eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 PLNOgłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 PLN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130335984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zajazd 8

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdimplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdimplonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 PLN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-240fcdb0-9bd8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdimplonsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie realizowanych inwestycji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.10.2023 r.;
2) wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki w walucie polskiej, w dniu podpisania umowy;
3) zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie według prawa cywilnego przez Gminę Miasto Płońsk do wysokości kwoty kredytu tj. 3 000 000,00 PLN;
4) oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M;
5) harmonogram spłat kapitału – na bieżąco w ramach posiadanych środków na rachunku (spłata będzie następowała bez odrębnych dyspozycji Kredytobiorcy z pierwszych wpływów na rachunek bieżący);
6) odsetki naliczane będą od wykorzystanego kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych (od faktycznego zadłużenia), zgodnie z rzeczywistą liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu;
7) kredyt będzie wykorzystywany do 31 października 2023 r.;
8) całkowita spłata kredytu dokonana zostanie w ostatnim dniu Kredytowania;
9) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 3 000 000 PLN, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.);
10) Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu;
11) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN);
12) Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3. Pozostałe zobowiązania Zamawiającego oraz warunki zamówienia:
1) Zamawiający posiada Kredyt obrotowy w wysokości 2 000 000,00 zł z terminem spłaty na dzień 29.11.2023 r.;
2) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom;
3) Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zapisów, że w celu monitorowania kondycji finansowej Zamawiającego będzie dostarczał na koniec każdego kwartału sprawozdanie kwartalne F-01 oraz informację o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach (jeśli wystąpią);
4) Zamawiający zobowiązuje się otworzyć rachunek bankowy w przypadku przedłożenia oferty przez Wykonawcę, u którego nie posiada rachunku bankowego;
5) Wykonawca przedstawi wraz z ofertą ogólne warunki umowy (wzór umowy), które będą obejmować istotne postanowienia ujęte w niniejszym postępowaniu i nie mogą wykraczać poza jego postanowienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Polski działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.