eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 - 2024).Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 47 22 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c75e6ed-9af8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028026/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023-2024)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu systemu Portal SmartPzp, dostępnego pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/1rblog zwanego dalej „platformą zakupową”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z
platformy zakupowej, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, dostępne są w zakładce „e –learning”, pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/1rblog/elearning.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w „Regulaminie Portalu e-Usług” zamieszczonym pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/1rblog/elearning oraz uznaje go za wiążący.
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem platformy zakupowej należy kontaktować się z infolinią techniczną w dniach
roboczych, w godzinach od 7:00 do 19:00, pod numerem tel. 22 123 77 97 lub za pomocą e – mail: pomoc@portalpzp.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII "Ochrona Danych Osobowych (RODO)" SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024), wykonanych i ukompletowanych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymogami zawartymi w aktualnej „Wojskowej Dokumentacji Techniczno – Technologicznej” stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, w ilości określonej według zestawienia asortymentowo – ilościowego określonego w tabeli zawartej w Rozdziale III ust. 1 SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18425000-4 - Paski

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z „Prawa opcji” polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do ilości w tabeli zawartej w Rozdziale III ust. 1 SWZ, kolumna nr 6 nazwanej „ilość podstawowa”, maksymalnie o ilość wskazaną w kolumnie nr 7 nazwanej „ilość w opcji”.
O zamiarze skorzystania z „Prawa opcji” w roku 2023 Zamawiający poinformuje Wykonawcę
w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
O zamiarze skorzystania z „Prawa opcji” w roku 2024 Zamawiający poinformuje Wykonawcę
w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia 02.01.2024 r.
Decyzję o zamiarze skorzystania z „Prawa opcji” Zmawiający przekaże Wykonawcy pisemnie lub e – mailem.
W przypadku nieskorzystania z „Prawa opcji” i niezrealizowania dostaw określonych w tabeli w Rozdziale III ust. 1 SWZ, w kolumnie nr 7 nazwanej „ilość w opcji”, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczenie o zapłatę spodziewanych korzyści.

Rok 2023:
Pas żołnierski z klamrą MW - ilość podstawowa 985, ilość w opcji 600.
Rok 2024:
Pas żołnierski z klamrą MW - ilość podstawowa 985, ilość w opcji 600.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jednocześnie jest zgodna z "Wojskową Dokumentacją Techniczno - Technologiczną" stanowiącą
załącznik nr 4 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania odpowiadają wymaganiom określonym w „Wojskowej Dokumentacji Techniczno – Technologicznej” stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył do oferty zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo – Wdrożeniowego Służby Mundurowej* (WOBWSM), jako podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, o posiadaniu przez Wykonawcę (lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, również w ramach konsorcjum wykonujących kompletny przedmiot umowy) wzoru zakładowego, zgodnego z obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wojskową Dokumentacją Techniczno – Technologiczną” (WDTT) stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ i wzorem do produkcji seryjnej (z datą wystawienia, późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT lub daty ostatniej karty zmian mającej wpływ na wzór przedmiotu)
Jeśli Wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia (PUiW), wymóg posiadania dokumentu, o którym mowa powyżej dotyczy także tego podwykonawcy.
* wydawanie zaświadczeń realizowane jest przez Wojskowy Ośrodek Badawczo – Wdrożeniowy Służby Mundurowej (WOBWSM) zgodnie z „Instrukcja oceny i potwierdzenia zgodności zakładowych wzorów
z zatwierdzonymi wnioskami dokumentacji oraz wzorami przedmiotów umundurowania i wyekwipowania”, dostępne na stronie internetowej WOBWSM:
http://wobsm.wp.mil.pl/pl/lpb/info/u-udostepnianie-informacji/eono-do-pobrania/

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (określone w Rozdziale IX ust. 2 SWZ) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
Oświadczenie to, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia w wysokości 3 200,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2080 ze zm.).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium zabezpieczające ofertę złoży przynajmniej jeden z członków konsorcjum bądź pełnomocnik, umocowany przez pozostałych Wykonawców składających wspólnie ofertę. Z treści wadium winno wynikać, że zabezpiecza ono wszystkich Wykonawców (konsorcjantów wskazanych z nazwy) wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
ze wskazaniem nazwy postępowania, numeru sprawy.
Konto wadium: NBP o/o Bydgoszcz nr rach. 76 1010 1078 0083 1213 9120 2000
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zgodnie z art. 97 ust. 10 dokument ten powinien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo
na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji;
2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 – 5 uPzp.
8. Zwrot wpłaconego wadium w gotówce zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano jego wpłaty.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne lub inna forma prawna):
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu. W toku postępowania, wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do pełnomocnika, o którym mowa powyżej.
II. Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
III. Ponadto, przynajmniej jedna z firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna jest przedstawić dokument wymieniony w Rozdziale IX ust 2. Dokument ten przedkłada firma, która wykonuje kompletny przedmiot zamówienia.
IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania dostawy w wysokości każdorazowo 6 % wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w danym roku kalendarzowym, w którym jest ona
wykonywana.
2. Zaliczka winna być zabezpieczona. Wartość zabezpieczenia będzie równa wartości udzielonej zaliczki.
3. Zabezpieczenie dla zaliczki np. w formie gwarancji bankowej winno mieć termin ważności do 25 grudnia w roku 2023, a w roku 2024 do dnia 31 października.
4. Zaliczka, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie wypłacana w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni kalendarzowych od złożenia zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
5. Zaliczka zostanie wypłacona przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, po
uprzednim spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 15 ust. 4 umowy.
6. Zaliczka rozliczana będzie w ramach wartości wykonanej dostawy, poprzez potrącenie kwoty zaliczki z (pierwszej) faktury
handlowej (i w razie konieczności następnej) wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy. W fakturze
handlowej Wykonawca jest zobowiązany umieścić numer i wartość faktury zaliczkowej, na podstawie której udzielono
zaliczki, a ponadto pełną wartość wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy, z oddzielnym wyszczególnieniem kwoty
zaliczki oraz pozostałej kwoty do zapłaty, aż do całkowitego rozliczenia zaliczki.
7. Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć zaliczkę udzieloną w danym roku kalendarzowym fakturą za dostawę
przewidzianą do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, w którym udzielono zaliczki.
8. Termin dostarczenia faktury handlowej do Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 umowy będzie podstawą do rozliczenia zaliczki przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć zaliczkę udzieloną na wykonanie dostawy w terminach zgodnych z § 4 umowy. W przypadku, gdy niemożliwe będzie potrącenie kwoty zaliczki z faktury wystawionej przez Wykonawcę za
zrealizowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu nierozliczonej części zaliczki na rachunek
bankowy Zamawiającego, nie później niż w terminie przewidzianym w § 4 umowy. W przypadku braku zwrotu zaliczki w terminie przewidzianym
w § 4 umowy, Zamawiający skorzysta z uprawnień wynikających z wniesionego zabezpieczenia zaliczki w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
10. Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie nierozliczonej
zaliczki, liczone od dnia następnego po terminie wykonania umowy w danym roku kalendarzowym określonym w § 4 umowy.
11. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.
12. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie zwrotu udzielonej zaliczki w ciągu 15 dni od dnia całkowitego rozliczenia kwoty udzielonej zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m.in.:
a) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości i parametrach przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu dotychczasowych cen), przy czym każdorazowo decyzję o
skorzystaniu z takiej możliwości podejmuje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę,
b) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §12 ust. 5 umowy,
c) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
d) zmiany rodzajów i wielkości opakowań,
e) ustawowej zmiany przepisów prawnych (np. akcyza, VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
f) zmiany norm przedmiotowych na wyrób oraz zmiany zakresu i norm metod badań,
g) zmiany ilości i częstotliwości dostaw w przypadku decyzji stosownych organów wojskowych,
h) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości
w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
i) zmiany zakresu podwykonawstwa,
j) zmniejszenia wielkości umowy wynikającej z ograniczenia wysokości środków finansowych przyznanych na rok 2024;
k) przeniesienia części dostawy wraz z przydzielonymi środkami na realizację umowy pomiędzy latami kalendarzowymi bez
zmiany wartości całej umowy,
l) zmiany „Klauzuli jakościowej” stanowiącej załącznik nr 4 do umowy,
m) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum, spółkę cywilną, z którego składu ubył jego członek,
n) zmianę terminu, w jakim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z „Prawa opcji”;
o) rezygnacji z realizacji procesu nadzorowania procesu jakości RPW (lub GQAR).
2. Zamawiający zgodnie z treścią art. 436 pkt 4) lit b) ustawy Pzp przewiduje wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Szczegółowy zakres zamian umowy został określony w § 17 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz załączikami nalezy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia w 2023 roku:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia podstawowego w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „Prawa opcji”, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia objętego „Prawem opcji” w terminie do 45 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu „Prawa opcji”.
2. Termin realizacji zamówienia w 2024 roku:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia podstawowego w terminie do 60 dni od dnia 02.01.2024 r.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „Prawa opcji”, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia objętego „Prawem opcji” w terminie do 45 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o jego uruchomieniu.
3. W przypadku, gdy ostatni dzień wykonania zamówienia przypada na dzień wolny od pracy tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji zamówienia przypada na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.