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRK,CEiDG) – odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenia i/lub dokumenty dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
6) wadium – dowód jego wniesienia - dot. części nr 1,
7) opis techniczny oferowanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i przyczepą rolniczą na potwierdzenie minimalnych parametrów technicznych - dot. części nr 2 - załącznik nr 1a do SWZ,
8) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wymagane parametry w oferowanych urządzeniach – dot. części nr 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w przypadku składania oferty na część nr 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przypadku składania oferty na część nr 2.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010 z adnotacją: „Wadium – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - IZP.271.3.2023 – część nr 1”,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, gdyż za termin wniesienia wadium formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.
7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Zamawiający - Gmina Dłutów,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
Ciąg dalszy w rozdziale XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ dla części nr 1 oraz załącznik nr 11 do SWZ dla części nr 2.
2. Wzory umów, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją danej umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ dla części nr 1 i załącznik nr 11 do SWZ dla części nr 2.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
6. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy wymaga wykazania i uzasadnienia okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/przesłać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.