eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 64 65 265

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-604c030c-7460-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080230/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi ochrony osób i mienia oraz monitoring CCTV w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475017/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA/XIX/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 585774,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, obejmująca:

a) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz terenów zewnętrznych, przyległych do budynku, tzw. ochronę obiektową, w zmianach 24-godzinnych, tj. od godziny 06:00 do godziny 06:00, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przez dwie osoby według podziału:
i. jedna osoba w Portierni Głównej (wejście „B” od strony ul. Św. Marcin 80/82)
ii. jedna osoba obchodowa

b) całodobowy monitoring CCTV budynku Masztalarni, polegający na monitorowaniu przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przesłanego obrazu z lokalnego systemu telewizji przemysłowej CCTV za pomocą sieci internetowej, znajdującej się w Centrum Kultury ZAMEK, oraz powiadamianiu, w razie potrzeby, Pracowników ochrony obiektowej i/lub Grupy Interwencyjnej

c) działania Grupy Interwencyjnej, w czasie nie dłuższym niż 15 minut, od chwili zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia przez Pracowników ochrony obiektowej lub monitorujących obraz z systemu telewizji przemysłowej CCTV, sytuacji wymagającej działań Grupy Interwencyjnej. Usługa świadczona bez względu na ilość zdarzeń w danym miesiącu, dostępna całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy

d) wzmocnienia ochrony fizycznej, tzw. ochrony obiektowej, w postaci osoby obchodowej, na wniosek Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb

zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ oraz a) Załącznikiem nr 1A - Rzuty budynków i terenów
b) Załącznikiem nr 1B - Systemy bezpieczeństwa Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 510890,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 743146,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 618507,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „RAK-SERVICE” s.c. Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Karolina Włoch, Grażyna Kościuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 781-17-77-677

7.3.3) Ulica: Niska 8

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-602

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zadeklarował wykonywanie czynności określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, tj. podjazdy Grupy Interwencyjnej przez Podwykonawcę: Monitoring Wielkopolski, ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 618507,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 387 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.