eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77.Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091581150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523564304

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.bysikiewicz@pgkimino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie składowiska odpadów, produkcja kompostu, biogazu, inne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1693358a-9b18-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099988/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sortowanie odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w pkt 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DMP.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. W razie potrzeby będą to również prace związane z utrzymaniem czystości i porządku zakładu i stanowisk pracy. Wymagana liczba osób świadczących usługi w okresie trwania umowy to 13. Zamawiający dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku wykonawca przy doborze osób musi wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty itp. oraz zapewnić sprawność motoryczną oddelegowanych pracowników, umożliwiającą sprawne oddzielanie poszczególnych surowców na rodzaje, typy oraz kolory. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania powierzonych obowiązków
z najwyższym profesjonalizmem oraz należytą starannością, mając na względzie optymalne zapewnienie ochrony interesów Zamawiającego. Kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w świadczeniu usług, muszą odpowiadać wymogom i standardom jakościowym przyjętym w tego typu pracy. Każda osoba skierowana przez wykonawcę, musi posiadać stosowne badania medyczne i stosowne szkolenia teoretyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zapewni szkolenie praktycznie pracownikom wykonawcy. Pracownicy wykonawcy będą świadczyli usługi pod kierownictwem organizacyjnym i nadzorem Zamawiającego. Wykonawca, jako pracodawca tych pracowników, zachowuje prawo do sprawowania nad nimi opieki, wspierania ich zarówno w pracy jak i poza nią.
W tym celu wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę do nadzoru. Wykonawca przeprowadzi szkolenia wstępne, podstawowe i okresowe pracowników zgodnie z Kodeksem pracy, zaś Służby BHP Zamawiającego przeprowadzą szkolenia stanowiskowe. Wykonawca ubezpieczy wszystkie skierowane osoby. Pracownicy wykonawcy będą świadczyli usługi na rzecz Zamawiającego w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 6:00 – 13:00, 14:00 – 21:00. Wykonawca poinformuje skierowane osoby świadczące usługi na rzecz Zamawiającego o wszelkich regulaminach i procedurach obowiązujących w miejscu wykonywania usług stosownie do otrzymanych od Zamawiającego materiałów. Z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne za usługę segregacji odpadów stanowiące iloczyn ilości osób i jednostkowej stawki zaoferowanej przez wykonawcę. Na czas urlopu wypoczynkowego przysługującego oddelegowanym do RIPOK pracownikom lub nieświadczenia usługi spowodowanego chorobą lub innymi wypadkami losowymi wykonawca zapewni w to miejsce zastępstwo innych osób. Nie dotrzymanie tego warunku będzie skutkowało naliczeniem kary umownej za każdy dzień nieobecności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia swych pracowników do RIPOK we własnym zakresie wraz z odzieżą roboczą i ochronną. Wykonawcy zostaną udostępnione pomieszczenia socjalne dla jego pracowników (szatnia, umywalnia, stołówka). Udostępnione pomieszczenia socjalne będą sprzątane przez pracowników wykonawcy. Zapewnienie środków czystości i detergentów leży po stronie wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 20% zamówienia podstawowego.
Zakres i warunki zamówienia takie jak w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono w SWZ w pkt 22.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot.:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600 000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na sortowaniu odpadów trwającą nieprzerwanie przez min. sześć miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia - ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.2. ppkt 3) SWZ;
2) zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, zgodnie z pkt 11 SWZ:
1) formularz ofertowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia określa załączniki nr 2 do SWZ;
3) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - wzór oświadczenia określa załączniki nr 3 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby - wzór oświadczenia określa załączniki nr 4 do SWZ;
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia określa załączniki nr 5 do SWZ;
7) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
Dokumenty/oświadczenia, o których mowa wyżej Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu muszą wykazać, że:
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy;
6) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp.
2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Istotna zmiana urnowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Postanowienia dotyczące zmiany umowy zostały określone w pkt 26 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgkimino.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.