eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania . Nr postępowania: ZP-5/WZŻ/2022Ogłoszenie z dnia 2022-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania . Nr postępowania: ZP-5/WZŻ/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021545051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 15

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-609

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717186276/77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania . Nr postępowania: ZP-5/WZŻ/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfec15de-78f3-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001845/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 ZP-55/WZŻ/ 2021 Dostawa środków czystości dla Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024717/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr postępowania: ZP-5/WZŻ/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 19260,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania .
Zadanie 1: Dostawa worków na śmieci, papierów toaletowych, ręczników papierowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zawarte zostały w Formularzu asortymentowo cenowym załączniku nr 1A do SWZ- zadanie 1 Zamawiający umieszcza na stronie także wersję edytowalną Załącznika 1A do SWZ . W przypadku , gdy Wykonawca samodzielnie wprowadzi zmiany w Formularzu asortymentowo cenowym ( załącznik 1 A do SWZ) jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4.1,4.2 i 4.3 do SWZ Projekty ( wzory umowy) odpowiednio dla każdego zadania
2.Miejsce realizacji: Żłobek Nr 16 ul. Sygnałowa 23, Wrocław
Termin wykonania zamówienia dla zadania 1 ,2 i 3 wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie dłużej niż do końca trwania Projektu Unijnego to jest do 31.08.2022.
Termin poszczególnych dostaw w dniach roboczych będzie jednym z kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33764000-3 - Serwetki papierowe

4.5.5.) Wartość części: 12613,77 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania .Zadanie 2: Dostawa płynów do mycia naczyń, podłóg, szyb, mydeł, środków do czyszczenia i udrażniania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zawarte zostały w Formularzu asortymentowo cenowym załączniku 1B – zadanie 2 Zamawiający umieszcza na stronie także wersję edytowalną Załącznika 1A do SWZ . W przypadku , gdy Wykonawca samodzielnie wprowadzi zmiany w Formularzu asortymentowo cenowym ( załącznik 1 A do SWZ) jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4.1,4.2 i 4.3 do SWZ Projekty ( wzory umowy) odpowiednio dla każdego zadania
2.Miejsce realizacji: Żłobek Nr 16 ul. Sygnałowa 23, Wrocław

Termin wykonania zamówienia dla zadania 1 ,2 i 3 wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie dłużej niż do końca trwania Projektu Unijnego to jest do 31.08.2022.
Termin poszczególnych dostaw w dniach roboczych będzie jednym z kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

33711900-6 - Mydło

4.5.5.) Wartość części: 5375,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków czystości dla potrzeb żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu z podziałem na trzy zadania .Zadanie 3: Dostawa proszków do prania , płynów do płukania, odplamiaczy i wybielaczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zawarte zostały w Formularzu asortymentowo cenowym załączniku 1 C- zadanie 3 Zamawiający umieszcza na stronie także wersję edytowalną Załącznika 1A do SWZ . W przypadku , gdy Wykonawca samodzielnie wprowadzi zmiany w Formularzu asortymentowo cenowym ( załącznik 1 A do SWZ) jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4.1,4.2 i 4.3 do SWZ Projekty ( wzory umowy) odpowiednio dla każdego zadania
2.Miejsce realizacji: Żłobek Nr 16 ul. Sygnałowa 23, Wrocław
Termin wykonania zamówienia dla zadania 1 ,2 i 3 wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie dłużej niż do końca trwania Projektu Unijnego to jest do 31.08.2022.
Termin poszczególnych dostaw w dniach roboczych będzie jednym z kryterium oceny ofert.
Termin wykonania zamówienia dla zadania 1 ,2 i 3 wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie dłużej niż do końca trwania Projektu Unijnego to jest do 31.08.2022.
Termin poszczególnych dostaw w dniach roboczych będzie jednym z kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831000-6 - Preparaty piorące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 1270,94 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18273,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18273,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18273,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Benita Grażyna Błasiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9110005871

7.3.3) Ulica: ul. Parkowa 12

7.3.4) Miejscowość: Oleśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18273,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7839,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7839,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7839,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Benita Grażyna Błasiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911 000 58 71

7.3.3) Ulica: ul. Parkowa 12

7.3.4) Miejscowość: Oleśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7839,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2074,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2074,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2074,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Benita Grażyna Błasiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911 000 58 71

7.3.3) Ulica: ul. Parkowa 12

7.3.4) Miejscowość: Oleśnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2074,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nie dłużej niż do 31.08.2022 do końca Projektu Unijnego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.