eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 - 2024).Ogłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 47 22 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/1rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c75e6ed-9af8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00106662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028026/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023-2024)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055151

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 214545,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasów żołnierskich z klamrą MW wzór 977/MON (w latach 2023 – 2024), wykonanych i ukompletowanych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymogami zawartymi w aktualnej „Wojskowej Dokumentacji Techniczno – Technologicznej” stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, w ilości określonej według zestawienia asortymentowo – ilościowego określonego w tabeli zawartej w Rozdziale III ust. 1 SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18425000-4 - Paski

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222248,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222248,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222248,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Zakłady Kaletnicze NOMA Spółdzielnia Inwalidów

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250002072

7.3.3) Ulica: ul. Korkowa 167

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-549

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222248,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacji zamówienia w 2023 roku:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia podstawowego w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „Prawa opcji”, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia objętego „Prawem opcji” w terminie do 45 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu „Prawa opcji”.
2. Termin realizacji zamówienia w 2024 roku:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia podstawowego w terminie do 60 dni od dnia 02.01.2024 r.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z „Prawa opcji”, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia objętego „Prawem opcji” w terminie do 45 dni od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o jego uruchomieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.