eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 64 65 265

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-604c030c-7460-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080230/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi ochrony osób i mienia oraz monitoring CCTV w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie, Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ckzamek.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub Podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub Podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub Umowy, w tym: Podwykonawcom, Podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, prawne, bankowe

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy

7. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

8. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

9. posiadają Państwo:

a) zgodnie z treścią SWZ
b) zgodnie z treścią SWZ
c) zgodnie z treścią SWZ
d) zgodnie z treścią SWZ

10. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) Zamawiający informuje, że:

11. nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA/XIX/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, obejmująca:

a) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz terenów zewnętrznych, przyległych do budynku, tzw. ochronę obiektową, w zmianach 24-godzinnych, tj. od godziny 06:00 do godziny 06:00, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przez dwie osoby według podziału:
i. jedna osoba w Portierni Głównej (wejście „B” od strony ul. Św. Marcin 80/82)
ii. jedna osoba obchodowa

b) całodobowy monitoring CCTV budynku Masztalarni, polegający na monitorowaniu przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przesłanego obrazu z lokalnego systemu telewizji przemysłowej CCTV za pomocą sieci internetowej, znajdującej się w Centrum Kultury ZAMEK, oraz powiadamianiu, w razie potrzeby, Pracowników ochrony obiektowej i/lub Grupy Interwencyjnej

c) działania Grupy Interwencyjnej, w czasie nie dłuższym niż 15 minut, od chwili zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia przez Pracowników ochrony obiektowej lub monitorujących obraz z systemu telewizji przemysłowej CCTV, sytuacji wymagającej działań Grupy Interwencyjnej. Usługa świadczona bez względu na ilość zdarzeń w danym miesiącu, dostępna całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy

d) wzmocnienia ochrony fizycznej, tzw. ochrony obiektowej, w postaci osoby obchodowej, na wniosek Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb

zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ oraz a) Załącznikiem nr 1A - Rzuty budynków i terenów
b) Załącznikiem nr 1B - Systemy bezpieczeństwa Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 387 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”, obejmująca:

a) całodobową ochronę fizyczną obiektu oraz terenów zewnętrznych, przyległych do budynku, tzw. ochronę obiektową, w zmianach 24-godzinnych, tj. od godziny 06:00 do godziny 06:00, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przez dwie osoby według podziału:
i. jedna osoba w Portierni Głównej (wejście „B” od strony ul. Św. Marcin 80/82)
ii. jedna osoba obchodowa

b) całodobowy monitoring CCTV budynku Masztalarni, polegający na monitorowaniu przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy, przesłanego obrazu z lokalnego systemu telewizji przemysłowej CCTV za pomocą sieci internetowej, znajdującej się w Centrum Kultury ZAMEK, oraz powiadamianiu, w razie potrzeby, Pracowników ochrony obiektowej i/lub Grupy Interwencyjnej

c) działania Grupy Interwencyjnej, w czasie nie dłuższym niż 15 minut, od chwili zgłoszenia, w przypadku stwierdzenia przez Pracowników ochrony obiektowej lub monitorujących obraz z systemu telewizji przemysłowej CCTV, sytuacji wymagającej działań Grupy Interwencyjnej. Usługa świadczona bez względu na ilość zdarzeń w danym miesiącu, dostępna całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, w tym dni ustawowo wolne od pracy

d) wzmocnienia ochrony fizycznej, tzw. ochrony obiektowej, w postaci osoby obchodowej, na wniosek Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb

zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SWZ oraz a) Załącznikiem nr 1A - Rzuty budynków i terenów
b) Załącznikiem nr 1B - Systemy bezpieczeństwa Zamawiającego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy, dotychczasowemu Wykonawcy usług, stanowiących do 100% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia, na warunkach wynikających z Umowy dla zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ponieważ zamówienie to zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z treścią SWZ.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ – DA/XIX/2022) określił wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) Kryterium nr 1 – Cena (C):

i. „Cena (C)” rozumiana, jako całkowita wartość oferty brutto, obejmująca kwotę za realizację całego zamówienia.
ii. Punktacja w tym kryterium została ustalona w następujący sposób:
C obliczana = (X min/X obliczana) x 100 pkt
gdzie:
• Cobliczana - liczba punktów badanej oferty w kryterium „Cena (C)”
• Xmin - najniższa cena pośród złożonych ważnych ofert
• Xobliczana - cena badanej oferty

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Ł = C
gdzie:
• Ł – całkowita liczba punktów
• C – liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena (C)”

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów (Ł), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zgodnie z art. 223 ust. 2, Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, lub zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 224 ust 2, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
9. Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
10. Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlegać będzie oferta Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadnią podanej w ofercie ceny lub kosztu.
11. Zgodnie z art. 249 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
12. Zgodnie z art. 251 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
13. Jeżeli oferty dodatkowe złożone na wezwanie Zamawiającego będą zawierały taką samą cenę lub koszt, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 255 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, wykaże, że wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.


b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), aktualną koncesję uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

UWAGA!
• W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania potencjału.


c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą, co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w okresie realizacji zamówienia, a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiąże się do jego przedłużenia i złoży do oferty stosowne oświadczenia.

UWAGA!
• W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjału.


d) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

i. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi o podobnym charakterze (związane z przedmiotem niniejszego zamówienia), tj. polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej*, trwające nieprzerwanie 12 miesięcy każda, przy czym wartość każdej z usług wynosiła nie mniej niż 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) zł/brutto - Załącznik nr 6 do SWZ

UWAGA!
• Za jedną usługę Zamawiający uzna usługę zrealizowaną na rzecz jednego Zamawiającego na podstawie jednej Umowy.
• * Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek prze-znaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
• W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę/ów dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosi średnich kursów walut.
• W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania potencjału.

ii. dysponuje lub będzie dysponował osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), w liczbie pozwalającej na niezakłócone wykonanie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem wymogu zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy - Załącznik nr 5 do SWZ

UWAGA!
• W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjału.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SWZ.

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną przez Zamawiającego, tj. co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

d) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 6 do SWZ.

e) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

f) Aktualna koncesja (o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)) uprawniająca do świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia, wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

5. W przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej, sporządza się ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

6. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) sporządza się ją w jednym elektronicznym egzemplarzu. Każda ze Stron ma prawo do tworzenia nieograniczonej liczby obrazów niniejszej Umowy. Umowa zawarta w formie elektronicznej obowiązuje od daty złożenia ostatniego podpisu w postaci elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji:

a) może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach), podając jednocześnie punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną

b) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert

c) informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania ofert dodatkowych).

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

3. Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w niniejszej SWZ mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej.

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

5. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu bowiem usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu obejmują nadzór zarówno przestrzeni wewnętrznych, jak też terenów zewnętrznych. Ponadto, Zamawiający przewiduje doraźne wzmocnienia ochrony fizycznej innych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Zamawiającego w ramach bieżącej działalności. Przy tak rozlicznych zadaniach konieczna jest ich realizacja przez jeden wyspecjalizowany Podmiot, co pozwoli na sprawne planowanie i koordynowanie zadań dla ochrony, możliwość ich bieżącej korekty w sytuacjach dynamicznych, przemieszczanie sił i środków w celu udzielenia wsparcia w sytuacjach tego wymagających. Istotne znaczenie ma tu jednolitość dowodzenia i zarządzania zarówno ze strony Zamawiającego, jak też ze strony Podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony, co w sposób zdecydowany podnosi efektywność działań i gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia. Dodatkowo siedziba i teren Zamawiającego jest miejscem wielu imprez kulturalnych organizowanych przez Podmioty zewnętrzne na zasadzie wynajmu. Większość z nich posiada własną ochronę, część z nich posiada status imprez masowych. W takich sytuacjach dochodzi do współpracy ochrony Zamawiającego z ochroną imprez. W sytuacji, gdy na rzecz Zamawiającego usługę świadczy tylko jedna firma ochraniająca, współpracę taką łatwiej zorganizować i skoordynować, zarówno pod względem podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności, jak też współdziałania i łączności.
Brak podziału zamówienia na części ma także swoje uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ przy zamówieniu usług kompleksowych wartość zamówienia jest niższa niż przy nabyciu tych samych usług jako zamówienia odrębne.


6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

7. Wizja lokalna: Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy.

8. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości ochrony osób i minia Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Zamawiający określa termin realizacji zamówienia, wskazując konkretne daty, tj.:

a) rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w dniu 10 stycznia 2023 r. o godzinie 00:00

b) zakończenie realizacji Umowy nastąpi w dniu 31 stycznia 2024 r. o godzinie 23:59.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.