eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690260330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szopena 51

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 8676240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rarr.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3b1669a-9893-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego tj. BS.2611.3.2023 i nazwą zadania: Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow .
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
4. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego tj. BS.2611.3.2023 i nazwą zadania: Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow .
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
7. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow i formularza Wyślij wiadomość.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ – jednak w przypadkach wyjątkowych lub z innych przyczyn obiektywnych dopuszcza się komunikację poprzez adres poczty elektronicznej Zmawiającego: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow , Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl , z zastrzeżeniem że ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
10. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XII i XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody, znak sprawy BS.2611.3.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
5. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach postępowania (SWZ). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): A.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Czynności eksploatacyjne w tym okresowe przeglądy, naprawy w kotłowniach i wymiennikowniach, prace konserwacyjne systemów detekcji gazów i przyłączy wody, znak sprawy BS.2611.3.2023 oraz jego rozstrzygnięciem, jak również zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także udokumentowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacją.
B.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne, hostingowe, księgowo-finansowe, kurierskie i pocztowe oraz inne, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także właściciel platformy zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i jego podwykonawcy.
C.
Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach postępowania (SWZ). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS.2611.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prowadzenia okresowych przeglądów kotłów gazowych, wymienników, zestawu hydroforowego, systemu detekcji gazów GAZEX oraz pozostałych urządzeń i systemów opisanych w OPZ, zamontowanych w budynkach Zamawiającego znajdujących się w Rzeszowie i Jasionce, wraz z wykonywaniem bieżących napraw tych urządzeń.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni (budynki IT, IT1, IT4 w Jasionce) i wymiennikowni (budynki w Rzeszowie Rynek 5, ul. Szopena 51) polegających na konserwacji, przeglądach, usuwania usterek, oraz prowadzenie prac konserwacyjnych systemów detekcji gazów i przyłączy wody.
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych w tym wykonywanie okresowych przeglądów i dokonywanie niezbędnych napraw, w kotłowniach zlokalizowanych w budynkach IT, IT1 ,IT4, i wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach Rynek 5, i siedzibie RARR S.A ul. Szopena 51. A także prowadzenie prac konserwacyjnych systemów detekcji gazów i przyłączy wody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryteriów opisanych niżej.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
1) Cena za wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych – znaczenie w ocenie 73 %.
2) Stawka za jedną godzinę pracy całego zespołu serwisowego - znaczenie w ocenie 15%.
3) Czas przystąpienia do wykonywania naprawy lub usunięcia awarii od zgłoszenia w dni robocze w godz. 7-15 - znaczenie w ocenie 12 %.
Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 73%.
W Kryterium „Cena” pod uwagę brana będzie cena brutto za wykonanie za wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych. Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
------------------------------------------------------------------------------------ X 73 % x 100 = … pkt
Cena brutto badanej oferty

Ad 2) Kryterium: Stawka za jedną godzinę pracy całego zespołu serwisowego - znaczenie w ocenie 15%.
Wykonawca poda w ofercie stawkę brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego za bieżące wykonywanie napraw i usuwanie awarii. Stawkę brutto należy podać w PLN.
Punkty w kryterium „Stawka za jedną godzinę pracy całego zespołu serwisowego” będą przyznane następująco:
Wykonawca w ofercie może zaznaczyć jedną z możliwych cen.
Jeżeli podana w ofercie stawka brutto za roboczogodzinę serwisy będzie wynosić:
- 100,00 zł brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego – oferta otrzyma 15 pkt,
- 115,00 zł brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego – oferta otrzyma 11 pkt,
- 130,00 zł brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego – oferta otrzyma 7 pkt,
- 145,00 zł brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego – oferta otrzyma 4 pkt,
- 160,00 zł brutto za godzinę pracy całego zespołu serwisowego – oferta otrzyma 0 pkt.
Wykonawca w ofercie może zaznaczyć jedną z możliwych stawek.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej stawki, Zamawiający uzna wartość 160 zł za godzinę pracy całego zespołu serwisowego. W przypadku gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną stawkę Zamawiający uzna wartość większą. Jeżeli Wykonawca poda w ofercie inną stawkę niż w/w wymienione oferta zostanie odrzucona.
Ad 3) Kryterium: Czas przystąpienia do wykonywania naprawy lub usunięcia awarii od zgłoszenia w dni robocze w godz. 7-15 - znaczenie w ocenie 12 %.
W tym kryterium punkty zostaną przyznane za czas przystąpienia do wykonywania naprawy lub usunięcia awarii od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze w godz. 7-15. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- do 4 godzin – oferta otrzyma 12 pkt,
- powyżej 4 godzin do 6 godzin - oferta otrzyma 8 pkt,
- powyżej 6 godzin do 8 godzin - oferta otrzyma 4 pkt,
- powyżej 8 godzin do 9 godzin - oferta otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnej informacji Zamawiający uzna czas 9 godzin. Jeżeli Wykonawca poda w ofercie czas dłuższy niż 9 godzin oferta zostanie odrzucona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 73

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka za jedną godzinę pracy całego zespołu serwisowego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonywania naprawy lub usunięcia awarii od zgłoszenia w dni robocze w godz. 7-15

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
b) Jeżeli jest to konieczne – pełnomocnictwo;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 58 Pzp);
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
e) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
f) UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
g) Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
6. Powyższe zapisy dotyczą też wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

A.
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w § 13 i § 6 ust. 14-25 Załącznika nr 2 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
B.
Treść § 13 Załącznika nr 2 do SWZ. w sekcji IX pkt D.
C.
§ 6 ust. 14-25 Załącznika nr 2 do SWZ do tyczy waloryzacji wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rarr_rzeszow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7
ust. 1 tejże ustawy. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział VIII ust. 4 SWZ.
B. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów. Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna jest możliwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00. Wizję lokalną należy wcześniej ustalić z Pracownikiem Zamawiającego pod nr tel. 17 77 36 842 w godzinach 8.00 - 15.00.
C. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
D. Treść § 13 Załącznika nr 2 do SWZ:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
1) przedmiotu umowy - w przypadku zbycia części infrastruktury, o której mowa w § 1 ust. 2 na rzecz innego podmiotu, ulegnie zmniejszeniu zakres przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot umowy nie możne zostać pomniejszony o więcej niż 50 % pierwotnego zakresu;
2) wynagrodzenia - w przypadku:
a) wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
b) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, o której mowa w pkt 1 powyżej - proporcjonalnie do wymiaru zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.
3) osób wskazanych w ofercie jako realizujące przedmiot umowy – w przypadku wystąpienie takiej konieczności po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż osoba wskazana pierwotnie w ofercie oraz musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w formie mailowej lub pisemnej.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit a).
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 2) lit a) ppkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 2) lit a) ppkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust.1 pkt 2) lit a) ppkt 3) i ppkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
pkt 6 -10 cd w SWZ Załącznik nr 2 do swz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.